COMPARTIMENTUL MONITOR OFICIAL LOCAL

System Administrator

Personal de executie:
Simona STOICA - consilier

Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Date de contact:
Sediul Primăriei, Camera 29
Telefon: 0254.541.220, interior 121;

Informatii utile:

ANEXA 24

Program referitor la primirea documentelor/eliberarea Anexei 24:
a) Primirea documentelor necesare întocmirii Anexei 24 se va face în zilele de luni-joi, între orele 09:00-11:00.
b) Eliberarea Anexei 24 se va face în zilele de luni-joi, între orele 14:00-15:00.

Informatii utile:

I. Anexa 24 din oficiu (se întocmeşte pentru persoanele decedate pe raza UAT Municipiul Petroşani începând cu luna aprilie 2014). Pentru eliberare sunt necesare următoarele documente:

  • Certificat deces - original;
  • Act identitate - moştenitor sau împutenicire avocaţială/notarială terţă persoană - original.

II. Anexa 24 la cerere (se eliberează pentru: persoanele decedate în altă localitate, pentru cele decedate înainte de aprilie 2014 sau pentru cele care, deşi îndeplinesc condiţiile de la punctul anterior, nu a fost întocmită anexa 24 din oficiu). Pentru eliberare sunt necesare următoarele documente:

  • Cerere tip - Anexa 23 ( se completează cu MAJUSCULE );  PDF    DOC ]
  • Certificat de deces - original, pentru persoana decedată după care se face succesiunea;
  • Certificat de atestare fiscală - original, eliberat de către Serviciul Impozite și Taxe Locale Petroșani sau unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află amplasat imobilul, după caz, pe numele defunctului SAU Declarație privind acordarea consimţământului expres PDF    DOC ] privind solicitarea acestuia, de către funcționarul public responsabil, din cadrul Biroului juridic, legislație, R.U.A.P.L.M.O.L.
  • Actul de identitate - original pentru toţi moştenitorii;
  • Titlul de proprietate - în situaţia în care obiectul succesiunii se referă la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar - original
  • Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor deţinute de persoana decedată după care urmează a se dezbate succesiunea (contract de vânzare–cumpărare,testament, contract de întreținere, etc). - original
  • Taxa de 24 lei (se achită la casieria de la sediul Primăriei Petroşani sau pe ghiseul.ro)

 

Cererea însoţită de actele necesare se depune la Primăria municipiului Petrosani, Biroul juridic, legislație, R.U.A.P.L.M.O.L., cam. 29, etaj II sau pot fi transmise in format electronic (original scanat) pe adresa de e-mail: juridic@primariapetrosani.ro.

Actele doveditoare care se prezintă de solicitant în original, vor fi xero copiate de către funcționarul public responsabil, fiind aplicată menţiunea ,,conform cu originalul ”.

Verificarea documentelor se realizează de Secretarul municipiului Petroșani, iar eliberarea Anexei 24 se va face în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare, fie personal fie pe adresa de e-mail de la care s-a primit solicitarea.

 NOTĂ: Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24 ) se eliberează o singură dată la cererea moştenitorilor ( succesibililor ) prezumtivi ai defunctului.

Potrivit art. 954 alin (2) din Codul Civil, moştenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. De asemenea, din oficiu, secretarul unităţii administrativ – teritoriale va comunica, în termen de  30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de art.243 alin.(3)-(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa 24 poate fi eliberată la cerere şi altei persoane împuternicită prin procură specială/avocaţială, în cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta personal.

 Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfăşoară exclusiv în faţa notarului public competent sau a instanţei judecătoreşti în a cărei rază teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul. Anexa 24 nu atestă calitatea de moştenitor şi nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile deţinute de defunct. Dovada calităţii de moştenitor legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală în cota care se cuvine fiecăruia, se constată prin certificatul de moştenitor eliberat de notarul public, conform art.1132 din Codul civil.

 


Close Search Window