CLARIFICARI_DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT IN MUNICIPIUL PETROSANI

System Administrator

Clarificare 1
In atentia tuturor operatorilor economici
Referitor la Procedura de licitatie deschisa ‘’ Delegarea gestiunii serviciului de furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Petrosani”


1. INTREBARE:
1)Referitor la documentaţia de atribuire - Fişa de date – Instrucţiuni ofertanţi:
a)cap. II.1 Procedura selectată - este indicat Licitaţie publică deschisă - Negociere directă.
Din analiza documentelor publicate în Monitorului Oficial – cap. VI reiese că începând cu 01.01.2015 nu s-a publicat nici un alt anunţ referitor la “Delegarea gestiunii serviciului de furnizare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Petroşani” Reiese deci, conform HG 717/2008 , că faza actuală nu este de negociere directă.
Vă rugăm să modificaţi fişa de date în acest sens.


RASPUNS:
Se va sterge termenul de Negociere directa, Procedura este: Licitatie publica deschisa.


2. INTREBARE:
b)Cap. III. Obiectul contractului Descriere, III.1. Descriere - precizaţi că Obiectul contractului este “Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energei termică în sistem centralizat (transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice) în Municipiul Petroşani”


Totuşi din analiza tuturor documentelor au rezultat informaţii contradictictorii astfel:


-în Studiul de Oportunitate prezentat la Cap I Consideraţii generale precizaţi faptul că SC Termoficare Petroşani exploatează reţelele termice de distribuţie. + în timp ce la Cap2 - Descrierea serviciului public .. 2.1 Funcţionarea serviciului indicaţi reţeaua de transport. În Anexa 3 este prezentată Lista reţelelor de distribuţie.
-În Regulamentul serviciului public postat pe site-ul Primariei Petroşani , la
- Cap 1 Dispoziţii Generale Secţiunea 1
- art. 1 pct 2) indicaţi “activităţile specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată în scopuri industrial şi pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum, respective producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat …”
Art 3 Infrastructura tehnico-edilitară... enumeraţi la pct atât centralele termice şi centrala electrică în cogenerare vezi a) , cât şi reţelele de transport


oExistă un întreg capitol Cap 2 Producerea energiei termice care se referă la toate activităţile necesare producerii – activităţi care nu apar în Caietul de Sarcini ...
o În Capitolul III Transportul şi distribuţia energiei termice indicaţi activităţile de exploatare atât a reţelelor de transport cât şi a celor de distribuţie.
- În Caietul de Sarcini Cap I Obiectul caietului de sarcini prin coroborarea art 1 şi a art3 reiese că activităţile specifice servciului de alimenatre în sistem centralizat sunt distribuţia şi furnizarea.


Conform exemplelor de mai sus reiese faptul că între documentele parte compenentă a documentaţiei licitaţiei - documentaţia de atribuire sunt diferenţe majore şi contradictorii. Vă rugăm să revizuiţi toate aceste documente şi se le aliniaţi cu obiectul acestei licitaţii.
Totodată vă rugăm să clarificaţi în scris care sunt activităţile specifice acestui contract.


RASPUNS:
Modificarea obiectului contractului in Fișa de Date prin eliminarea termenului de transport acest serviciu aparținând S.E Paroșeni, cu clarificarea că, obiectul contractului este doar distribuția și furnizarea de agent termic.
- La Cap.2 Descrierea Serviciului din Studiul de Oportunitate, “Sistemul centralizat de încălzire al Municipiului Petroşani este alimentat de la termocentrala Paroşeni. Transportul agentului termic către Petroşani se realizează printr-o magistrală de 16 km lungime, până la intrarea în oraş”, rețeaua de transport fiind in proprietatea S.E.Paroșeni . În anexa 3 este prezentată lista rețelelor de distribuție secundare de la punctele termice către consumatori.
In ceea ce priveste Regulamentul postat pe siteul Primariei Petrosani www.primaria petrosani.ro, acesta a fost revizuit si repostat pe siteul Primariei Petrosani www.primaria petrosani.ro


3. INTREBARE:
c)Vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie toate Hotărârile Consiliului Local prin care avizează/aprobă documentele componente ale Documentaţiei de atribuire
-Informaţii Ofertanţi
- Caietul de Sarcini
- Regulamentul serviciului
- Studiul de Oportunitate
- Nota de fundamentare


RASPUNS:
HCL prin care se avizeaza/ aproba Documentatia de atribuire – Anexa 1


4. INTREBARE:
d)În Caietul de Sarcini Anexa B- Este prezentat Programul de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat cu o valoare estimată de 13.960.000 lei..
-Vă rugăm să precizaţi dacă acesta este în curs de derulare, dacă da care este stadiul acestuia?
-Este acesta o obligaţie a operatorului serviciului public? Dacă da, vă rugăm să transmiteţi calendarul propus pentru efectuarea fiecărei etape şi valoarea defalcată a lucrărilor.


RASPUNS:
Programul de reabilitare a sistemului NU este în curs de derulare și NU este o obligație a operatorului serviciului public.


5. INTREBARE:
e)Există autorizaţie de mediu pentru sistemul centralizat de alimentare centralizată cu energie termică?


RASPUNS:
Actualul operator a avut autorizație de mediu , sistemul neavând probleme din punct de vedere al cerințelor de mediu.


6. INTREBARE:
f)Care sunt lucrările de conformitate pentru respectarea cerinţelor legate de mediu care au fost deja efectuate şi care trebuie să fie efectuate?


RASPUNS:
Actualul operator a avut autorizație de mediu, sistemul neavând probleme din punct de vedere al cerințelor de mediu.


7. INTREBARE:
g)Vă rugăm să ne transmiteţi lista aparatelor de măsură (inclusiv specificaţiile tehnice ale acestora) pentru efectuarea măsurării energiei termice între producătorul de energie termică şi reţeaua de transport, între reţeaua de transport şi reţeaua de distribuţie, la furnizor.


RASPUNS:
Aparatele de măsură a energiei termice între producător și rețeaua de transport sunt în proprietatea S.E. Paroșeni și nu fac obiectul licitației iar lista aparatelor de măsură între rețeaua de transport și rețeaua de distribuție la furnizor se regăsește la Anexa D1 în Caietul de sarcini.


8. INTREBARE:
h)Vă rugăm să ne transmiteţi hotărârile de consiliu local care aprobă preţul/preţurile actuale


RASPUNS:
H.C.L. privind aprobarea prețului actual, Anexa 2


9. INTREBARE:
i)Vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie Decizia ANRE 2338-26.11.2015 pentru stabilirea preţului energiei termice – CEH precum şi Avizul ANRSC 3812/30.08.2006 pentru aprobarea tarifului de distribuţie SC Termoficare SA.


RASPUNS:
Decizia ANRE 2338/2015 Anexa 3,


Avizul ANRSC 3812/2006 Anexa 4


10. INTREBARE:
j)Care este structura tarifului în vigoare? Vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie ultimele avize primite de la ANRSC.


RASPUNS:
Structura tarifului, Anexa 5


11. INTREBARE:
k)Vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie lista tuturor consumatorilor de energie termică şi a consumului lunar aferent pe ultimii 3 (trei) ani.


RASPUNS:
Lista consumatorilor de energie termică Anexa 6,


consumul lunar aferent pe ultimi 3 ani Anexa 7.


12. INTREBARE:
l)Vă rugăm să ne transmiteţi harta clădirilor şi a numărului de consumatori/clădire conectaţi la sistemul centralizat de termoficare – gradul de concentrare a conectărilor.


RASPUNS:
Nu exista o harta a clădirilor (consumatori/clădire conectați), dar se anexeaza harta rețelelor de distribuție Anexa 8: https://drive.google.com/open?id=0B6mQBXkPxPjkV3o0bElQTEVJdVE


13. INTREBARE:
m)Care este diagrama de reglaj a căldurii pentru punctele termice în functie de temperatura exterioară?


RASPUNS:
Diagrama de reglaj Anexa 9, se regăsește și la Anexa H1 din Caietul de sarcini.


14. INTREBARE:
n)Există zone unitare de încălzire în Municipiul Petroşani? Dacă DA, vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie lista/harta acestora şi hotărârea consiliului local pentru aprobarea acestora.


RASPUNS:
Nu există zone unitare de încălzire în Municipiul Petroșani.


15. INTREBARE:
o)Care sunt consumurile specifice pentru energia electrică?


RASPUNS:
Consumurile specific de energie electric, Anexa 10.


16. INTREBARE:
p)Vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie diagrama orară a consumului de energie termică la intrarea în punctele termice.


RASPUNS:
Nu există o diagramă orară a consumului de energie termică la intrarea în punctele termice.


17. INTREBARE:
q)Municipalitatea Petroşani a efectuat în ultimii doi ani un Studiu de Fezabilitate în vederea obţinerii de fonduri europene? Dacă da este posibilă transmiterea acestui studiu?


RASPUNS:
Nu s-au efectuat Studii de Fezabilitate in vederea obținerii de fonduri europene.


18. INTREBARE:
r)Care este situaţia debitelor restante (valoare facturată şi neîncasată pe categorii de clienţi, vechime facturi). Ne puteţi pune la dispoziţie “balanţa vechimi clienţi”?


RASPUNS:
Situația debitelor restante nu face obiectul licitației.


19. INTREBARE:
s)Care este gradul de încasare a facturilor de energie termică pe categorii de clienţi pe ultimii trei ani?


RASPUNS:


Gradul de încasare a facturilor de energie termică:
-Anul 2013: 45%
- Anul 2014: 41%
- Anul 2015: 45%


20. INTREBARE:
t)Ţinând cont de situaţia financiară deficitară în care se află CEH –Termoficare Paroşeni şi de posibilitatea de a nu mai putea produce şi vinde energia termică către operatorul serviciului public din Municipiul Petroşani vă rugăm:
- să ne prezentaţi soluţiile pe care le aveţi în vedere pentru producerea energiei termice şi continuarea furnizării acestei şi totodată
-Să permiteţi operatorilor interesaţi să depună în cadrul ofertei o soluţie alternativă care să rezolve această situaţie,


RASPUNS:
Situatia financiară deficitară în care se află CEH –Termoficare Paroşeni nu face obiectul acestei licitatii:
-inca nu avem in vedere solutii pentru producerea energiei termice;
-solutiile alternative nu fac obiectul licitatiei.


Close Search Window