ANUNT DE PARTICIPARE

System Administrator

ANUNŢ DE PARTICIPARE
Pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
secţiunea Culte/Servicii religioase şi secţiunea Servicii sportive
1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare: MUNICIPIUL PETROŞANI, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod poştal 332019, telefon +40 254541221, fax +40 254545903, primaria.petrosani@upcmail.ro, primarie@primariapetrosani.ro, informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul de management proiecte cu finanţare internaţională şi achiziţii publice, telefon +40 254541220 , +40 254541221, interior 210.
2. Procedura de atribuire: selecţie de proiecte.
3. Forma contractului: contract de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Pentru servicii sportive Legea nr. 350 din 02.12.2005 se completează cu Ordinul nr. 130 din 28.03.2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti.
4. Finanţările se asigură pentru: Culte/Servicii religioase şi Servicii sportive.
5. Criterii de atribuire a contractelor: Pentru a fi declarată eligibilă, o propunere de proiect pentru secţiunea Culte/Servicii religioase, trebuie să acumuleze minim 55 de puncte din 100 (numărul de persoane deservite: 10 puncte, valoarea cofinanţării din surse proprii ale solicitantului: 10 puncte, capacitatea de realizare: 10 puncte, încadrarea în timp: 15 puncte, consistenţa tehnică şi financiară a propunerii: 10 puncte, rezultate aşteptate: 15 puncte, durabilitatea proiectului: 10 puncte, proiectul demonstrează prin fundamentarea sa utilizarea eficientă a fondurilor: 10 puncte, oportunitatea proiectului: 10 puncte). Punctajele acordate sunt maxime şi se acordă pentru cea mai relevantă / cele mai relevante propuneri de proiect. Proiectele care au caracter inovativ sau care contribuie la punerea în valoare a specificului local şi/sau la antrenarea unui număr semnificativ de persoane din comunitatea locală, vor primii punctaje maxime. Pentru celelalte propuneri de proiect punctajele se vor acorda prin interpolare liniară. Pentru a fi declarată eligibilă, o propunere de proiect pentru secţiunea Servicii sportive, trebuie să acumuleze minim 55 de puncte din 100 (numărul de persoane deservite: 10 puncte, valoarea cofinanţării din surse proprii ale solicitantului: 10 puncte, capacitatea de realizare: 10 puncte, încadrarea în timp: 15 puncte, consistenţa tehnică şi financiară a propunerii: 10 puncte, rezultate aşteptate: 15 puncte, durabilitatea proiectului: 5 puncte, proiectul demonstrează prin fundamentarea sa utilizarea eficientă a fondurilor: 10 puncte, oportunitatea proiectului: 10 puncte şi numărul de competiţii sportive la care participă: 5 puncte). Punctajele acordate sunt maxime şi se acordă pentru cea mai relevantă / cele mai relevante propuneri de proiect. Pentru celelalte propuneri de proiect punctajele se vor acorda prin interpolare liniară.
6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 03 iunie 2015, ora 16,00.
7. Adresa la care trebuie transmise proiectele: Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod 332019, camera 5, parter, Registratură.
8. Limba sau limbile în care trebuie redactate proiectele : Limba română.
9. Ghidul de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului pentru fiecare secţiune a fost aprobat prin HCL nr. 119 din 31.03.2015 şi se poate procura de la Primăria municipiului Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod 332019, Biroul de management proiecte cu finanţare internaţională şi achiziţii publice, camera 17, etajul I.
10. Data sau perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: Evaluarea proiectelor se va face în perioada 4 iunie 2015 – 12 iunie 2015.
11. Alte informaţii : fiecare solicitant are dreptul de a participa cu un singur proiect pentru aceeaşi activitate.
12. Data publicării Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile: 02.03.2015
13. Data retransmiterii spre publicare a anunţului de participare : 23.04.2015.
14. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI – a, nr. 79 din 27 aprilie 2015.
Close Search Window