SERVICIU BUGET FINANTE, CONTABILITATE-SALARIZARE

System Administrator

Componenţă:

Sef serviciu: Liliana COSOVEANU

Personal de executie :
Mihaela ELENA
Ortansa LUNGU
Terezia SOCOLESCU
Diana-Cristina VITIAN
Anca MICLEA
Persida JURCAN

Atribuţii:

Este condus de un şef de serviciu şi are următoarele atribuţii principale:
– contribuie la elaborarea proiectului bugetului local;
-întocmeşte comunicările pentru fiecare ordonator terţiar privind bugetul anual repartizat şi ori de câte ori au loc rectificări de buget urmărind încadrarea sumelor solicitate pe capitole, subcapitole şi titluri în volumul creditelor aprobate în buget;
– întocmeşte note justificative privind transferurile de la bugetul de stat;
– asigură întrebuinţarea şi executarea bugetului local;
-supune spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Petroşani contul de cheltuieli a exerciţiului bugetar;
– întocmeşte prognozele bugetare;
-ţine evidenţa deschiderilor de credite pe fiecare unitate de învăţământ, sănătate, asistenţă socială, artă, cultură, gospodărie comunală, administraţie locală, apărare civilă, energie termică, abonamente călători, investiţii;
-întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
-organizează, controlează şi răspunde de modul de desfăşurare a activităţii de evidenţă contabilă;
-întocmeşte bilanţul trimestrial şi anual privind bugetul Primăriei, precum şi centralizarea bilanţurilor ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul local;
-primeşte şi verifică extrasele de cont ale băncilor cu documentele însoţitoare privind mişcarea corectă şi exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare;
-întocmeşte notele contabile atât pentru fondurile bugetare cât şi pentru cele autofinantate şi fondurilor speciale legal constituite;
-organizează şi conduce evidenţa contabilă;
-asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
-participă la inventarierea anuală a patrimoniului;
-ţine evidenţa cheltuielilor efectuate: materiale, investiţii, fonduri speciale;
-ţine evidenţa furnizorilor şi debitorilor;
-răspunde de modul de stabilire şi reţinere a datoriilor către stat aferente salariilor şi întocmeşte documentele necesare plăţii acestora;
-informează asupra situaţiilor deosebite, propune măsuri de soluţionarea acestora şi răspunde pentru rezolvarea lor;
-asigură existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor, valorilor de orice fel aflate în patrimoniu;
-efectuează în numerar sau prin cont încasări şi plăţi în lei şi în valută de orice natură, inclusiv salariile şi reţinerile din acestea şi alte obligaţii , controlează modul cum sunt gestionate aceste fonduri;
-organizează şi întocmeşte dările de seamă trimestriale şi anuale asupra executării planului de cheltuieli înscrise în planurile anuale ale bugetului local;
-întocmeşte bilanţul trimestrial şi anual privind bugetul propriu, precum şi centralizarea bilanţurilor ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul local;
-organizează şi controlează inventarierea anuală şi ocazională a mijloacelor materiale şi băneşti şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;
-organizează şi verifică modul de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a decontărilor cu debitorii şi creditorii, exercită controlul periodic asupra organizării evidenţei gestionare în vederea prevenirii înstrăinării, distrugerii sau aprovizionării peste nevoile reale ale subunităţilor;
-verifică şi centralizează, zilnic, operaţiunile ce se fac prin casieria Primăriei şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luându-se măsurile ce se impun pentru stabilirea răspunderilor materiale;
-întocmeşte ordinele de plată ;
-întocmeşte CEC-urile pentru ridicarea de numerar din conturile unităţii;
-întocmeşte constituirea de garanţii pentru personalul încadrat conform dispoziţiilor legale;
-analizează execuţia bugetului, face propuneri privind virările de credite şi modificările de alocaţii trimestriale;
-centralizează solicitările lunare de credite ale ordonatorilor terţiari în vederea repartizării creditelor;
-efectuează deschiderea lunară de credite în conformitate cu prevederile bugetului local şi cu normele trezoreriei;
-repartizează credite bugetare ordonatorilor terţiari în conformitate cu aprobările conducerii;
-controlează zilnic, la trezorerie, disponibilităţile băneşti în funcţie de care se stabilesc priorităţile la plată;
-centralizează lunar, bonurile de consum primite de la magazie şi întocmeşte nota contabilă;
-înregistrează justificarea ordinelor de deplasare, primite de salariaţii unităţii;
-verifică borderourile de justificare a timbrelor poştale şi face înregistrarea consumului în contabilitate;
-urmăreşte înregistrarea în contabilitate a modificărilor intervenite în patrimoniul privat;
-asigură evidenţa tehnico-operativă a bunurilor de inventar şi a valorilor materiale;
-verifică periodic şi pune de acord stocurile din evidenţa tehnico-operativă cu evidenţa contabilă;
-organizeaza si conduce evidenta Bugetului Imprumuturilor Interne si a raportarilor necesare;
-organizeaza si conduce evidenta operatiunilor contabile generate de fondurile externe nerambursabile postaderare;
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.
– ţine evidenţa unităţilor de învăţământ existente pe raza municipiului Petroşani, organizează întâlniri periodice, realizează parteneriate şi programe comune cu acestea;
– păstrează legătura cu unităţile de învăţământ preuniversitar şi comunică primarului şi serviciilor de specialitate problemele cu care se confruntă acestea, asigură rezolvarea acestor probleme;
– adună şi centralizează toate informaţiile şi solicitările privind necesităţile şi preocupările instituţiilor de învăţământ pentru a fi puse la dispoziţia şi în discuţia Consiliului Local şi a executivului acestuia în vederea implicării administraţiei în realizarea obiectivelor acestor instituţii;
– contribuie la asigurarea condiţiilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor de învăţământ;
– contribuie cu propuneri la dimensionarea bugetului alocat învăţământului;
– contribuie la dimensionarea planului anual de investiţii pentru unităţile de învăţământ;
– stabileşte în colaborare cu Biroul buget-contabilitate şi Direcţia Tehnică – Compartiment Investiţii, priorităţile privind cheltuielile de învăţământ;
– execută şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local municipal, dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici;
– colaborează cu celelalte compartimente funcţionale pentru rezolvarea atribuţiilor specifice;
– păstrează legatură cu unităţile de învăţământ preuniversitar şi comunică consiliului local, primarului şi serviciilor de specialitate problemele cu care se confruntă acestea;
– răspunde de deschiderea de credite bugetare la nivelul aprobat în bugetele proprii ale centrelor de execuţie bugetară din învăţământul preuniversitar de stat;
– răspunde de predarea la termen a proiectelor de buget ale instituţiilor învăţământului preuniversitar, rectificările acestuia, precum şi de predarea la termen a dărilor de seamă contabile;
– centralizează bugetele şi dările de seamă ale instituţiilor din învăţământul preuniversitar de stat;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.


Close Search Window