COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

System Administrator

Componenţa:
 

Atribuții:
– Compartimentul Audit Public Intern este o structură de specialitate organizată sub forma unui compartiment în cadrul aparatului de specialiatte al Primarului Municipiului Petroşani , aflat în subordinea directă a Primarului.
– Compartimentul Audit Intern răspunde pentru activitatea de audit intern şi activitatea de consiliere.
Audit public intern reprezintă activitatea funcţional – independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile la nivelul Primăriei Municipiului Petroşani. Ajută structurile din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani şi entităţile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Petroşani să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare;
– Consilierea reprezintă activitatea menită să aducă plusvaloare şi să îmbunătăŃească administrarea Primăriei Municipiului Petroşani şi a entităţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Petroşani, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale.
– Compartimentul de audit public intern evaluează dacă sistemele de management şi de control intern sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă
– Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.
Misiunile de audit public intern se realizează pe bază de plan. Proiectul planului de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe, proiecte sau operaţiuni, precum şi prin consultare cu entităţile publice ierarhic superioare, ţinând seama de recomandările Curţii de Conturi.
– Conducătorul entităţii publice aprobă anual proiectul planului de audit public intern.
Auditorul intern desfăşoară audituri ad-hoc respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional,necuprinse în planul anual de audit public intern.
– În realizarea misiunilor de audit, auditorii interni îşi desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu, care prevede în mod explicit scopul, obiectivele, tipul şi durata auditului public intern precum şi nominalizarea echipei de auditare.
Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern al entităţilor publice. Răspunderea pentru măsurile luate în urma analizării recomandărilor prezentate în rapoartele de audit aparţine conducerii entităţii publice.
– Auditul intern prezintă propuneri pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii compartimentului şi asigură arhivarea actelor pe care le administrează.

Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Date de contact:
Sediul Primăriei, Camera 32
Telefon: 0254.541.220, interior 205 ;


Close Search Window