COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

System Administrator

Componență:

Personal de execuţie:
Marilena MUSCALITA - consilier juridic

Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Date de contact:
Sediul Primăriei,  Camera  29

Telefon: 0254.541.220, interior 121

Atribuții:

- asigură procedurile de convocare a şedinţelor consiliului local;
- participă la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate;   
- redactează ordinea de zi cu problemele supuse dezbaterii în şedinţele Consiliului local şi asigură aducerea la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local şi publicarea pe site-ul propriu;
- redactează proiectele de hotărâri, referatele de aprobare şi hotărârile Consiliului local;
- ţine evidenţa proiectelor de hotărâri, a referatelor de aprobare şi a hotărârilor Consiliului local  în registre speciale;
- asigură pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
- asigură asistenţă de specialitate compartimentelor care propun iniţierea proiectelor de hotărâri de către primar, precum şi consilierilor locali sau altor persoane care au această calitate;
- ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali şi întocmeşte fişa de pontaj;
- transmite  electronic consilierilor locali proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a fiecarei şedinţe, însoţite de referatele de aprobare ale iniţiatorilor precum şi rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele functionale din cadrul aparatului de pecialitate al primarului şi alte anexe ;  
-  întocmeşte şi pune la dispoziţia comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea  proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi  tine evidenta acestora in registre speciale,
- urmăreşte întocmirea la timp de către serviciile de specialitate a materialelor privind problemele ce urmează să fie supuse dezbaterii în cadrul şedinţelor de consiliu;
- asigură aducerea la cunoştinţa tuturor compartimentelor care au pregătit materiale pentru şedinţele de consiliu, asupra orei şi datei desfăşurării şedinţelor de comisii; 
- scanează şi pregăteşte materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului local, pregăteşte mapele de lucru ale primarului şi secretarului municipiului;  
- întocmeşte minutele şedinţelor de consiliu şi asigură aducerea la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local şi publicarea pe site-ul propriu;
- asigură semnarea de către preşedintele de şedinţă şi contrasemnarea pentru legalitate de către secretar a hotărârilor adoptate în şedinţele Consiliului local;
- asigură transparenţa şi comunicarea  hotărârilor  de consiliu către autorităţile, instituţiile publice, compartimentele din cadrul primăriei în vederea punerii în aplicare cât   şi persoanelor interesate;    
- întocmeşte dosarele de şedinţă, numerotează, sigilează şi parafează dosarul respectiv; 
- urmăreşte şi verifică întocmirea exactă a proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului local; 
- comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile Consiliului local şi procesele-verbal ale şedinţelor, în vederea exercitării controlului de legalitate; 
- întocmeşte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local;  
- asigură consultarea dosarelor de şedinţa de către personalul din aparatul de specialitate al primarului ori de câte ori au solicitat aceasta;
- gestionează, conform prevederilor legale, activitatea privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale consilierilor locali;
- primeşte, înregistrează şi arhivează rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali;
- ţine evidenţa consilierilor locali şi a schimbărilor survenite în timpul mandatului;
- asigură întocmirea răspunsurilor la corespondenţa sosită;
- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.


Close Search Window