BIROUL DE CADASTRU SI REGISTRU AGRICOL

System Administrator

Jujica BOBOC – sef birou

Personal de execuţie:
Angela CHERTES – inspector
Cristina Laura VICTORIA – inspector
Daniel SAULESCU - inspector
Alexandra BOGDAN - inspector

FORMULARE si Program de lucru cu publicul

Atribuții:

– identificarea, măsurarea, verificarea terenurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Petroşani, respectiv ale Statului;
– participarea la acţiuni de măsurare, verificare şi realizări de planuri de situaţie cu alte direcţii din cadrul Primăriei;
– întocmirea de planuri pentru imobile aflate în administrarea Primăriei Municipiului Petroşani;
– predarea terenurilor către persoane fizice şi juridice care deţin terenuri în municipiul Petroşani ca urmare a sentinţelor civile, concesiuni, închirieri, asocieri, schimburi de teren şi vânzări;
– soluţionarea cererilor depuse de către veteranii de război, conform Legii nr. 44/1994;
– participarea la expertize tehnico-judiciare;
– verificarea şi identificarea terenurilor propuse pentru concesiune şi vânzare, folosinţă gratuită, asociere, etc;
– verificarea regimului juridic pentru terenurile propuse pentru concesiune şi vânzare;
– face demersurile necesare eliberării extraselor de Carte Funciară pentru terenurile proprietate a Statului, respectiv ale Municipiului administrate de Consiliul Local şi solicită înscrierea în cartea funciară a acestora;
– asigurarea răspunsurilor la corespondenţa şi orice alte sesizări adresate de
contribuabili şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile adresate Primăriei mun. Petroşani referitoare la probleme ce fac obiectul registrului agricol;
– introducerea în baza de date a cadastrului municipiului Petroşani prin:
1) participă la recepţia şi verificarea lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane ;
2) introducerea societăţilor comerciale cărora li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenului conform H.G.834/1991,
– soluţionarea cererilor împreună cu Comisia Locală de Fond Funciar, depuse conform Legii nr. 247/2005 ce modifica Legea 10/2001, cât şi Legea 1/2000;
– punerea în posesie a terenurilor cu vegetaţie forestieră a foştilor proprietari conform Legii nr. 247/2005, cu modificările ulterioare;
– soluţionarea cererilor depuse conform Legii nr. 341/2004 cu modificările ulterioare privind revoluţionarii din decembrie 1989 şi ulterior le supune aprobării Consiliului local;
– verifică împreună cu comisia stabilită prin dispoziţia Primarului, cererile de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor pentru tineri conform Legii 15/2003, le supune aprobării Consiliului local şi ulterior predă terenul şi întocmeşte contractul de comodat;
– întocmeşte contractele de închiriere a terenului în scop agricol şi fundamentează taxa de închiriere pe categorii de folosinţă;
– verifică cererile pentru atribuirea de teren situat în intravilanul localităţii conform Legii 18/1991, republicată, le supune aprobării Consiliului local şi le înaintează Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara, în vederea emiterii Ordinului Prefectului;
– ţine la zi evidenţa terenurilor înscrise în registrul agricol , pe suport de hâtie şi în format electornic;
– operează în registrul agricol terenurile, efectivele de animale, păsări şi albine, urmăreşte mişcarea efectivelor, atât pe suport analogic cât şi electronic;
– întocmeşte şi ţine la zi registrele agricole ale municipiului şi centralizatorul acestuia;
– întocmeşte situaţiile statistice necesare şi asigură transmiterea lor;
– eliberează atestate de producător, adeverinţe de teren agricol, adeverinţe necesare schimbării/întocmirii cărţilor de identitate;
– asigură administrarea păşunilor de pe raza municipiului şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a acestora;
– verifică şi participă la recepţia lucrărilor privind modul de curăţare a păşunilor municipiului Petroşani, precum şi a infrastructurii (drumuri de acces, stâne, adăpători, etc), ce fac obiectul contractelor de inchiriere;
– întocmirea notelor de parcelare necesare ieşirii din indiviziune cu terenurile aflate în coproprietate cu municipiul Petroşani, respectiv Statul Român;
– întocmirea adeverinţelor către cabinetele notariale prin care se stabileşte natura terenului (intravilan/extravilan);

 


Close Search Window