COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

System Administrator

Componența:
Iuliana POPESCU - consilier
Liliana ZOLLER - inspector

Modele de formularistică concurs personal contractual:

Acte concurs personal contractual
Adeverinta – Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 19217.01.2013
FORMULAR DE INSCRIERE la concurs pentru ocuparea unui post

Modele de formularistică  concurs functii publice:

Acte concurs pentru functionarii publici
Adeverinta – Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 19217.01.2013
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE cf OUG 24 din 2008

Formular de  inscriere anexa nr.3 la HG 611

Acte normative:
Codul Etic și de integritate
Regulamentul de ordine interioară

Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi: 8.00 – 16.30
Vineri: 8:00 - 14:00

Atribuții:

 • întocmirea proiectelor de hotărâre privind aprobarea sau modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului, a ştatului de personal şi prezentarea spre aprobare Consiliului Local şi urmărirea avizării , conform prevederilor legale;
 • organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante,temporar vacnte, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • coordonarea aplicării indexărilor, majorărilor şi oricăror modificări privind salarizarea personalului;
 • ţinerea evidenţei cererilor de concedii de odihnă, medicale, de studii, fără plată, de maternitate;
 • întocmirea dărilor de seamă statistice şi a altor situaţii solicitate pe linie de personal.
 • efectuează lucrări cu privire la încadrarea, transferarea, detaşarea, pensionarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă a salariaţiilor;
 • întocmeşte banca de date a personalului;
 • răspunde de organizarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrarea şi promovarea în muncă;
 • înregistrează în registre speciale declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese , ţine evidenţa acestora şi asigură transmiterea acestora instituţiilor abilitate, conform legii;
 • răspunde de gestionarea resurselor umane şi a funcţiilor publice;
 • răspunde de aplicarea reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte salarizarea personalului din aparatul de specialitate;
 • întocmeşte ştatele de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate şi al serviciilor publice fără personalitate juridică;
 • întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate pentru a fi supus aprobării Consiliului Local;
 • răspunde de întocmirea dosarului personal pentru salariaţii din aparatul de specialitate şi ţine evidenţa acestora;
 • efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului, în care scop întocmeşte, păstrează şi ţine la zi, registrul general de evidenţă al salariaţilor, evaluările anuale, dosarele personale;
 • efectuează modificările intervenite în raporturile de serviciu ale functionarilor public si le inregistrează în sturctura functiilor publice de pe portalul de management al ANFP
 • păstrează şi ţine la zi fişele posturilor şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale întocmite de şefii de compartimente;
 • răspunde de păstrarea secretului în probleme de personal şi salarizare şi eliberează la cerere copii de pe actele existente la dosarul personal;
 • răspunde de activitatea de perfecţionare şi de pregătire profesională a personalului din aparatul de specialitate;
 • analizează starea disciplinară a personalului şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea stării disciplinare, reducerea fluctuaţiei şi asigurarea stabilităţii;
 • întocmeşte condica de prezenţă, urmăreşte semnarea acesteia;
 • întocmeşte planificarea concediilor de odihnă în baza propunerilor primite şi ţine evidenţa efectuării acestora;
 • calculează vechimea în muncă, în funcţie de care se acordă gradatia de vechime în muncă şi numărul de zile de concediu de odihnă;
 • eliberează, la cerere, adeverinţe de salarii, adeverinte care atesta vechimea in munca si in specialiatate a angajatiilor si alte adeverinte solicitate;
 • anual, stabileşte, conform fişelor de evaluare a performanţelor individuale, personalul ce urmează a fi promovat;
 • trimestrial, semestrial şi anual, transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele cu privire la funcţionari publici;
 • prezintă ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentului;
 • asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

ANEXA 24

Program referitor la primirea documentelor/eliberarea Anexei 24:
a) Primirea documentelor necesare întocmirii Anexei 24 se va face în zilele de luni-joi, între orele 09:00-11:00.
b) Eliberarea Anexei 24 se va face în zilele de luni-joi, între orele 14:00-15:00.

Informatii utile:

I. Anexa 24 din oficiu (se întocmeşte pentru persoanele decedate pe raza UAT Municipiul Petroşani începând cu luna aprilie 2014). Pentru eliberare sunt necesare următoarele documente:

 • Certificat deces - original;
 • Act identitate - moştenitor sau împutenicire avocaţială/notarială terţă persoană - original.

II. Anexa 24 la cerere (se eliberează pentru: persoanele decedate în altă localitate, pentru cele decedate înainte de aprilie 2014 sau pentru cele care, deşi îndeplinesc condiţiile de la punctul anterior, nu a fost întocmită anexa 24 din oficiu). Pentru eliberare sunt necesare următoarele documente:

 • Cerere tip - Anexa 23 ( se completează cu MAJUSCULE );  PDF    DOC ]
 • Certificat de deces - original, pentru persoana decedată după care se face succesiunea;
 • Certificat de atestare fiscală - original, eliberat de către Serviciul Impozite și Taxe Locale Petroșani sau unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află amplasat imobilul, după caz, pe numele defunctului SAU Declarație privind acordarea consimţământului expres PDF    DOC ] privind solicitarea acestuia, de către funcționarul public responsabil, din cadrul Biroului juridic, legislație, R.U.A.P.L.M.O.L.
 • Actul de identitate - original pentru toţi moştenitorii;
 • Titlul de proprietate - în situaţia în care obiectul succesiunii se referă la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar - original
 • Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor deţinute de persoana decedată după care urmează a se dezbate succesiunea (contract de vânzare–cumpărare,testament, contract de întreținere, etc). - original
 • Taxa de 24 lei (se achită la casieria de la sediul Primăriei Petroşani sau pe ghiseul.ro)

 

Cererea însoţită de actele necesare se depune la Primăria municipiului Petrosani, Biroul juridic, legislație, R.U.A.P.L.M.O.L., cam. 29, etaj II sau pot fi transmise in format electronic (original scanat) pe adresa de e-mail: juridic@primariapetrosani.ro.

Actele doveditoare care se prezintă de solicitant în original, vor fi xero copiate de către funcționarul public responsabil, fiind aplicată menţiunea ,,conform cu originalul ”.

Verificarea documentelor se realizează de Secretarul municipiului Petroșani, iar eliberarea Anexei 24 se va face în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare, fie personal fie pe adresa de e-mail de la care s-a primit solicitarea.

 NOTĂ: Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24 ) se eliberează o singură dată la cererea moştenitorilor ( succesibililor ) prezumtivi ai defunctului.

Potrivit art. 954 alin (2) din Codul Civil, moştenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. De asemenea, din oficiu, secretarul unităţii administrativ – teritoriale va comunica, în termen de  30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de art.243 alin.(3)-(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa 24 poate fi eliberată la cerere şi altei persoane împuternicită prin procură specială/avocaţială, în cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta personal.

 Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfăşoară exclusiv în faţa notarului public competent sau a instanţei judecătoreşti în a cărei rază teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul. Anexa 24 nu atestă calitatea de moştenitor şi nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile deţinute de defunct. Dovada calităţii de moştenitor legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală în cota care se cuvine fiecăruia, se constată prin certificatul de moştenitor eliberat de notarul public, conform art.1132 din Codul civil.

 


Close Search Window