PROIECT DE HOTĂRÂRE

System Administrator


AVIZAT
SECRETAR
ADRIAN NEGOE


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. /2015
privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a spaţiilor
disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a spaţiilordisponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Petroşani;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Biroului juridic, legislaţie, resurse umane, Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani , precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani ;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionalà in administrafIa publică,republicată, ale Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare şi ale Legii nr.1/2011, Legea Educatiei Nationale, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”c” şi art.45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.Aprobă Regulamentul cadru de închiriere a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Petroşani,prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Direcţiei economice, Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara, unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Petroşani şi Instituţiei Prefecului-judeţul Hunedoara.
Petroşani, .2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
ADRIAN NEGOEROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare, aprobarea unui Regulament cadru de închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-adrninistrativă a Municipiului Petroşani.
Principiul autonomiei locale, stipulat expres în art. 3 al Legii nr. 215/2001, privind administratia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizează că autoritatea administraţiei publice locale are dreptul şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
Cadrul legal al închirierii spaţiilor disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat este dat de următoarele dispoziţii legale: art. 108 aIin. 1 şi 2 din Legea nr. 1/2011, a educatiei naţionale, cu modificările ulterioare, potrivit cărora : " Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot obţine venituri proprii din activităţi specifice, conform legii, din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite. Veniturile proprii nu diminuează finanţarea de bază, complementară sau suplimentară şi sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administraţie. La sfârşitul anului bugetar, sumele necheltuite rămân în contul unităţii de învăţământ care le-a realizat şi se reportează pentru bugetul anual următor".
În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare, contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.
Închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Petroşani se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.
În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului Judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea ".
Codul civil reglementează dreptul de administrare a domeniului public şi privat.Potrivit dispoziţiilor art. 868 alin.2: "Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi de actul de constituire".Astfel, titularul dreptului de administrare are folosinţa, posesia şi dispoziţia bunului asupra căruia poartă acest drept.
Având în vedere cele prezentate, propun Consiliului Local al Municipiului Petroşani aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Petroşani
Temeiul de drept al proiectului de hotărâre îl constituie, pe lângă actele normative expuse, prevederile art.36 alin.2, lit."c" şi art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Petroşani,29 ianuarie 2015
PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILUI PETROŞANI Anexa la HCL /2015


Regulamentul cadru de închiriere a spaţiilor
disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
teritorial-administrativă a Municipiului Petroşani


CAP. I Cadrul general de aplicabilitate:
Prezentul Regulament va respecta următoarele principii:
1.1. Autoritatea administraţiei publice locale are dreptul şi capacitatea efectivã de a solutiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivitătilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în conditiile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică localä, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
1.2. Unitătile de învăţământ de stat pot detine în administrare bunuri proprietate publică, cele de învătământ particular au drept fundament proprietatea privatä, iar cele de invăţământ confesional apartin, în functie de entitatea care le-a înfiintat, uneia dintre cele douà forme de proprietate.
Terenurile şi clădirile unitătilor de educatie timpurie, de învătământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învatământ din cadrul acestora, înfiintate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administratie, conform Iegislaţiei în vigoare.
1.3. Închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Petroşani se aprobă prin hotărâre a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia, în conditiile prezentului Regulament.
Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de administrare.
Închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Petroşani se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
Sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate a Municipiului Petroşani se fac, după caz, venit Ia bugetul local şi la bugetul unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat.
În cazul închirierilor spaţiilor proprietate publicã a Municipiului Petroşani, titularul dreptului de administrare, are dreptul sa încaseze din chirie o cotă-parte de 50%.
1.4. Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiiţile stabilite de lege şi de actul de constituire.
Astfel, titularul dreptului de administrare are folosinţa, posesia şi dispoziţia bunului asupra căruia poartă acest drept. În ceea ce priveşte dispoziţia, titularul dreptului de administrare, în speţă unitatile de învăţământ nu detin în deplinãtatea ei, respectiv nu pot înstrăina bunul, acesta fiind inalienabil, deci nu are dispoziţie juridică.
Exercitarea prerogativelor dreptului de administrare se poate face doar în conditiile legii, şi dacă este cazul, potrivit celor stabilite în actul de constituire a dreptului.
1.5. Singura formă admisă prin care titularul dreptului de proprietate publică acordă posibilitatea unitătilor de învăţământ, în virtutea dreptului de administrare, în scopul de a valorifica bunurile imobile este aceea a închirierii în conditiile prezentului Regulament
1.6. Orice închiriere a spaţiilor disponibile excedentare din unitătile de învătământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Petroşani fără îndeplinirea reglementărilor prezentului Regulament este interzisä.
CAP.II. PROCEDURA DE ÎNCHIRIERE
II.1. Dispozitii generale aplicabile procedurilor de închiriere:
În accepţiunea prezentului Regulament, prin spaţii disponibile excedentare ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat se înţelege: clădiri sau părţi ale acestora, săli de clasä, ateliere, laboratoare, inclusiv dotările aferente, construcţiile demontabile (garaje, tonete), săli de sport, terenuri de sport şi alte suprafeţe de teren, care în anumite perioade din timpul unui an, unei săptămâni sau luni nu sunt folosite în procesul instructiv-educativ, etc.
La sfârşitul fiecărui an şcolar, Consiliile de administratie ale unitătilor de învăţământ preuniversitar vor inventaria spaţiile excedentare şi/sau pretabile închirierii urmând a transmite atât lnspectoratului Şcolar Judetean Hunedoara cât şi Consiliului Local al Municipiului Petroşani o situatie în acest sens.
Ulterior, în baza prezentului Regulament vor proceda la scoaterea Ia licitatie a acestora. Închirierea se poate face numai în scopul desfăşurării unor activităţi aprobate de către Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:
a) oferă şi servicii ce răspund nemijlocit intereselor elevilor şi cadrelor didactice;
b) sunt aducătoare de venituri;
c) prin tipul activitătilor desfăşurate în acestea nu împiedică şi nu contravin obiectivelor procesului instructiv-educativ şi bunelor moravuri, nu promovează idei antisociale;
d) prin tipul activitătilor desfăşurate în acestea nu dăunează sănătăţii şi securităţii elevilor sau cadrelor didactice;
e) prin tipul activităţilor desfăşurate în acestea nu servesc unor interese politice de partid;
f) în cazul în care se comercializeazã produse alimentare, acestea vor respecta principiile şi dispoziţiile legate privind alimentatia sănătoasă.
Procedura de închiriere este demaratã şi organizată de către unitätile de învăţământ prin Consiliile de Administratie ale acestora, în baza prezentului Regulament.
După adjudecarea licitatiei şi încheierea contractelor, acestea vor fi transmise în copie lnspectoratului Şcolar Judetean Hunedoara care, va transmite lunar autorităţii locale situaţia privind contractele de închiriere avãnd ca obiect spaţiile închiriate.
Sumele încasate din închirieri se fac venit al unităţilor de invătământ în proportie de 50 % şi al bugetului local in proportie de 50 %.
Locatarii au obligaţia de a se conforma tuturor sarcinilor în materie fisca!ã (de declarare, de p!atä).
În vederea obtinerii acordului Consiliu!ui Local al Municipiului Petroşani, unităţile şcolare vor depune urrnătoarele documente:
a) hotărârea Consiliului de Administratie al unitatii şcolare cu menţiunea expresã că activitatea ce urmează a fi desfăşurată întruneşte conditiile prezentate Ia punctul 2, respectiv menţiunea că aceasta nu afecteazã programul de invătamânt al unitătii şcolare.
b) memoriu privind utilitatea activitatii.
Contractele de închiriere se încheie între unităţile şcolare şi persoana care a fost desemnatä câştigătoare în urma organizării Iicitaţiei, şi vor fi avizate de către Inspectoratul Şcolar Judetean Hunedoara.
Locatarii sunt obligati la plata utilitatilor consumate, ce se vor stabili în sistem pauşal de către unităţile scolare sau prin contorizare separată, dacă acest lucru este posibil.
Valoarea minimă ce poate fi ofertatã în licitaţie este cea prevăzută în hotãrârile Consiliului Local cu privire la stabilirea chinei lunare/mp. pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuinţă.
În cazurile contractelor de închiriere care au încetat anterior prezentului regulament, şi pentru care a operat tacita relocaţiune, aceasta va fi denunţată de către unitatile şcolare în termen de 30 de zile de Ia aprobarea regulamentului, urmând a fi aplicabile procedurile instituite în cadrul prezentului Regulament.
Restricţii aplicabile:
a) Nu pot face obiectul închirierii sălile de clasã şi cabinetele unităţilor al căror proces instructiv-educativ este organizat în două sau peste două schimburi, sălile de clasă temporar disponibile care sunt solicitate de către alte unităţi de învăţământ pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ, atelierele, cabinetele şi laboratoarele, sălile de sport şi terenurile sportive, precum şi baza materială aferentã acestora, în care se desfăşoară activitatea didactică în interiorul programului propriu al unitătilor de învătământ.
b) este interzisä reamenajarea spaţiilor în vederea închirierii dacă, prin modificările efectuate se obturează căile de acces şi defluire.
c) este interzisã subînchirierea sau cedarea de către chiriaşi a spaţiilor sau mijloacelor închiriate de la unitătile de învăţământ.
II.2. Procedura aplicabilã în cazul în care închirierea vizează spaţii disponibile excedentare pentru a face obiectul închirierii pentru perioade de timp fracţionat în interiorul unei zile/säptămâni/luni.
Pentru aceste cazuri, Consiliul Local al Municipiului Petroşani mandateazà Consiliile de administratie ale unitätilor de învăţământ preuniversitar de stat să organizeze licitaţii, nefiind necesar acordul Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
II.2.1. Perioada de închiriere nu va fi mai mare de 1 lunã de la data hotărârii adjudecării licitaţiei, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu o perioadă egală cu perioada iniţială, o singurä dată, cu acordul prealabil al Consiliului de administraţie al unităţii de învătământ.
II.2.3. Închirierea sălilor de sport este posibilã doar pentru intervalul de timp excedentar solicitärilor din partea cluburilor sportive şcolare, cluburilor sportive subordonate Ministerului Educatiei Nationale sau Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
II.3. Procedura aplicabilã în cazul în care închirierea vizează spaţii disponibile excedentare, si care nu sunt afectate de procesul de învătãmânt (locatiune fără timpi fractionati)
În aceste cazuri este necesar acordul prealabil al Inspectoratului Scolar, precum şi acordul prealabil al Consiliului Local al Municipiulul Petroşani.
II.3.1. Perioada de închiriere nu va fi mai mare de 1 an, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu o perioadă egală cu perioada initială, o singură dată, cu acordul prealabil al Consiliului de administratie al unităţii de învăţământ.
În cazul spaţiilor în care se impun efectuarea de lucrări de modernizare, consolidare, reabilitare, iar chiriaşul îşi asumă efectuarea acestora fără deducere din chirie şi care devin proprietatea Municipiului Petroşani în temeiul accesiunii imobiliare, perioada de închiriere poate fi până la 4 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul prealabil al Inspectoratului Şcolar Judetean Hunedoara şi al Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Pentru efectuarea lucrărilor de modernizare, consolidare, reabilitare este necesar acordul Consiliului Local al Municipiului Petroşani care va fi solicitat de către chiriaş în baza unei cereri prin care va indica tipul lucrării şi estimarea contravalorii acesteia. La cerere se va anexa un Certificat de urbanism.
Tot plusul de valoare care rezultă din lucrãrile efectuate în spaţiuI închiriat revine proprietarului.
II.4. Procedura închirierii prin încredinţare directă
II.4.1. Sunt exceptate de la procedura închirierii prin licitaţie şi se acordã posibilitatea închirierii prin încredintare directă, unitatile şcolare de învătământ privat, acreditate în conditiile legii pe o perioadă de 5 ani şcolari cu posibilitate de prelungire cu acordul prealabil al Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara şi al Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
II.4.2 Cluburile sportive şcolare, cluburile sportive subordonate Ministerului Educatiei Nationale sau Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani, au acces gratuit la bazele sportive care aparţin unităţilor şcolare de învătământ preuniversitar de stat.
Unităţile şcolare de învăţământ preuniversitar de stat care deţin baze sportive/terenuri/săli de sport nu vor proceda la închirierea acestora decât în conditiile în care nu sunt solicitări ale altor cluburi sportive şcoIare sau subordonate Ministerului Educatiei Nationale neonorate ori Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Aceste cluburi sunt obligate sã suporte contravaloarea utilitatilor pentru perioada în care au acces la bazele sportive/terenurile/salile de sport ale unitãtilor şcolare de învăţământ preuniversitar de stat.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
ADRIAN NEGOE


Close Search Window