referat oportunitate privind achizitia publica a serviciilor de mass media vizuala

Primăria municipiului Petroşani, cu sediul în Petroşani, judeţul Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, cod poştal 332019, cod fiscal R 4468943, tel 0245/541220, fax 0254/545903, e-mail pmpetrosani@dec.com.ro şi pagina de internet www.petrosani.ro doreşte achiziţionarea următoarelor servicii media: servicii prin mass media vizuala 92220000-9 şi 92111250-9

Caracteristicile principale ale serviciilor:

Serviciile ce urmează a fi achiziţionate sunt necesare pentru a aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea Consiliului Local şi al executivului Primarului Municipiului Petroşani prin intermediul televiziunii.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: cerere de oferte
Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică care urmează sa fie atribuit: bugetul propriu al Consiliului Local Petroşani

Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
Propunerea financiară – formularul de oferta
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publica.

În temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Consiliul Local al municipiului Petroşani are obligaţia de a publica în mass-media informaţii cu privire la procedura de elaborare a actelor normative, precum şi informaţii de interes public.
În acest context legal, apare ca necesară declanşarea unei achiziţii publice prin procedura de „cerere de ofertă”, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări si a contractelor de concesiune de servicii aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G. nr. 34/2006, Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 155/2005 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică
Impactul ce se urmăreşte a fi obţinut constă în creşterea gradului de informare, conştientizare şi implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative prin creşterea numărului de participanţi la dezbaterile publice. Acest lucru se poate realiza şi prin strategia de informare globală.
Publicul ţintă –locuitorii municipiului Petroşani şi ai Văii Jiului.
Evaluarea rezultatului obţinut:
– creşterea participării active a cetăţenilor în procesul de elaborare a actelor autorităţilor administraţiei publice constituite la nivel local
– creşterea gradului de informare a cetăţenilor privind organizarea, funcţionarea, precum şi activităţile desfăşurate în cadrul Consiliului Local;
– creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, beneficiar al deciziei administrative.

Comments are closed