Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 6 din 24-2-2011

SEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 24 februarie 2011 , cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.458/2011 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Viceprimar, Claudiu Cornea, dl.Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Lipsesc domnii consilieri: Lupu Constantin, Mârza Florin şi Zvâncă Adrian

DL.CONS.BUTULESCU:
-Pentru început, supun aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din luna ianuarie 2011.
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Cu unanimitate de voturi, procesele verbale ale şedinţelor anterioare au fost aprobate.
-Pe ordinea de zi sunt 18 proiecte de hotărâre şi aţi mai primi două proiecte suplimentare.
-Supun la vot proiectul ordinei de zi :
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Public Administraţia Pieţelor.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.DURA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-La organigrama prezentată în Anexa nr.1 există Compartiment Protecţia Muncii, acum nu se mai numeşte aşa Serviciul intern de Securitate şi Sănătate în Muncă. Postul nu se ocupă oricum ci prin prezentarea de către angajator a condiţiilor necesare şi anume să întrunească condiţiile şi să aibă cursul de 80 de ore de securitate şi sănătate în muncă şi fiind un singur reprezentant îi trebuie şi cursul de 180 de ore de evaluarea factorului de risc, cursuri postuniversitare. Acuma ca o noua prevedere a modificarilor care sunt la 1425 se spune că masteratul poate fi asimilat ca si cursuri postuniversitare şi ar trebui să ţineţi cont de acest lucru.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă mai sunt alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră amendamentul domnului consilier Drăgoescu:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Amendamentul a fost adoptat.
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -14 voturi pentru
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (d-na cons.Popescu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.49/2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2011 încheiată cu Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru: -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local 50/2011.

3.Pentru aprobarea Convenţiei de Colaborare încheiată între Municipiul Petroşani prin Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Petroşani şi Organizaţia de utilitate publică CARITAS Asistenţă Socială.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.51/2011.

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenţă din bugetul local.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.DURA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.52/2011.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a terenurilor din domeniul privat sau public al municipiului Petroşani în vederea amenajării de terase în sezonul de vară.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.VICEPRIMAR:
-Eu vă propun să reformulăm articolul 4, care să sune în felul următor „durata închirierii este de maxim 7 luni”, să nu înţeleagă cineva că avem obligaţia şi noi şi agenţii economici să închiriem pe exact 7 luni. Să specificăm chestiunea aceasta că este de maxim 7 luni pentru că poate că cineva nu doreşte să închirieze din luna aprilie.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Având în vedere faptul că anul 2011 este tot un an de criză cu sau fără voia noastră, nu ar fi lipsit de interes să stimulăm un pic agenţii economici şi sa diminuăm tarifele

DL.CONS.BUTULESCU:
-Să nu uităm în primul rând că această criză afectează bugetul local, iar aceasta este o sursă totuşi de venit.

DL.CONS.RUS IOAN:
-Vreau să vă spun că ţinând cont de faptul că situaţia climaterică de anul trecut nu a permis utilizarea acestor terase decât în proporţie de 20 – 30%, cred totuşi că tarifele sunt un pic cam mari. Nu produc venituri atât de mari încât să le permită să achite aceste taxe.

DL.CONS.HUMEL:
-Trebuie să ţinem cont de faptul că timpul şi criza economică a diminuat veniturile celor care deschid aceste terase şi susţin şi eu această diminuare a tarifelor. Propun domnului consilier Drăgoescu, având în vedere faptul că el a înaintat propunerea cu aceste reduceri să stabilească un procent sau …

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Reducerea cu 20 % a tarifului în lunile aprilie – mai şi octombrie.
Poate că ar fi mai bine totuşi să amânăm proiectul de hotărâre până la şedinţa următoare, iar până atunci să stabilim concret.

DL.VICEPRIMAR:
-Putem să amânăm proiectul, nu este nici o problemă, nu cred însă, că putem să diminuăm cu 20 % pe anumite luni, pentru că este foarte complicat să calculăm cât are fiecare societate comercială de plătit. Până la urmă proiectul ar trebui să rămână unitar, chiar dacă micşorăm sau nu tarifele, părerea mea este că nu ar trebui să mergem pe perioade.

DL.CONS.BUTULESCU:
-In aceste condiţii, supun aprobării dumneavoastră amânarea proiectului de hotărâre.
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Proiectul de hotărâre a fost amânat.

6. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.169/2009 privind aprobarea gestiunii directe şi darea în administrare a serviciului public de salubrizare, către Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Petroşani.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.53/2011.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 278,08 lei pentru locuinţa proprietate privată a municipiului Petroşani situată în str. Aradului, nr.35/1.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.54/2011.

8.Proiect de hotărâre privind casarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Petroşani.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-Eu am cerut la şedinţele de comisii o situaţie cu stuctura unor puncte din acest material, mă refer aici la poziţia 13 din procesul verbal – cu o valoare de două miliarde de lei. Suprafaţa fiecărei porţiuni care doreşte să fie casata…

DL.CONS.BUTULESCU:
-Să înţeleg că ieri aţi cerut la comisii o situaţie, iar persoanele responsabile nu v-au dat-o?

D-NA CONS.POPESCU:
-Da, am cerut-o la comisii.

DL.CONS.DRAGOMIR:
-Toate aceste puncte, bunuri aflate în domeniul public, până la poziţia 16, sunt în incinta fostei Unităţi de jandarmi, care se găseşte în Colonie, pe strada Tudor Vladimirescu. Această unitate de jandarmi a fost preluată de la Consiliul Judeţean şi toate aceste clădiri împreună cu drumurile de acces, aşa ne-au fost predate.
Noi dorim casarea acestor obiective din următoarele motive, în momentul în care ni le-au predat, deja o parte din ele, erau furate sau deteriorate. În momentul de faţă avem zece dosare penale pentru cei care au fost prinşi acolo furând de la fier până la cărămizi şi bolţari. Am reuşit cu oamenii de la SPADPP să ridicăm în jur de 9 tone de fier şi să îl ducem la noi la seră, restul absolut tot a fost furat, motiv pentru care am propus casarea acestor obiective şi să vedem ce facem pe viitor cu aceste clădiri care sunt un pericol real pentru toţi copii şi cetăţenii care locuiesc în zonă. Poliţia a făcut 10 dosare penale în care noi ne-am constituit parte în proces. Au furat inclusiv gardul. Acolo apare o lungime mare de gard, au furta tot gardul.

D-NA CONS.POPESCU:
-Eu am înţeles că este vorba de strada Tudor Vladimirescu, dar aşa cum la celelalte poziţii s-a menţionat locatia şi la celelalte, 13,14,15, şi 16 trebuia să se specifice locaţia respectivă, strada, mă rog.

DL.DIRECTOR DRAGOMIR:
Deci, toate …

D-NA CONS.POPESCU:
-Toate, toate, dar nu aţi menţionat, eu asta am solicitat la comisie. Eu nu ştiu unde este acolo … o suprafaţă de două miliarde de lei.

DL.DIRECTOR DRAGOMIR:
-Aşa le-am preluat de la Consiliul Judeţean.

D-NA CONS.POPESCU:
-Eu am înţeles dar trebuie să ştim exact ce casăm.

DL.DIRECTOR DRAGOMIR:
-Eu nu am schimbat nici o valoare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-În ideea că se va face completarea în tabelul respectiv, pot supune spre aprobare acest proiect de hotărâre.

D-NA CONS.POPESCU:
-Degeaba se fac completările după ce se supune va vot proiectul.

DL.CONS.BUTULESCU:
-dacă mai sunt alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? -1 vot (d-na cons.Popescu)
-Abţineri -2 abţineri( d-nii cons.Humel şi Boboc)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.55/2011

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism”.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.56/2011.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp. situată în str. Saturn.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.57/2011.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str. Aleea Poporului.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.58/2011.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 201 mp. situat în str. Împăratul Traian, nr.2/2.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.59/2011.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 96 mp. situat în str. Viitorului, nr.31/4.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.60/2011.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea susţinerii organizării unor spectacole gratuite la Teatrul ,,I.D.Sîrbu”.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.61/2011.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea organizării unui spectacol în data de 7.03.2011 dedicat Zilei Femeii.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.62/2011.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei pentru sprijinirea unor tineri de la Liceul de Informatică Petroşani pentru promovarea turismului în Valea Jiului.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.63/2011.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 900 lei trupei de dans ,,AMB CREW”.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.MACAVEI:
-Propun ca şi amendament, suplimentarea sumei cu 100 de lei, adică să alocăm suma de 1000 lei.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Supun aprobării amendamentul doamnei consilier Macavei:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Amendamentul a fost adoptat.
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.64/2011.

18. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local cu nr.279/2010 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului Dumitru Velea.
DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.DURA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri -2 abţineri (doamnele consilier Popescu şi Niţă)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.65/2011.

19.Proiect privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 150 lei cu ocazia zilei de 8 Martie pentru fiecare dintre angajatele Primăriei Municipiului Petroşani ale Serviciilor publice locale finanţate din bugetul local şi din venituri proprii.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.66/2011.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 52.000 lei reprezentând cheltuieli neeligibile pe proiectul „O şcoală pentru viitor”.

DL.VICEPRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

-A ieşit domnul consilier Gherasim.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.POP:
-Vreau să vă spun că aşa este formularea „neeligibile”, în fond aceste cheltuieli sunt legale şi obligatorii.
-Să fim înţeleşi, banii trebuiesc daţi.

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Este folosită această formulare, pentru că atunci când a fost aprobat proiectul în bugetul proiectului nu au fost prevăzute ca şi sume, aceste cote, fapt pentru care nu sunt eligibile din punct de vedere al finanţatorului, nu ne dau banii înapoi, nu merg pe 98% contribuţie şi 2 % a noastră, deci este o contribuţie din bugetul local. Finanţatorul le consideră neeligibile, aceste cheltuieli. Asta este denumirea din proiect.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.67/2011.

-La diverse, dacă aveţi discuţii?

DL.CONS.POP:
-Vreau să întreb când se va racorda sala de sport de la Şcoala generală nr.7 pentru că din cauza faptului că nu suntem racordaţi, copii fac sport în sală şi vin şi se spală în şcoală. Şi a doua problemă, vă rog frumos să se facă o comisie să se definitiveze o dată problema domnului Stolojan Marin, pentru că trece pe la fiecare consilier prin audienţe. Eu am fost la faţa locului, dar eu nu sunt de specialitate să mă pot pronunţa.

D-NA CONS.POPESCU:
-Dar parcă era o comisie stabilită.

DL.CONS.POP:
-In cazul ăsta ar trebui să fie şi un raport al acestei comisii.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Se cere comisie lărgită, pentru că este o problemă de interes …
-Omul acela a primit o casă, cum, necum, iar acum cere o grămadă de facilităţi inclusiv racordarea la un sistem de canalizare ca nu există momentan, cere…, cere …

D-NA CONS.POPESCU:
-Nu domnul Butulescu, acuma cere să aibă acces în curte.

DL.CONS.POP:
-Doamna Popescu, acolo s-au deplasat şi consilieri şi din executiv, dar acum a început să treacă pe la fiecare consilier în parte.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Eu am fost de mai multe ori acolo, dar indiferent cine va merge acolo, indiferent ce îi rezolvi , etapa viitoare mai vrea ceva şi mai vrea ceva …

DL.CONS.BUTULESCU:
-Eu spun să discutăm, să constituim acum o comisie alcătuită din consilieri şi să discutăm cazul Stolojan.

DL.VICEPRIMAR:
-Haideţi să facem în felul următor, domnul consilier Pop, doamna consilier Popescu, domnul Vişan şi domnul Andrei vor merge acolo si vor face un raport.

D-NA CONS.POPESCU:
-Si domnul Viceprimar…

DL.VICEPRIMAR:
-Si domnul viceprimar, dacă doriţi dumneavoastră. Dar vreau să vă spun că orice am constata şi orice i-au rezolva acelui om, sigur va găsi altceva să vină în audienţă.

DL. CONS. BUTULESCU:
-Dacă mai sunt alte probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu mai sunt, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 24 februarie 2011.

Petroşani, 24 februarie 2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
VALERIU BUTULESCU SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed