DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

System Administrator

Director executiv - Loredana PIT

Direcția de Asistență Socială se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, Ordonanței nr. 68/2003 privind serviciile sociale, si HG nr.335/2003 privind modificarea şi completarea HG nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială.

Codul de Etica_Directia de Asistenta sociala
Componenţa direcţiei:

 1. DIRECŢIA EXECUTIVĂ: DIRECTOR EXECUTIV
 2. Serviciul Protecţie Socială, condus de şef serviciu, compus din:
  • Compartiment beneficii de asistenţă socială;
  • Compartiment Cantina socială;
  • Biroul subvenţii şi facilităţi sociale: condus de şef birou, compus din:
   • Compartiment ajutoare încălzirea locuinţei
   • Compartiment facilităţi transport local
 3. Compartiment protecţia copilului şi a familiei;
 4. Biroul Protecţia persoanelor cu dizabilităţi, asistenţi personali: condus de şef birou, compus din:
  • Compartiment protecţia persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor vârstnice;
  • Compartiment resurse umane, juridic;
 5. Compartiment contabilitate;
 6. Compartiment contractări servicii sociale;
 7. Compartiment registratură, relaţii cu publicul;
 8. Compartiment asistenţă medicală şcolară şi comunitară.

Modele de formularistică şi acte necesare:

» Cerere si declaratie pe proprie raspundere pentru acordare ajutorului social
» Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare , monoparentale
» Cerere ajutor de urgenta
» Cerere ajutor social alocatie pentru sustinere familii incalzire locuinta
» Cerere acordare cantina
» Acte necesare pentru alocatie de stat pentru copii
» Cerere alocatie de stat pentru copii
» Formular informatii suplimentare alocatii de stat strainatate
» Acte necesare dosar ICC/stimulent
» Cerere tip indemnizatie crestere copil/stimulent
» Adeverinta angajator (Anexa 2) ICC/stimulent
» Adeverinta elev
» Adeverinta student
» Declaratie ICC/stimulent lahuzie
» Declaratie ICC
» Declaratie stimulent insertie

 

COMPETENŢE:

1.DIRECTORUL EXECUTIV: organizează, conduce și controlează activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială Petroșani, conform fișei postului.
Directorul executiv are următoarele responsabilităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor serviciului public de interes local:
a) răspunde de managementul domeniului de activitate al D.A.S.;
b) conduce și coordonează serviciile și compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate;
c) răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile specifice;

SERVICIUL PROTECŢIE SOCIALĂ
Şeful de serviciu: organizează, conduce și controlează activitatea Serviciului Protecţie socială, conform fișei postului.

1. Compartiment beneficii de asistenţă socială:

– Venitul minim garantat;
– Alocaţii pentru susţinerea familiei;
– Ajutoare de urgenţă;
a)asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială: venitul minim garantat, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul de urgenţă;
b)pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale;
c)verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregătesc documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d)întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
e)comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
f)urmăreşte şi răspund de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiarii beneficiilor de asistenţă socială;
g)face demersuri pentru eliberarea actelor necesare pentru înhumarea decedaţilor neidentificaţi şi a celor ai căror urmaşi nu au posibilităţi materiale;
h)ia măsuri pentru soluţionarea în cadrul competenţelor sale, a oricăror solicitări sau sesizări referitoare la cazuri sociale aflate în stare de risc social, urmărind în permanenţă identificarea unor categorii sau grupuri ţintă de persoane aflate în stare de risc social,
i)întocmeşte statistici, informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate, ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale de către autorităţile legale şi alte instituţii;
j)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Acte necesare pentru a beneficia de Venitul Minim Garantat

Acte necesare acordare alocaţie pentru susţinerea familiei

Acte necesare pentru acordare ajutor de urgenţă

2. Compartimentul Cantina socială, asigură:

– distribuirea mesei calde, preparată şi furnizată în baza unui contract de prestări servicii încheiat între D.A.S. Petroşani şi societatea distribuitoare,
– curăţenia şi a igiena corespunzătoare în cadrul cantinei,
– evidenţa persoanelor care beneficiază de masă, conform listei transmise de Serviciul de protecţie socială,
– primirea hranei livrate de societatea distribuitoare, confirmarea cantităţilor primite.

3. Biroul subvenţii şi facilităţi sociale:

– şeful de birou organizează, conduce și controlează activitatea Biroului subvenţii şi facilităţi sociale, conform fișei postului.

Compartiment ajutoare încălzirea locuinţei:

-Preluarea cererilor şi actelor necesare acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, termică, gaze naturale şi combustibil solid, conform O.U.G.nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;;
-Verificarea cerinţelor de acordare a ajutorului, întocmirea dispoziţiilor de stabilire, de modificare, de încetare, de respingere a ajutorului;
-Întocmirea statisticilor aferente şi a situaţiilor centralizatoare prevăzute de lege şi comunicarea acestora la D.J.I.M.S.S Hunedoara;

Compartiment facilităţi transport local
– acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane efectuat cu mijloacele de transport în comun, în municipiul Petroșani, în conformitate cu H.C.L. nr. 128/2015 privind acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane efectuat cu mijloacele de transport în comun în municipiul Petroșani;
– preluarea şi verificarea cererilor şi actelor necesare acordării facilităţilor la transportul local,
– distribuirea către beneficiari a biletelor de transport aprobate prin HCL, în funcţie de categoria de beneficiari eligibili.

Acte necesare eliberare bilete

Program cu publicul:

Luni – Miercuri   9:00 – 14:00
Joi   închis
Vineri   9:00 – 13:00

Compartimentul Protecţia copilului şi a familiei:

Principalele servicii oferite de compartiment constau în prevenirea separării minorilor de familiile lor. Astfel, consilierii din cadrul Compartimentului pentru protecţia copilului şi a familiei intervin la sesizarea oricărei persoane fizice/juridice în vederea acordării de servicii şi prestaţii sociale familiilor ai căror copii se află în situaţie de risc, în vederea menţinerii acestora în familie.
Instrumentul de bază utilizat în cadrul compartimentului, îl constituie ancheta socială care, diferă ca formă şi conţinut, în funcţie de obiectul cauzei.
În funcţie de situaţie, Compartimentul pentru Protecţia Copilului şi a Familiei poate să propună D.G.A.S.P.C. Hunedoara, stabilirea unei măsuri de protecţie specială.
În conformitate cu art.104, alin.1 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie Compartimentului pentru protecţia copilului şi a familiei din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, cu minim 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Astfel că, Compartimentul pentru protecţia copilului şi a familiei monitorizează situaţia acestor copii şi acordă consiliere persoanelor în grija cărora rămân copiii.
La nivelul Compartimentului se mai exercită şi alte atribuţii cum ar fi:
– identifică evaluează si acordă sprijin material si finaciar familiilor cu copii in întreţinere prin acordarea de prestaţii financiare excepţionale, asigură consilierea si informarea familiilor cu copii în întretinere asupra drepturilor si obligaţiilor acestora asupra drepturilor copilului asupra serviciilor disponibile pe plan local asupra institutiilor speciale,
– acţionează pentru clarificarea situaţiei copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului,
– asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă penală, dar care nu răspunde penal, colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi,
– monitorizează familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii,
– organizeaza si sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial
– întocmeşte raportul de anchetă psiho-socială cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti de către unul din părinţi în cazul proceselor de divorţ, confom noului Cod Civil.
– realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;
– asigură realizarea activităţilor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare.
Beneficiile de asistenţă socială în bani destinate copilului şi familiei pot fi acordate sub formă de alocaţii, indemnizaţii, stimulente financiare, facilităţi fiscale şi alte facilităţi de natură financiară, în condiţiile legii.
Alocaţiile, indemnizaţiile şi stimulentele cuprind:
a) alocaţii pentru copii destinate copilului din familie şi copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor, cum ar fi: alocaţia de stat, alocaţia de plasament şi alte alocaţii acordate în condiţiile legii;
b) alocaţii, indemnizaţii şi stimulente pentru familie, acordate în raport cu veniturile familiei şi cu numărul de copii aflaţi în întreţinere cum ar fi: indemnizaţia pentru creşterea copilului, stimulentul de inserţie, alte alocaţii familiale şi indemnizaţii

Biroul Protecţia persoanelor cu dizabilităţi, Asistenţi personali

Şeful de birou organizează, conduce și controlează activitatea Biroului protecţia persoanelor cu dizabilităţi, asistenţi personali, conform fișei postului.

Compartiment protecţia persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor vârstnice:

 • asigură realizarea măsurilor de protecţie socială pentru persoanele cu handicap;
 • întocmeşte anchetele sociale pentru minori şi adulţi în vederea încadrării/revizuirii în grad de handicap grav, accentuat şi mediu;
 • monitorizează persoanele cu handicap grav, care beneficiază de indemnizaţie de lunară / însoţitor, precum şi asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • participă la elaborarea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii, a strategiilor de dezvoltare întocmite la nivel local în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap;
 • evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoanele vârstnice, precum şi respectarea drepturilor acestora;
 • organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare, etc.)

Compartiment resurse umane, juridic:
elaborează proiectul organigramei şi al statului de funcţii al D.A.S. Petroşani pentru a fi supuse aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Petroşani;
efectuează gestionarea curentă a resurselor umane – funcţii contractuale şi funcţii publice, colaborând cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
întocmeşte dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi ţine evidenţa acestora;
urmăreşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru încadrarea şi promovarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual în categorie, clasă şi grad profesional;
întocmeşte deciziile privind încadrarea în muncă, respectiv contractele de muncă, precum şi toate actele necesare modificării, încetării raporturilor de muncă.

Consilier juridic
– întocmeşte proiectele de decizii emise de directorul executiv;
– întocmeşte contractele, convenţiile de colaborare între D.A.S. Petroşani şi terţi;
– avizează din punct de vedere juridic actele D.A.S. Petroşani;
– asigură consiliere juridică persoanelor vârstnice conform Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
– participă la întocmirea documentaţiilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică conform actelor normative în vigoare.

Compartimentul Contabilitate

 • fundamentează şi întocmeşte anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului propriu, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobării bugetului anual de către Consiliul Local al Municipiului Petroşani;
 • conduce evidenţa contabilă proprie în conformitate cu prevederile legislaţiei în materia finanţelor publice locale şi a legilor anuale ale bugetului de stat;
 • întocmeşte documentele de plată către organele bancare şi a celor contabile în conformitate cu reglementările în vigoare, urmăreşte plăţile la materiale, lucrări şi servicii, investiţii, în limita creditelor bugetare deschise, cu încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor pentru bugetul propriu;
 • organizează şi exercită controlul financiar preventiv intern, conform prevederilor legale;
 • întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice cf. H.G.R. nr.925/2006;
 • întocmeşte monitorizarea achiziţiilor publice;
 • răspunde de atribuirea contractelor de achiziţie publică, achiziţionarea directă a produselor, prin mijloace electronice.

Compartiment Registratură, relaţii cu publicul

(1) Atribuţii referitoare la activitatea de management a documentelor:
– primirea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei compartimentelor din cadrul Direcției de Asistență Socială Petroşani, precum şi a altor servicii descentralizate sau altor instituţii;
– înregistrarea atât a documentelor primite din afara instituţiei, cât şi a documentelor interne;
– distribuirea corespondenţei primite către compartimentele din cadrul DAS pe bază de semnătură într-un registru special întocmit în acest scop;
– distribuirea/trimiterea corespondenţei către alte instituţii sau servicii descentralizate;
– gestionarea timbrelor poştale (evidenţa contabilă primară a sumelor utilizate pentru corespondenţa expediată, situaţia întocmindu-se lunar);
– păstrarea confidenţialităţii corespondenţei.
(2) Atribuţii privind informarea cetăţeanului.

Orar de funţionare:

LUNI-JOI: 08.00-16.30–BIROU; 12.00-16.00- TEREN
VINERI :08.00-14.00 – BIROU; 12-14 – TEREN

Compartimet Asistenţă medicală şcolară şi comunitară

În conformitate cu O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, D.A.S. Petroşani a preluat ansamblul de atribuţii şi competenţe ale Ministerului Sănătăţii Publice privind:
– asistenţa medicală comunitară,
– asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ.
Principalele obiective şi activităţi:
– identificarea problemelor medico-sociale ale comunităţii,
– educaţia pentru sănătate şi profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viaţă şi mediu sănătos,
– mobilizarea populaţiei pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice, etc.,
– promovarea sănătăţii reproducerii şi planificarea familială,
– implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia,
– dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităţii,
– catagrafierea populaţiei infantile a comunităţii de romi,
– explicarea noţiunilor de bază şi importanţa asistenţei medicale a copilului,
– examinarea tuturor preşcolarilor din grădiniţe, elevilor care urmează să fie supuşi examenului medical de bilanţ al stării de sănătate –clasele I, a IV-a ,şi a XII-a, ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a eventualelor afecţiuni.
– efectuarea triajului epidemiologic după vacanţa şcolară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice andinele streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate.
– verificarea stării de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe, cantine şcolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.
– iniţierea supravegherii epidemiologice a preşcolarilor din grădiniţe şi a elevilor. În acest scop efectuează următoarele activităţi
– depistează, izolează şi declară orice boală infectocontagioasă
– participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contactaţi din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi
– iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară(pediculoza, scabie) si antiinfecţioasă(dezinfecţie-dezinsecţie) în focarele din unităţile de învăţământ superior (hepatită virală, tuberculoză, infecţii streptococice, boli diareice acute etc)
– acordarea la nevoie a primului ajutor preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate.
– examinarea elevilor pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a eventualelor afecţiuni.

 


Close Search Window