BIROUL JURIDIC LEGISLATIE

System Administrator

Componenţa:
Gabriela TODERIȚĂ - consilier juridic
Sorina DIACONU - consilier juridic

Atribuții:
-  reprezintă Consiliul Local al municipiului Petroşani, Municipiul Petroşani, Comisia locală pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991, în faţa instanţelor judecătoreşti (Judecătorii; Tribunale; Curţi de Apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), precum şi a altor instituţii, pe bază de delegaţie, asigurând totodată concepţia şi redactarea tuturor actelor necesare în acest sens, după consultarea cu compartimentele de specialitate, în funcţie de specificul litigiului;
- urmăreşte şi asigură exercitarea căilor ordinare sau extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, atunci când se impune;
- urmăreşte şi asigură executarea hotărârilor judecătoreşti, pe cale amiabilă sau pe calea executării silite;
-  colaborează la întocmirea proiectelor actelor administrative emise sau adoptate de către Consiliul Local sau Primar;
- întocmeşte referatele sau rapoartele care stau la baza proiectelor actelor administrative emise de către Consiliul Local sau Primar;
- colaborează la întocmirea contractelor încheiate de către autorităţile locale, şi asigură avizarea acestora;
- întocmeşte şi colaborează la întocmirea oricăror alte acte cu caracter juridic, asigurând totodată avizarea acestora;
- consiliază compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice subordonate,
- rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic, repartizate acestora, asigurând totodată rezolvarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi corespondenţei repartizate;
- asigură asistenţă şi colaborează la rezolvarea oricăror alte lucrări cu caracter juridic, repartizate altor compartimente, în funcţie de repartizarea stabilită prin dispoziţiile Primarului;
- participă, în calitate de membru, în diversele comisii de licitaţie, achiziţii publice, concursuri pentru ocuparea posturilor etc., constituite prin Dispoziţiile Primarului sau prin Hotărâri ale Consiliului Local;
- duc la îndeplinire hotărârile Consiliului Local
- participă la şedinţele ordinare, extraordinare şi de îndată ale Consiliului Local;
- reprezintă Poliţia Comunitară în instanţele de judecată pentru acţiunile privind contestaţii la amenzile aplicate de către agenţii comunitari,
- întocmirea anexei nr. 24 , privind dezbaterea succesorală,
- respectarea legislatiei privind transparenta decizionala
- intocmirea raspunsurilor adresate in baza legii 52/2003
- intocmirea raportului anual privind transparenta decizionala
- asigura accesul la informatiile privind transparenta decizionala
- initiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul unităţii;
- verificarea şi preluarea dosarelor constituite de la compartimente, pe bază de inventare;
- convocarea comisiei de selecţionare în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate de către şeful compartimentului de arhivă şi propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare;
- asigurarea predării integrale a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;
- cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;
- punerea la dispoziţie, pe bază de semnătura, şi ţinerea evidenţei documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; verificarea la restituire a integrităţii documentelor împrumutate; reintegrarea la fond după restituirea acestora;
- comunicarea răspunsurilor către petenţi în termen legal;
- organizarea depozitului de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Naţionale; menţinerea ordinii şi asigurarea curăţeniei în depozitul de arhivă;
- punerea la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale a documentelor solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;
- pregătirea documentelor şi inventarelor acestora, în vederea predării la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale.
- întocmeşte nomenclatorul arhivistic şi propune Consiliului Local aprobarea acestuia cu confirmarea Arhivelor Naţionale ale statului;
- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.


Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00
Date de contact:
Sediul Primăriei, Camera 29
Telefon: 0254.541.220, interior 121;
Close Search Window