ANUNȚ DIN PARTEA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI

System Administrator

În atenția asociațiilor si fundațiilor care înființează si administrează unități de asistență socială în municipiul Petroșani
Comunicat
Vă aducem la cunoştinţă că până în data de 30 octombrie 2015, orele 14.00, puteţi depune cererea de solicitare a subvenţiei din bugetul Consiliului Local al municipiului Petroșani, pentru anul 2016, în pachet închis la Registratura Direcţiei de Asistenţă Socială, din strada 1 Decembrie nr.90, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale domeniile prioritare de acţiune ale D.A.S. Petroșani sunt următoarele :
1. Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii;
- Protecția copilului în vederea prevenirii separării acestuia de familia sa;
- Organizarea de servicii de zi pentru menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa;


2. Respectarea dreptului copilului la protecţie, prin intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă;
3. Protecția și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice, şi ale persoanei adulte cu handicap/în dificultate;.
4. Facilitarea accesului copilului/persoanei cu dizabilități și a familiei acesteia la programele de securitate socială, sănătate, educație, facilități;
5. Creșterea calității vieții persoanelor cu handicap - diversificarea serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap;
6. Creşterea accesului la serviciile de promovare a sănătăţii şi adaptarea acestora la nevoile beneficiarilor;
Domeniile prioritare identificate mai sus pot face obiectul solicitării de subvenţie în baza Legii 34/1998 pentru asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Petroșani și care întrunesc condițiile prevăzute de Legea 34/1998 și de Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările şi completările ulterioare .
(1) În sensul prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale asociaţiile şi fundaţiile care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite şi acreditate sau licenţiate să acorde servicii sociale, potrivit legii;
b) acordă de cel puţin 12 luni servicii de asistenţă socială într-un cadru organizat, denumit în continuare unitate de asistenţă socială;
(2) Serviciile de asistenţă socială acordate de asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la alin. (1) sunt subvenţionate dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) se încadrează în liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale;
b) se desfăşoară într-un spaţiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate;
c) în acordarea serviciilor sunt respectate standardele generale de calitate;
d) sunt utilizate şi alte resurse pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială.
(3) Liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale sunt aprobate anual prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, respectiv prin hotărâre a consiliului local.


Actele necesare pentru cererea de solicitare a subvenţiei, în temeiul Legii nr.34/1998, sunt:
1.Cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la normele metodologice din HG 1153/2001;
2. Raportul privind activitatea asociaţiei/fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni calendaristice; raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care au beneficiat de subvenţii în anul anterior;
3. Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare valabil, licenţa de funcţionare şi alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau fundaţiei de a acorda servicii sociale;
4. Dovada dobândirii personalităţii juridice;
5. Ultimul bilanţ contabil, înregistrat la Administrația județeană a finanţelor publice Hunedoara – Serviciul Fiscal Municipal Petroșani;
6. Balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent;
7. Dovada privind bonitatea asociaţiei/fundaţiei emisă de banca unde are deschis contul ;
8. Dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială;
9. Autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent, potrivit legislaţiei în vigoare;
Actele normative în baza cărora se acordă subvenţiile de la bugetul local al municipiului Petroșani, sunt prezentate în HG nr. 1153/2001
1. Anexă I (cererea pentru acordarea subvenției) și Anexa A și B la cerere se pot descărca din HG1153/2001
Pentru detalii puteţi contacta Direcția de asistență socială Petroșani, la numerele de telefon: 0254542668; 0254542027. Persoană de contact – Piț Loredana , şef Serviciu.


Close Search Window