Proiect de hotărâre

AVIZAT:
SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

PROIECT DE HOTARÂRE NR…………/ 2011

Pentru aprobarea „Regulamentului privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor”, in municipiul Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI

Analizand Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea „Regulamentului privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor”, in municipiul Petrosani;
Vazand rapoartele Biroului Juridic Legislatie Resurse Umane, al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Petrosani,
In conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1) si ale art. 28 alin.(1) lit.b si alin.(2) din Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, a prevederilor art. 3 alin.(1) lit.b din Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit d coroborat cu alin.(6) lit. a, pct.11, art. 45 alin. (2) lit.e si art.61 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba „Regulamentul privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor”, in municipiul Petrosani”, prevazut in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primariei municipiului Petrosani si se va transmite Institutiei Prefectului- judetul Hunedoara.

Petrosani,……………..2011

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA :
SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed