Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 7 din 27-2-2013

DESFĂşURAREA şEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 27 februarie 2013, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.212/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna Viceprimar Dorina Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 15 consilieri.
Lipsesc domnii consilieri Lăutaru Alexandru, Lupu Constantin, Pop Tiberiu Emeric şi Postolache Costel,

În confomitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2013 este ales în funcţia de preşedinte de şedinţă domnul consilier Cornea Claudiu.

Se intonează Imnul de Stat.
DL.CONS.CORNEA:

-Înainte de a începe ordinea de zi a şedinţei de astăzi, supun aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor din luna ianuarie 2013.
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Pe lângă proiectele pe care le-am primit în mape, astăzi am mai primit un proiect de hotărâre. Supun aprobării dumneavoastră suplimentarea proiectului ordinea de zi cu proiectul de hotărâre primit ulterior:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Supun la vot proiectul ordinei de zi suplimentat :
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONS.CORNEA:
Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, şi anume:

1.Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor art.3 litera b) din H.C.L 289/2010 modificata si completata prin HCL 232/2011, privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local si/sau asigurarii fondurilor necesare co-finantarii proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -4 abţineri(domnii consilieri : Sipeţan Leodor Marcel, Florin Nicolae, Rus Ioan, Grigoriu Lavinia)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.47/2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2012-2013, semestrul II în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.48/2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Casa de Cultură a Sindicatelor “Ion Dulămiţă” Petroşani, al spectacolului “Muguraş de primăvară”, ce va avea loc la Petroşani, pe data de 1 Martie 2013.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.49/2013.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator al concursului „Serbările Zăpezii” – ediţia a X-a, în luna martie 2013.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Menţiunea pe care vreau să o fac…, am înţeles că este nevoie de procedura de achiziţie şi atunci nu ar fi timpul necesar, dar aş solicita, contractele să fie semnate după ce în prealabil a fost aprobat bugetul.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă mai doreşte cineva?
-Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.50/2013.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 60.000 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.51/2013.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei aflate în sold la data de 31.XII.2012 datorate de către persoanele fizice şi juridice.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.52/2013.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Petroşani care vor funcţiona în anul şcolar 2013-2014.
Avize necesare: comisia juridică, comisia pentru buget, comisia pentru învăţământ,cultură, comisia pentru servicii publice

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.53/2013.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Petroşani

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Aici am înţeles că trebuiau făcute nite modificări vis-a-vis de atribuţii.

DL.SECRETAR:
-Regulamentul de organizare şi funcţionare se face după organigrama existentă la momentul adoptării. Ultima organigramă a fost adoptată în luna februarie anul trecut iar acest regulament respectă modul în care arată organigrama în acest moment. Am discutat cu doamna viceprimar şi am lămurit problema discutată ieri în comisii.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă toate modificările au fost făcute… dacă nu mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr54/2013.

9.Proiect de hotărâre privind instituirea unor contravenţii.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.55/2013.

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al H.C.L. Nr.172/2008 privind aprobarea reglementării transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Raportul făcut de domnul Popescu face referire la 103 locuri, proiectul de hotărâre este de 96 de locuri… Avem Poştă şi Hotel Onix, în zonă suntem şi aşa vitregiţi de ceea ce înseamnă parcare. Dacă irosim parcarea din faţa Hotelului Onix, atunci privăm cetăţenii de a avea acces în zona Petroşani Nord şi a doua problemă este staţia pe care o stabilim la pasarela de la Piaţa Victoriei. Acolo avem trecere de pietoni, de fiecare dată sunt incidente din cele mai neplăcute, atât din partea autoturismelor cât şi din partea pietonilor. Cred că ar trebui luate bucată cu bucată… anexa 2 nu bate cu raportul.

DL.ADMINISTRATOR PUBLIC POPESCU:
-Aveţi anexa veche, sunt 96 de locuri.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Nu am anexa veche, am anexa nouă, şi după cum văd eu aici în 150 de metri, avem trei staţii de taxi, să nu ne mai legăm şi de poştă.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă mai doreşte cineva, sau aveţi un amendament domnule Drăgoescu?

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Eu zic să ne aplecăm un pic asupra proiectului, să nu trecem aşa uşor. Hai să ne aplecăm serios, chiar dacă va face obiectul unei şedinţe viitoare, este destul de multă indisciplină din partea taximetriştilor şi dacă am trece aşa uşor peste acest proiect înseamnă că am blocat tot oraşul, totul este la îndemâna lor.
Mai mult decât atât avem şi problema celor cu maxi-taxi staţionate. V-aş ruga să vedem cu parcarea înspre Aeroport din Piaţa Victoriei, unde trebuie să rezolvăm problema sensului giratoriu, ca din acea parcare să nu se poată ieşi în sensul giratoriu. Trebuie să fluidizăm puţin traficul şi să nu îi lăsăm să facă ce vor, lăsând deoparte maniera lor de a respecta traficul, adică se târăsc cu 20-30 km/oră din Piaţa Victoriei până aproape la ieşire din Aeroport, iar din această cauză se crează câte o coloană auto de toată frumuseţea. Aici cred că ar trebui să avem mai multă atenţie, aş propune ca si amendament amânarea proiectului de hotărâre.

DL.CONS.CORNEA:
-Domnul Popescu, cât de urgentă este adoptarea proiectului?

DL. ADMINISTRATOR PUBLIC POPESCU:
-Nu este urgent, dar unii cetăţeni, chiar şi consilieri au solicitat să înfiinţăm o staţie vis-a-vis de UPSRUEEM pentru magazinul LIDL, pentru că vin foarte mulţi bătrâni şi nu au cu ce pleca de acolo. Avem un scuar acolo, putem să înfiinţăm staţia de maxi-taxi fără probleme pentru cetăţenii care nu au bani de taxi. Nu este urgentă, putem să o mai amânăm o lună dacă vreţi.

A venit doamna consilier Muntean.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă pun Piaţa Victoriei, parcarea spre Aeroport, la ce trebuie să mai pun şi la pasarelă, când am staţie şi la gară? Cine este nebun să urce cu bagajele, să tragă de ele peste pasarelă când sunt taxiuri la gară, şi dacă nu este aşa, se deplasează 100 de metri pe trotuar trece de staţia de autobuz şi ajunge la staţia de taxi.

DL.ADMINISTRATOR PUBLIC POPESCU:
-Da, sunt vreo 400 de metri, aşa este.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Nu sunt 400 de metri, de la pasarelă până în staţia de autobuz nu sunt decât cel mult 150 de metri. La pasarelă să pun taxiurile şi de o parte şi de alta a trecerii de pietoni şi tocmai bine se întâmplă o grămadă de nenorociri.
Pe de altă parte, să nu vă spun comportamentul lor pe perioada de noapte, când după ora 23, dau drumul la muzică la maxim, deschid uşile şi stau la dugheana aceea non-stop, unde beau cafea, se distrează… asta este problema. Sunt o grămadă de probleme pe care le-am ridicat şi care nu sunt conforme cu ceea ce dorim pentru acest oraş.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Ceea ce spune domnul consilier este perfect valabil, dar există o diferenţă între staţia de la gară şi cea de la pasarelă. Cei din gară în general vânează clienţi grei, drumuri de Lupeni, Vulcan… am fost în câteva rânduri în situaţia în care am fost refuzat. Atunci când au auzit că vreau să merg în Dimitrov au spus că nu se încurcă, în schimb dacă treci pasarela de acolo poţi lua un taxi. Deci, are o justificare pe undeva.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dar este o staţie de taxi la 150 de metri mai jos de pasarelă, pentru cine vrea să urce pasarela.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Da, trebuie o analiză mai atentă aşa cum a spus domnul Drăgoescu.

DL.CONS.MÂRZA:
-Eu aş vrea să vă reamintesc un proiect de hotărâre mai vechi, cred că din mandatul trecut în care am propus o analiză de management a traficului din Petroşani. Sigur că asta înseamnă nişte bani, dar ne asigură o previziune asupra viitorului şi ne dă nişte idei, pe lângă faptul că ne încadrează în ceea ce înseamnă legislaţie rutieră. Noi ne dăm cu părerea, după experienţa fiecăruia şi … mă rog, poate şi după alte criterii. Eu cred vor trebui stabilite mult mai multe sensuri unice în Petroşani, în aşa fel încât o bandă să fie pentru parcare şi una singură pentru circulaţie. De asemenea, prin faptul că s-a făcut centrul şi acolo în mod tradiţional mai existau nişte locuri de parcare, şi acolo s-a deranjat foarte mult, s-a aglomerat zona. Eu zic să fiţi de acord ca executivul să contracteze o astfel de lucrare de management a traficului, care să rezolve inclusiv aceste probleme legate de taxi, de maxi-taxi şi de sensurile unice.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă mai doreşte cineva să spună ceva?
-Dacă nu, avem un amendament, şi anume, acela de amânare a proiectului de hotărâre. Supun aprobării dumneavoastră amendamentul domnului consilier Drăgoescu:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Proiectul de hotărâre a fost amânat.

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.22/2000 privind suspendarea activităţii agenţilor economici de pe teritoriul Municipiului Petroşani ce nu deţin autorizaţii de funcţionare eliberate de Primăria Municipiului Petroşani sau care nu îndeplinesc condiţii de eliberare a autorizaţiei de funcţionare.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.56/2013.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.ILIAŞ:
-Am un amendament la acest proiect de hotărâre, şi anume, la acest plan să se mai adauge: curăţare panouri publicitare şi curăţare faţade blocuri, de înscrisuri, să spunem indecente.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă mai sunt alte propuneri?

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Aici în proiect se menţionează „curăţare rigole Cartierul Saşa”, nu ştiu ce rigole avem acolo?

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Sunt rigole, cum să nu fie.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă le curăţăm acuma, le vedem.

-Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun aprobării dumneavoastră amendamentul domnului consilier Iliaş:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.57/2013.

13.Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Anexei la HCL 248/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Petroşani”.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.ILIAŞ:
-Aici la punctul 3 scrie, „recomandări de la persoane juridice şi fizice”. Poate să fie, fie numai fizice, sau numai juridice, sau şi, şi…

DL.CONS.CORNEA:
-Tot aici am şi eu o întrebare, când primarul iniţiază proiectul de hotărâre trebuie să aducă trei recomandări?

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă îmi daţi voie, ideea de a aduce trei recomandări, mi se pare oarecum forţată, în general se pun în discuţie persoane care au o anumită notorietate, deci nu mi se pare în regulă această chestiune cu trei recomandări. La fel mi s-a părut şi treaba aceea cu cazierul, dacă propui pe cineva, atunci trebuie să te asiguri, persoana trebuie să fie responsabilă, sunt câteva cazuri notorii, adică nu putem să cerem cazierul unui om care a luat un trofeu european, este chiar nepoliticos, nu poţi să spui, îţi dau diploma dar îmi aduci cazierul. Oricum trebuie dezbătut proiectul, titlul se dă prin votul consiliului, sunt o serie de filtre ulterioare, care spun eu că sunt suficient de bine asigurate.

DL.CONS.CORNEA:
-Vă propun eu un amendament, şi anume, acela de a renunţa la litera „d”, de a renunţa de tot şi atunci o să supun la vot prima dată amendamentul meu, pentru că în cazul în care trece, devine desuet amendamentul domnului consilier Iliaş.
-Supun la vot amendamentul propus de mine, şi anume, acela de a renunţa la litera „d”.
-Cine este pentru? -15 voturi
-împotrivă? –
-Abţineri? –

-Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendament:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.58/2013.

14.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Umanitară Carbo Gremium a spaţiului situat în str.1 Decembrie 1918,nr.90, în suprafaţă de 15,60 mp., pe o perioadă de 3 ani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.59/2013.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al Municipiului Petrosani .

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA VICEPRIMAR:
-Aş dori să mai aduc o completare şi anume să mai adăugăm o adresă, este vorba despre strada Aviatorilor bloc 44, apt.77.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă mai sunt alte completări?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră amendamentul doamnei viceprimar:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Supun aprobării proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.60/2013.

16.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:
.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.61/2013.

17.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.207/2010.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.62/2013.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei Plan Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Petroşani şi al localităţilor componente: Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peştera şi Slătinioara.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.63/2013.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Independenţei.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.64/2013.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp. situată în str. Nicolae Bălcescu – zona Muzeului Mineritului.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.65/2013.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1,00 mp. situată în str. Cloşca-intersecţie cu DN 66.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.66/2013.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp. situată în str. Aviatorilor.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.67/2013.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 8 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.68/2013.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 8,5 mp. situată în str. Gen. V.Milea.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.69/2013.

25.Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.116/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a fostului cinematograf ,,Victoria”.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.70/2013.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.71/2013.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp. situat în strada Independenţei (lângă Staţia Meteo).

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.72/2013.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 18 mp. situat în strada 1 Decembrie 1918, garaj nr.561.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.73/2013.

29.Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor ,,Excelsior” pentru promovarea imaginii culturale a municipiului Petroşani.
DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.74/2013.

30.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului CĂLIN PETER NETZER.
DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.PRIMAR:
.-Ce vreau să vă spun, am vorbit cu domnul Netzer la telefon, şi l-am informat de intenţia noastră, dumnealui a acceptat şi a spus că va dori să vină în Petroşani, sigur, nu în perioada următoare, dar va veni la Petroşani şi vom încerca ca în momentul în care îi vom înmâna titlul de cetăţean de onoare să facem şi proiecţia filmului care a primit premiul. Este o mare onoare, el s-a născut la Petroşani, este adevărat că nu a locuit foarte mult aici, dar s-a născut la Petroşani.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Singura completare, este să nu uitaţi de domnul Turnă.
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.75/2013.

31.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane a terenului în suprafaţă de 300 mp, notat în CF 2960 Livezeni, nr.topo 434/160/1/a/f/1/b/2/2/b/2/34/2/4/86, pe o perioadă de 3 ani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. STEPAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.AVRĂMESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.76/2013.

-Pe ordinea de zi mai avem:
-Raportul de activitate al Vceprimarului Municipiului Petroşani – d-na Niţă Dorina Veronica,pe anul 2012.
-Dacă sunt discuţii pe marginea acestui raport?
-Dacă nu, să se consemneze că s-a luat act de el.

-Raportul de activitate al Vceprimarului Municipiului Petroşani – dl.Cornea Claudiu Lucian, pe anul 2012.
-Dacă sunt discuţii pe marginea acestui raport?
-Dacă nu, să se consemneze că s-a luat act de el.

-Raportul de deplasare întocmit de Primarul Municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob – Ridzi.
-Dacă sunt discuţii pe marginea acestui raport?
-Dacă nu, să se consemneze că s-a luat act de el.

-Raportul de deplasare întocmit de domnul consilier local Nicolae Iliaş.
-Dacă sunt discuţii pe marginea acestui raport?
-Dacă nu, să se consemneze că s-a luat act de el.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă la punctul „Diverse ” aveţi discuţii?

DL.CONS.ILIAŞ:
-Aş vrea să îmi permiteţi o scurtă intervenţie.
-După cum, probabil aţi aflat Guvernul începe un program de concediere în baza unor proiecte de restructurare şi reorganizare în intervalul 2013 – 2018. Între cele 16 întreprinderi avute în vedere, se află şi Complexul Eergetic Hunedoara, Societatea Naţională de Conservare a Minelor din Valea Jiului, Compania Naţională a Uraniului şi multe altele.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă mai aveţi alte probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 27 februarie 2013.

Petroşani, 27 februarie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
CLAUDIU CORNEA SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed