INVITATIE DE PARTICIPARE

System Administrator


La procedura de atribuire a contractului de servicii de publicitate în presa scrisă, publicatie on line, servicii de radio si televiziune şi producţia de filme de informare


Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire, să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor de publicitate în presa scrisă, publicatie on line, servicii de radio si de televiziune. şi producţia de filme de informare
Caracteristici generale ale serviciului:
Producerea şi difuzarea de materiale informative, anunţuri, mesaje prin intermediul mass media.
1. Denumirea/numele: Municipiul Petroşani
2. Codul unic de înregistrare: 4468943
3. Adresa: Petroşani, judeţul Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod 332019
4. Telefon: 0254/541220
5. Fax: .0254/545903
6. E-mail: primaria.petrosani@upcmail.ro, primarie@primariapetrosani.ro
7. Pagina de Internet: www.primariapetrosani.ro
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferte
9. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local
10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: servicii de publicitate în presa scrisă, servicii de radio si de televiziune şi producţia de filme de informare;
11. Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Petroşani
12. Operatorii economici trebuie să depună oferte pentru toate serviciile solicitate în caietul de sarcini.
13. Durata contractului: 12 luni.
14. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: până în data de 29.12.2015, ora 13.00
Data limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări: până în data de 30.12.2015.
15. Informaţii suplimentare se pot obţine prin cerere scrisă sau la adresa de e-mail: primaria.petrosani@upcmail.ro, primarie@primariapetrosani.ro, persoana de contact d-na Mihaela Curelea.
16. Data limită pentru depunerea ofertelor: 4.01.2016, ora 13.00
17. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod 332019, parter, camera 5- registratură.
18. Limba de redactare a ofertei: română
19. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare şi reprezentanţii autorizaţi/împuterniciţi din partea ofertanţilor.
20. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, 4.01.2016, ora 13.30 sala de şedinţe, etaj I.
21. Garanţiile ce trebuie furnizate de ofertanţi: 2.500 lei
22. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează: bugetul local.
23. Criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: conform documentaţiei de atribuire şi invitaţiei din SEAP nr. 383118/10.12.2015
24. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform documentatiei de atribuire şi invitaţiei pe SEAP nr. 383118/10.12.2015
25. Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate să menţioneze numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului: da
26. Termenul de valabilitate al ofertei: 100 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.
27. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii „preţul cel mai scăzut”
28. Interzicerea depunerii de oferte alternative: Nu se acceptă oferte alternative.
29. Operatorii economici au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.
30. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice: conform caietului de sarcini.
31. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: conform caietului de sarcini.
32. Contestaţiile se transmit: la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor localitatea Bucureşti Str.Stavropoleus 6, sector.3, cod poştal 030084


Close Search Window