Solicitare informatii de interes public

Solicitarea in scris a informatiei de interes public sau a reclamatiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei administrative existente in aceasta sectiune.(mai jos)

Model – Formular-tip cerere de informatii de interes public ANEXA 4
Model – Formular-tip cerere de informatii de interes public ANEXA 4_editabil
Model – Reclamatie administrativa (1) ANEXA 5
Model – Reclamatie administrativa (1) ANEXA 5 editabil
Model – Reclamatie administrativa (2) ANEXA 6
Model – Reclamatie administrativa (2) ANEXA 6_editabil
Model – Scrisoare de raspuns la cerere ANEXA 7
Model – Raspuns la reclamatie ANEXA 8

Informatiile de interes public pot fi solicitate si comunicate și în format electronic, la adresa: relatii.publice@primariapetrosani.ro
(1) Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
a)10 zile pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile pentru anunțarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;
c) 30 de zile pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul la lit. a);
d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.
(2)Termenele prevăzute la alin.(1) se calculează de la data înregistrării solicitării, în condițiile art. 20 alin.(4); nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.
(3)Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.
Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate, Conform Hotărârii de Guvern nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 cu modificările și completările ulterioare:
ART.32 – În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
ART.33 – Persoana care se consideră vatamată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevazută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostință a refuzului explicit sau tacit al angajațlor din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice.
ART.34
(1) Răspunsul motivat la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.
(2) În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, după caz, va menționa măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de dsciplină, în cazul funcționarului public, în condițiile legii.
ART.35 – (1) Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice, la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public.
(2) Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public va avea următoarele responsabilități:
a) primește și analizează reclamațiile persoanelor;
b) efectuează cercetarea administrativă;
c) stabilește dacă reclamația persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informatțile de interes public este întemeiată sau nu;
d) în cazul în care reclamația este întemeiată, propune aplicarea unei sancțiuni disciplinare pentru personalul responsabil și comunicarea informațiilor de interes public solicitate. În cazul funcționarilor publici culpabili comisia de analiză va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplină a autorității sau instituției publice, care va propune aplicarea unei sancțiuni corespunzătoare, potrivit legii;
e) redactează și trimite răspunsul solicitantului.
ART.36 – (1) În condițiile art. 22 alin. (1) din Legea 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevazute de Legea 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului.
(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate.”


 

 

Comments are closed