ANUNT TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC

Administrator system

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.63/2022, privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere și familiile monoparentale (care nu sunt beneficiare de alocație pentru susținerea familiei) ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, pot solicita acordarea tichetelor sociale pe suport electronic. 
Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic pentru alimente și mese calde are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni.

Cererea și declarația pe proprie răspundere se depune de către reprezentantul familiei la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, Birou Subvenţii şi Facilităţi Sociale cam.7, etaj 1,  de luni până joi între orele 08.00-16.00 și vineri între orele 08.00-13.00

Cererile vor fi însoțite de acte privind componența familiei ( copie CI/BI, certificate naştere copii, certificate de căsătorie, certificat de deces dacă este cazul, documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal dacă este cazul, etc.).

Cererea tip, este pusă la dispoziția beneficiarilor la sediul D.A.S. Petroșani sau poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipului Petroșani, www.primariapetrosani.ro

Celelalte categorii de beneficiari (pensionarii și persoanele încadrate în grad de handicap, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei precum și familiile beneficiare de ajutor social și /sau alocație pentru susținerea familiei )  vor primi tichetele sociale pe suport electronic la domiciliu, prin Poșta Română, fără a fi nevoiți să facă nici un demers în acest sens.

IMPORTANT: Verificarea condițiilor de venit prevăzute pentru toate categoriile de beneficiari se face exclusiv de către  Ministerul Finanțelor.

Prin  venituri, se înţelege:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special;
d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari;
e) indemnizaţia de acomodare;
f) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
g) venituri din activităţi independente;
h) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
i) venituri din salarii şi asimilate salariilor;
j) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
k) venituri din investiţii;
l) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
m) venituri din premii şi jocuri de noroc;
n) venituri din alte surse.

 

Close Search Window