HCL 217/ 30.07.2015

System Administrator

Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 19 mp, situata in str.Coasta
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI
Analizand Proiectul de hotarare intocmit de Serviciu Urbanism Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.227/2015,precum si Nota de fundamentare a Primarului municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi prin care se propune aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 19mp, situata in str.Coasta ;
Vazand rapoartele Biroului Juridic Legislatie, al Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, al Biroului Cadastru Registru agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Petrosani ;
In conformitate cu prevederile art.13, alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Consiliului Local nr.85/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea licitatiilor in vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privata a municipiului Petrosani.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c, alin.(5) lit. b, art. 45, alin.(3) si art.123, alin.(1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE :
Art.1.Aproba Studiul de oportunitate prezentat in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Aproba concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 19 mp., situata in str.Coasta notata in C.F.64277 Petrosani nr.cadastral 64277. Terenul apartine domeniului privat al municipiului Petrosani si este prezentat in planul de situatie ce constituie Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.3.Cuantumul redeventei de la care va porni licitatia se va stabili in conformitate cu prevederile HCL 260/2013.
Art.4.Durata concesionarii este de 25 ani incepind cu data semnarii contractului de concesiune cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul partilor.
Art.5.Imputerniceste Primarul municipiului Petrosani sa constituie prin dispozitie comisia de licitatie si sa semneze contractul de concesiune.
Art.6.Prezenta hotarare se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primariei municipiului Petrosani, si se va transmite Institutiei Prefectului - judetul Hunedoara.
Petrosani,30.07.2015
PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
FLORIN MÂRZA SECRETAR
ADRIAN NEGOE
Close Search Window