ACTE NECESARE ELIBERARE BILETE

System Administrator

Model Cerere bilete de transport local

Biletele pentru transport local se eliberează următoarelor categorii de beneficiari:
pensionarii care au împlinit vârsta de 65 ani şi ale căror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 1.000 lei/lună;
Acte necesare:

 • Actul de identitate  (xerocopie și original) ;
 • Acte de venituri (cupoane de pensie aferente lunii anterioare pentru care se solicită eliberarea biletelor, precum şi orice acte doveditoare a veniturilor suplimentare ale persoanei care solicită,  xerocopie și original));

– veteranii şi văduvele de război;
Acte necesare:

 • Actul de identitate in original(xerocopie și original);
 • Legitimaţia de veteran de război/văduvă de război, vizată la zi  (xerocopie și original);

persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri prevăzute de Decretul – Lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa nr.105/1999;
Acte necesare:

 • Actul de identitate  (xerocopie și original);
 • Hotărârea prin care au fost încadrați în una din categoriile prevăzute de Decretul – Lege 118/1990 ( xerocopie şi original) şi Ordonanţa nr.105/1999 (xerocopie și original);

persoanele care au împlinit vârsta de 65 ani, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Acte necesare:

 • Actul de identitate  (xerocopie și original);
 • Adeverinţă din care să rezulte că este beneficiar al venitului minim garantat;

persoanele cu handicap grav şi accentuat transportabile precum şi pentru însoţitorii acestora sau asistenţii personali ai acestora:
Acte necesare:

 • Actul de identitate  (xerocopie și original);
 • Actul de identitate al reprezentantului legal acolo unde este cazul  (xerocopie și original);
 • Certificatul medical de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi comisia pentru protecţia copilului (xerocopie și original);

elevii din zona Peştera Bolii, Triaj, Saşa, Livezeni, Maleia, str.Progresului, Funicularului, Poligonului ( zona Bosnia) şi str.Tudor Vladimirescu nr.16, BL.D3, în funcţie de numărul de zile în care se desfăşoară orele de curs

 • Acte necesare:
 • Actul de identitate al reprezentantului legal (xerocopie și original);
 • Certificatul de naştere elev /C.I. după caz (xerocopie și original);
 • Adeverinţă eliberată de unitatea de învătământ din care să rezulte că elevul frecventează unitatea de învăţământ respectivă şi nu are absenţe în luna anterioară eliberării biletelor de transport public local

 


Close Search Window