Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 6 din 19-2-2013

DESFĂşURAREA şEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 19 februarie 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.179/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Avrămescu Sorin, Niţă Dorina Veronica, Drăgoescu Petru, Iliaş Nicolae, Lăutaru Alexandru, Mârza Florin.

DL.CONS.CORNEA:
-Pe ordinea de zi avem patru proiecte de hotărâre şi am mai primit un proiect suplimentar.
-Supun aprobării dumneavoastră suplimentarea proiectului ordinei de zi:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun aprobării proiectul ordinei de zi suplimentat:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONS.CORNEA:
-Trecem la primul punct de pe ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei în municipiul Petroşani pentru anul 2013.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.42/2013.

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumul chiriilor pentru închirierea terenurilor agricole din municipiul Petroşani pe anul 2013.
DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.43/2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun Petroşani – Varpalota pentru anul 2013.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.44/2013.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei, necesară organizării unui eveniment dedicat Sărbătorii Dragobetelui, în luna februarie 2013.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.45/2013.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al simpozionului din cadrul proiectului „Egalitate mai presus de toate”, alături de Asociaţia Liga Studenţilor Universităţii din Petroşani, în luna februarie 2013.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.46/2013.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă mai aveţi alte probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 19 februarie 2013.

Petroşani, 19 februarie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
CLAUDIU CORNEA SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed