HCL 311 /26.11.2015

System Administrator

Pentru modificarea Anexei la HCL 335/2014 privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( telescaun TS 3) zona Parâng din Municipiul Petroşani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.326/2015 şi Expunerea de motive nr.19708/2015,întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune modificarea Anexei la HCL 335/2014 privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( telescaun TS 3) – zona Parâng din Municipiul Petroşani;
Văzând raportul Biroului juridic legislaţie nr.19695/2015, raportul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat nr.19623/2015, aviz comisia juridică nr.19945/2015, aviz comisia pentru buget nr.19974/2015, aviz comisia pentru servicii publice nr.20036/2015., aviz comisia pentru urbanism nr.19955/2015;
În conformitate cu dispoziţiile art.8, alin.3, lit.,,j” din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr.51/2006, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.16, alin.1, art.17, alin.1, lit.,,m" din Legea nr.92/2007 - Legea serviciilor de transport public local, precum şi ale art.3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 şi art.82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.1, alin. 2, lit.,,d”, alin. 9, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1.Aprobă modificarea Anexei la HCL 335/2014 privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( telescaun TS 3) – zona Parâng din Municipiul Petroşani, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare în presă şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.


Anexa la H.C.L.311/2015


Petroşani,26.11.2015


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
PETRU DRĂGOESCU SECRETAR
ADRIAN NEGOE


 
Close Search Window