Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 5 din 9-2-2011

SEDINTA EXTRAORDINARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

încheiat azi 09 februarie 2011, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 281/2011 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă: dl. Primar : Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, dl.viceprimar Claudiu Cornea, dl. Secretar jr.Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.

Lipsesc domnii consilieri : Drăgoescu Petru, şi Pop Vasile

În conformitate cu art.9 al.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, la propunerea a 1/3 din numărul consilierilor este propus preşedinte de şedinţă dl consilier Butulescu Valeriu.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Domnilor consilieri, înainte de a trece la dezbaterea proiectului ordineI de zi, cred că este bine să ne amintim de nefericitul eveniment ce a avut loc mina Uricani. Este pentru a nu ştiu câta oară mineritul îşi cere tributul de sânge, Valea Jiului, de fapt tot judeţul cred că este în doliu. În amintirea acestui nefericit moment, vă rog să ţinem un moment de reculegere.

Se păstrează un moment de reculegere.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Avem trei proiecte pe ordinea de zi, pe care dumneavoastră aţi primit-o, completată ulterior cu un al patrulea, care de asemenea v-a fost înmânat.
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru ? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Proiectul ordinei de zi a fost adoptat în unanimitate, trecem la primul punct de pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Petroşani pe anul 2011.
-Proiectul îl aveţi în detaliu, cu toate anexele, are cinci articole şi conform regulamentului va trebui să adoptăm pe rând fiecare articol.
-Cine are de făcut propuneri, amendamente, observaţii pe marginea proiectului, este rugat să o facă.

D-NA CONS.POPESCU:
-Noi am propus o listă de completări la bugetul local. Nişte proiecte pe care le considerăm necesare pentru comunitate, şi am dori să le luaţi în considerare. Voi da citire acestor propuneri:
1.Finalizarea lucrărilor pentru cele două grădiniţe în municipiul Petroşani;
2.Studiul de fezabilitate şi proiect pentru o creşă în municipiul Petroşani, pentru că există un proiect de lege prin care perioada de concediu pentru maternitate pentru femei s-a diminuat cu un an.
3. În domeniu sănătăţii, studiu şi proiect tehnic pentru centru de reumatologie Petroşani, proiect care a fost aprobat anul trecut, dar care nu a fost luat în considerare.
4.Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea cu echipamente de specialitate a ambulatoriului de pe lângă Spitalul de Urgenţă Petroşani. Acest proiect a fost întocmit, am înţeles că este la Timişoara, prin urmare consider că trebuia cuprinsă în bugetul pe anul 2011cota pe care autoritatea publică locală este obligată să o asigure.
5.Studiul de fezabilitate şi proiect ethnic pentru modernizarea, reabilitarea şi dotarea cu echipamente de specialitate a Spitalului de urgenţă Petroşani. În proiectul de buget se prevede numai pentru ambulatoriu, pentru spital nimic, mai cu seamă pentru secţia de pediatrie, unde după cum am spus dotarea lasă de dorit.
6.In domeniul culturii, un studiu de fezabilitate pentru un proiect ethnic privind înfiinţarea unui centru cultural în municipiul Petroşani, care să conţină cel puţin, cinematrograf cu 50 de locuri, sală de expoziţii, atelier de pictură şi alte activităţi. Consider că se poate amenaja într-un cinematograf existent.
7. Modernizarea Muzeului Mineritului din Petroşani, anul trecut am înţeles că s-au aprobat 400 de milioane pentru un proiect tehnic, nu ştiu dacă s-a elaborat sau nu, dar propun să fie şi în acest an cuprins în bugetul local.
8.Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic privind realizarea obiectivului de investiţii “ Muzeul momârlanului”, din Slătinioara în parteneriat cu un O.N.G. – Asociaţia “Bujor de munte”, căreia I s-a repartizat o clădire care este parţial distrusă şi singuri nu vor putea realiza niciodată un muzeu adevărat, şi se cunoaşte faptul că toţi suntem interesaţi de păstrarea tradiţiilor locale.
9. In domeniul asistenţei sociale, propunem înfiinţarea unui centru maternal în municipiul Petroşani, pentru a veni în sprijinul mamelor şi copiilor pentru prevenirea violenţei în familie. Se ştie că în present mamele şi copii se adăpostesc la Spitalul de Urgenţă Petroşani sau în scările blocurilor.
10.Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru înfiinţarea unui centru social de urgenţă, care să asigure toate serviciile utile persoanelor vârstnice, persoanelor singure şi bolnave.
11.In domeniu transporturilor, modernizarea străzilor Slătinioara, Saşa, străzilor din Colonie, unde sunt în prezent reţele de canalizare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Să înţelegem că sunt nişte amendamente la proiect?

D-NA CONS.POPESCU:
-Propuneri de completare a proiectului de buget. Dacă se vor aproba, atunci în colaborare cu doamna directoare Popa se vor face modificările.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Înainte de a da cuvântul domnului viceprimar, am dori să ştim şi noi de ce un proiect care a fost afişat în data de 11 ianuarie … se vine acum cu o propunere atât de bogată şi diversă în ceasul al 12-lea, nici măcar la comisii nu s-a prezentat…
-Eu vreau să ştiu dacă atitudinea dumneavoastră o calificaţi drept serioasă vis-à-vis de acest proiect.

D-NA CONS.POPESCU:
-Domnul Butulescu, în legătură cu afişajul dumneavoastră… eu am înţeles că o dezbatere publică se face o dezbatere publică cu cetăţenii. O şedinţă cu cetăţenii, ce nu a avut loc şi acum faceţi o şedinţă extraordinară, nici măcar nu se discută în şedinţă ordinară. Din aceste motive avem aceste propuneri.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Doamna consilier, proiectul nostru este din 11 ianuarie afişat…

D-NA CONS.POPESCU:
-Da, şi noi aşteptam o dezbatere publică în care să ne prezentăm şi noi punctele de vedere. Dezbatere publică ce nu a avut loc. Dezbatere publică înseamnă dezbatere cu cetăţenii.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Noi socotim afişarea acestui proiect … facerea publică a acestui proiect, este echivalent cu o înştiinţare a cetăţenilor care dacă au obiecţii vin şi ne transmit, fie direct, fie prin cei pe care i-au ales, indiferent de culoarea politică.

D-NA CONS.POPESCU:
-Şi de ce vă dereanjează că am venit cu propuneri?

DL.CONS.BUTULESCU:
-Nu mă deranjează, dar este un potop de noutăţi, care … Credeţi că se poate lua o decizie înţeleaptă aşa , în probleme aşa de importante?

D-NA CONS.POPESCU:
-Nu sunt noutăţi, din 2008 tot prezentăm aceste propuneri, şi anul trecut am prezentat aceste propuneri…

DL.CONS.BUTULESCU:
-Domnul secretar o să ne dea explicaţii vis-à-vis de dezbaterea publică .

DL.SECRETAR:
-În ceea ce priveşte adoptarea bugetului actul normativ aplicabil, nu este Legea 52/2003 privind transparenţa decizională, ci este o lege specială, Legea finanţelor publice, care spune că primarul în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a bugetului de stat, procedează la publicarea în presa locală sau afişarea la sediul primăriei a bugetului.
Noi l-am afişat, a stat afişat 15 zile, timp în care cetăţenii puteau să depună amendamente sau contestaţii, am aşteptat să fie depuse, nu au fost depuse nici solicitări de dezbateri publice, de aceea nu s-a organizat dezbatere publică. Nu este obligatorie dezbaterea publică în cazul în care nu este cerut acest lucru.

D-NA CONS.POPESCU:
-Dar ce vă deranjează că am cerut completarea bugetului?

DL.CONS.BUTULESCU:
-Are cuvântul domnul viceprimar.

DL.VICEPRIMAR:
-Şi eu am de făcut un amendament, probabil că îl va vota şi doamna Popescu, vreau să vă uitaţi la Anexa 1.2. la capitolul 66.02 – Sănătate, punctual 3 – elaborare documentaţii tehnice pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare, achiziţionare echipamente pentru ambulatoriu de specialitate”, aici s-a strecurat o greşeală. Vă propun să înlocuim acest obiectiv astfel “ Elaborare documentaţie S.F. + P.T. pentru obiectiv “Reumatologie şi fizioterapie în municipiul Petroşani”. Suma va rămâne aceeaşi.

D-NA CONS.POPESCU:
-Da, domnul viceprimar dacă îmi permiteţi, am discutat ieri problema aceasta dar tot susţin completările propuse.

DL.VICEPRIMAR:
-Da doamna consilier, dar acesta este amendamentul pe care îl fac eu şi vă rog domnule preşedinte să îl supuneţi la vot.

-Vis-a- vis de solicitarea dumneavoastră, eu vă rog, pentru că nu ştiu dacă…

DL.CONS.BUTULESCU:
-Amendamentul domnului viceprimar a fost notat, daţi-mi voie înainte să cer avizul comisiilor:

-Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.DURA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă nu mai există alte propuneri, vom supune la vot amendamentele deja discutate, în ordinea în care s-au înregistrat.

DL.CONS.HORTOPAN:
-La articolul 1, dacă sunteţi amabil, o chestie de formă. Ultimul alineat, … conform anexei, nu 5, am vorbit cu doamna directoare, să punem 1.4. pentru că se face referire la bugetul de la punctul 1. O modificare, nu amendament.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă pe marginea proiectului mai există observaţii, înainte de a trece la votarea amendamentelor?
-Dacă nu mai există, trecem la votarea amendamentelor propuse.
-Primul amendament formulat de doamna consilier Popescu, spune aşa : „Finalizarea lucrărilor pentru cele două grădiniţe, amplasate lângă Casa de cultură Petroşani şi în strada Constructorul.
-„Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru o creşă…”, are două puncte.
Supun la vot acest prim amendament „Finalizarea lucrărilor pentru cele două grădiniţe, amplasate lângă Casa de cultură Petroşani şi în strada Constructorul”:
-Cine este pentru? -7 voturi(d-nii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Hortopan, Humel, Zvâncă, Niţă)
-Împotrivă? -6 voturi
-Abţineri? -3 abţineri
Amendamentul nu a fost adoptat.

2.Studiul de fezabilitate şi proiect pentru o creşă în municipiul Petroşani.
-Dar nu înţeleg după felul în care este formulat, ce votăm noi aici un studiu, aprobarea unui studiu… vreţi să reformulaţi?

D-NA CONS.POPESCU:
-O cresă nu se poate realiza fără studiu de fezabilitate şi proiect tehnic.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Supun la vot acest amendament:
-Cine este pentru? -7 voturi(d-nii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Hortopan, Humel, Zvâncă, Niţă)
-Împotrivă? -6 voturi
-Abţineri? -3 abţineri
Amendamentul nu a fost adoptat.

-Următorul amendament „Studiu şi proiect tehnic pentru centru de reumatologie şi fizioterapie Petroşani şi cota parte pentru demararea lucrărilor:

DL.VICEPRIMAR:
-Prima parte îşi pierde obiectul pentru că este prin in buget, poate partea a II-a.

DL.PRIMAR:
-Dacă îmi daţi voie, supuneţi la vot toate aceste amendamente, aşa este normal şi corect.
-Doamna Popescu, pentru că dumneavoastră aţi făcut amendamentele în numele grupului P.S.D fără P.N.L, sau….

D-NA CONS.POPESCU:
-Dar ce problemă este?

DL.PRIMAR:
-Să vă explic de ce, pentru că mie mi se par cel puţin neserioase. Unu la mână, un amendament ca să fie pertinent şi serios la un buget trebuie să vină şi cu o sursă de finanţare. Al doilea aspect este că dacă vă interesaţi la comisii sau la serviciile de specialitate veţi vedea că 90% din ceea ce scrieţi dumneavoastră aici este rezolvat prin alte proiecte. Şi prin asta nu intru în nici un fel de polemică cu dumneavoastră, numai vă spun că aceste amendamente nu sunt serioase pentru că nu sunt fundamentate.

D-NA CONS.POPESCU:
-Domnul primar, dumneavoastră nu aveţi calitatea să judecaţi seriozitatea amendamentelor.

DL.PRIMAR:
-Ba am calitatea, pentru că răspund de argumente…

D-NA CONS.POPESCU:
-Numai puţin, pentru că sursele pe care spuneţi dumneavoastră să le găsim, o să le găsim, dacă doriţi, după ce se aprobă …

DL.PRIMAR:
-Dumneavoastră … îmi pare foarte rău … sunteţi la al treilea mandat de consilier local, nu se poate, este împotriva oricărei logici şi juridice şi economice, iertaţi-mă!.

D-NA CONS.POPESCU:
-Să continuăm …

DL.PRIMAR:
-Continuaţi! Nu-i nici o problemă.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -7 voturi(d-nii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Hortopan, Humel, Zvâncă, Niţă)
-Împotrivă? -10 voturi
-Abţineri? –
Amendamentul nu a fost adoptat.

4.Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea cu echipamente de specialitate a ambulatoriului de pe lângă Spitalul de Urgenţă Petroşani

D-NA CONS.POPES CU:
-Este vorba de cota de 2 % pe care trebuie să o asigurăm noi. Este pe fonduri europene, nu este nici o problemă.

DL.PRIMAR:
-Va fi cuprins în momentul în care vom semna contractul de finanţare.

D-NA CONS.DAMIAN:
-De unde ştiţi valoarea?

DL.PRIMAR:
-Nu ştim valoarea pentru că este valoarea estimată, dar nu asta este problema. Problema este că atunci când vom semna contractul, va fi o primă rectificare, este o chestiune dacă vreţi de logică a celui care a făcut bugetul.

D-NA CONS.POPESCU:
-Fiecare cu logica lui.

DL.CONS. BUTULESCU:
-În idea că logica dumneavoastră consideră că un proiect atât de important, poate deveni atât de substanţial modificat, fără a consulta aparatul tehnic, fără a trece prin comisii, repet, direct în plen…

D-NA CONS.POPESCU:
-Domnul Butulescu dumneavoastră ce logică vedeţi? Un proiect aprobat în ultima fază şi nu este trecut în bugetul local, nici măcar prevăzut…

DL.PRIMAR:
-Doamna Popescu, vă întreb ceva, câte proiecte aţi derulat pe fonduri europene?

D-NA CONS.POPESCU:
-Nu, domnul primar…

DL.CONS.BUTULESCU:
-Haideţi, mai avem încă multe amendamente de supus la vot. Sunt convins că dacă ştiaţi că nu vine presa, aveaţi mai puţine amendamente.
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -5 voturi(d-nii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Hortopan, Humel)
-Împotrivă? -10 voturi
-Abţineri? -2 abţineri
Amendamentul nu a fost adoptat.
-Al doilea amendament, alocarea cotei de 2 % pentru obiectivul de investiţii.

D-NA CONS.POPESCU:
-Era legat de celălalt amendament.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Da, dar eu trebuie să îl supun, l-aţi făcut separat…

D-NA CONS.POPESCU:
-Era legat de celălalt amendament, a fost o greşeală de redactare.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Următorul punct, „Studiul de fezabilitate şi proiect tehnic pentru modernizarea, reabilitarea şi dotarea cu echipamente de specialitate a Spitalului de urgenţă Petroşani” – maxim 40.000 lei.
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -5 voturi(d-nii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Hortopan, Humel)
-Împotrivă? -10 voturi
-Abţineri? -2 abţineri
Amendamentul nu a fost adoptat.

Următorul amendament, „Studiu de fezabilitate pentru un proiect tehnic privind înfiinţarea unui centru cultural european în municipiul Petroşani, care să conţină cel puţin, cinematrograf cu 50 de locuri, sală de expoziţii, atelier de pictură şi alte activităţi.
-Cine este pentru? -6 voturi(d-nii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Hortopan, Humel, Butulescu)
-Împotrivă? -9 voturi
-Abţineri? -2 abţineri
Amendamentul nu a fost adoptat.

D-NA CONS.POPESCU:
-Domnul Butulescu, dumneavoastră sunteţi consilier de 20 de ani, sunteţi om de cultură, trebuia să existe în municipiul Petroşani, cel mai tare centru cultural.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Din ţară, sau …?

D-NA CONS.POPESCU:
-Din ţară.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Să nu cădem în extrema cealaltă, să vrem să fim mai tari ca Bucureştiul sau Clujul sau Timişoara…

D.NA CONS.POPESCU:
-Dumneavoastră, sunteţi consilier de 20 de ani şi aţi fi avut ocazia să realizaţi un centru cultural.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Nu am atâta logică, vă rog să mă iertaţi, asta este.
-Şi un cinematrograf de 50 de locuri … să spunem că este centru cultural European …

D-NA CONS.POPESCU:
-Puteaţi să faceţi expoziţii, puteaţi să faceţi lansare de carte, puteaţi să faceţi multe, domnul Butulescu.

DL.CONS.BUTULESCU:
„Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru modernizarea Muzeului Mineritului din Petroşani”.
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -8 voturi(d-nii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Hortopan, Humel, Butulescu, Niţă, Zvâncă)
-Împotrivă? -7 voturi
-Abţineri? -2 abţineri
Amendamentul nu a fost adoptat.

D-NA CONS.POPESCU:
-Ţinând cont de faptul că dumneavoastră reprezentaţi şi activitatea minieră, este păcat că de atâta timp nu aţi reuşit să modernizaţi acest muzeu.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dar aţi observat, am votat pentru.

D-NA CONS.POPESCU:
– De 20 de ani …

DL.CONS.BUTULESCU:
-Arată acest muzeu atât de deplorabil?

D-NA CONS.POPESCU:
-Foarte. Geamuri sparte, gratii …

DL.CONS.BUTULESCU:
-Ar trebui să reabilităm mai mult mineritul decât muzeul.
Trecem la următorul amendament, vă rog să aveţi răbdare, pentru că mai sunt amendamente.
„Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic privind realizarea obiectivului de investiţii „Muzeul Momârlanilor” din Slătinioara, în parteneriat cu ONG Asociaţia Bujor de munte Petroşani”.

DL.CONS.HUMEL:
-Aici aş vrea să spun şi eu ceva, înainte de a trece la vot.
-În primul rand ca liderul nostru de grup să ştie, nu mă opun din alt motiv decât pentru că totdeauna am considerat că acolo se poate face o casă de creaţie. Părere pe care am împărtăşit-o şi domnului primar, şi care şi-a dat mai mult sau mai puţin acordul, între timp s-a constituit această asociaţie şi au luat clădirea respectivă pentru un termen de … Şi aş vrea să întreb pe domnul primar pe această cale, dacă nu cumva termenul a fost depăşit?

DL.PRIMAR:
-Verificăm.

DL.CONS.HUMEL:
-… timp în care nu s-a realizat nimic, drept pentru care cred că trebuie regândită destinaţia acelui obiectiv şi în situaţia în care s-ar face o casa de creaţie, ne-ar prinde bine pentru ateliere, mă angajez să găsesc o sursă de finanţare pentru a o pune la punct şi a o face funcţională. În concluzie nu am să votez acest amendament.

D-NA CONS.POPESCU:
-Dacă-mi permiteţi, ştiu că doi ani a fost perioada care s-a stabilit şi trebuie menţionat că această asociaţie nu are alte posibilităţi decât prin realizarea acestui parteneriat.

DL.PRIMAR:
-Dar timp de doi ani nu am avut nici o solicitare din partea lor.

D-NA CONS.POPESCU:
-O să facă după ce se aprobă …

DL.CONS.BUTULESCU:
-Mai există observaţii la acest amendament?
-Dacă nu supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -4 voturi(d-nii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Hortopan, )
-Împotrivă? -4voturi
-Abţineri? -9 abţineri
-Cu numai 4 voturi pentru, sunteţi în scădere drastică, nu a fost aprobat amendamentul.

D-NA CONS.POPESCU:
-Domnul Butulescu, din nou spun, dumneavoastră care sunteţi om de cultură, să nu fiţi de acord cu păstrarea tradiţiilor în zonă…

DL.CONS.BUTULESCU:
-Sunt de acord doamna, dar dacă domnul Humel ca şi iniţiator s-a abţinut, de ce să nu mă abţin şi eu. Repet, cred că sunteţi dezamagită că nu avem presă, trebuia să fie un mic spectacol şi din păcate este numai pentru noi şi pentru aparatul tehnic.

D-NA CONS.POPESCU:
-Cred că intenţionat nu aţi invitat presa. Eu dacă voiam o invitam, dar nu …

DL.CONS.BUTULESCU:
-Trecem la următorul amendament:
„Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru înfiinţarea unui centru maternal în municipiul Petroşani, pentru a veni în sprijinul mamelor şi copiilor, pentru prevenirea violenţei în familie”.
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -7 voturi(d-nii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Hortopan, Humel, Niţă, Zvâncă)
-Împotrivă? -9 voturi
-Abţineri? -1 abţineri
Amendamentul nu a fost adoptat.

„Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru înfiinţarea unui centru social de urgenţă în municipiul Petroşani.
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -5 voturi(d-nii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Hortopan, Humel)
-Împotrivă? -9 voturi
-Abţineri? -3 abţineri
Amendamentul nu a fost adoptat.

-Ultimul capitol, vizează transporturile:
„Modernizarea străzilor”. Este un titlu?
DNA CONS.POPESCU:
-Modernizarea străzilor Slătinioara …

DL.PRIMAR:
-Da, dar nu aţi scris aşa.

D-NA CONS.POPESCU:
-Ei nu am scris aşa. Se înţelege. Sunt trei liniuţe, a străzii Slătinioara, străzii… facem acuma…

DL.CONS.BUTULESCU:
-Următorul amendament se referă concret la străzile Slătinioara, Saşa şi Sălătruc…

D-NA CONS.POPESCU:
-Nu mai faceţi dumneavoastră acuma filozofia …

DL.CONS.BUTULESCU:
-Nu fac filozofia …
-Cine este pentru modernizarea străzilor Slătinioara, Saşa şi Sălătruc?
-Cine este pentru? -5 voturi(d-nii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Hortopan, Humel)
-Împotrivă? -10 voturi
-Abţineri? -2 abţineri
Amendamentul nu a fost adoptat.

-Ultimul amendament se referă la modernizarea străzilor din colonie, acolo unde sunt reţele de canalizare.
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -5 voturi(d-nii consilieri Boboc, Popescu, Rus, Hortopan, Humel)
-Împotrivă? -10 voturi
-Abţineri? -2 abţineri
Amendamentul nu a fost adoptat.

-Mai avem un amendament formulat de domnul viceprimar. Il voi ruga să îl mai citească o dată.

DL.VICEPRIMAR:
-Anexa 1.2. – Capitolul 66.02 Sănătate, la punctul 3 înlocuim obiectivul de acolo, cu elaborare documentţie S.F. şi P.T. pentru obiectiv „Reumatologie şi fizioterapie în municipiul Petroşani.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Supun la vot amendamentul domnului viceprimar:
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

-Permiteţi-mi să supun la vot proiectul de hotărâre pe articole:
Articolul 1.
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? -1 (d-na cons.Popescu)
-Abţineri? -3 abţineri(d-nii consilieri Boboc, Rus, Humel)
Amendamentul a fost adoptat.

Articolul 2.
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? -3 voturi(d-nii cons. Boboc, Popescu, Hortopan)
-Abţineri? -2 abţineri(d-nii consilieri Rus, Humel)
Amendamentul a fost adoptat.

Articolul 3.
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? -2 voturi(d-nii cons.Popescu şi Hortopan)
-Abţineri? -3 abţineri(d-nii consilieri Boboc, Rus, Humel)
Amendamentul a fost adoptat.

Articolul 4.
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? -2 voturi(d-nii cons.Popescu şi Hortopan)
-Abţineri? -3 abţineri(d-nii consilieri Boboc, Rus, Humel)
Amendamentul a fost adoptat.

Articolul 5.
-Supun la vot amendamentul:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? -2 voturi(d-nii cons.Popescu şi Hortopan)
-Abţineri? -3 abţineri(d-nii consilieri Boboc, Rus, Humel)
Amendamentul a fost adoptat.

-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu amendamentul care a fost adoptat.
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? -2 voturi(d-nii cons.Popescu şi Hortopan)
-Abţineri? -3 abţineri(d-nii consilieri Boboc, Rus, Humel)
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.45/2011.

DL.PRIMAR:
-Mulţumesc consilierilor care au votat acest buget şi le mulţumesc şi celor care nu au votat, este opţiunea dumnealor şi sigur libertatea de exprimare este mai presus de orice. Vreau doar să fac cîteva precizări, în primul rând cei care v-aţi abţinut să ştiţi că de fapt aţi fost împotriva salariilor profesorilor, împotriva salariilor celor din aparatul primăriei şi împotriva tuturor proiectelor de dezvoltare pe care le avem pe 2011 în derulare şi care au fost trecute în acest proiect de buget.
-În al doilea rând vreau să fac câteva remarci vis-a-vis de aceste completări pentru că eu nu le pot numi amendamente, nefiind susţinute din punct de vedere juridic şi economic nu puteau fi aprobate sau introduse în acest proiect de buget.
Imi pare rău pentru că eu cred că este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când consilierii P.S.D. vin cu nişte lucruri atât de puerile şi de neserioase, asta aşa ca şi …

D-NA CONS.POPESCU:
-Nu mai faceţi aprecieri…

DL.PRIMAR:
-Pot să fac orice aprecieri doresc, şi… vă rog, eu nu v-am întrerupt… Era o chestiune legată de logică şi de minimă înţelegere, nu altceva. Majoritatea lucrurilor pe care le-aţi trecut aici, vreau să vă spun că sunt prinse şi se fac, cele două grădiniţe sunt în bugetul Ministerului Învăţământului, ele sunt finanţate de acolo, celelalte cu spitalul, dacă analizaţi bugetul, vedeţi că am prins în buget o sumă de 6 miliarde de lei care ar trebui să fie contribuţia noastră la modernizarea Spitalului de urgenţă din Petroşani. Cu ambulatoriul, vă rog să mă credeţi că ştiu mai bine decât dumneavoastră în ce fază este de proiect şi când va trebui să facem rectificarea pentru cei 2 %, vă spun la momentul potrivit, Muzeul momârlanilor, v-am răspuns, noi am dat asociaţiei această locaţie de aproape doi ani de zile, aşteptam din partea lor o solicitare sau să intrăm în parteneriat cu ei pe fonduri europene să amenajăm acest lucru. La Muzeul Mineritului, v-am explicat că s-a închis axa şi nu mai putem merge …vom merge probabil pe programul 2013 – 2020.
Vis-a-vis de studiul pentru centru maternal vreau să vă readuc în memorie faptul că, în consiliul local am votat darea în folosinţă în mod gratuit Casei Pollicino o suprafaţă de 360 mp, dacă nu mă înşel, pentru construirea unui astfel de centru în parteneriat cu noi şi ei sunt destul de avansaţi cu această chestiune, deci nu avea rost să facem o dublă finanţare. Înfiinţarea unui centru social de urgenţă, nu ştiu la ce vă referiti exact, există un Spital de urgenţă, un centrul de urgenţă pentru … ce ar fi fost necesar, nu ştiu…

D-NA CONS.POPESCU:
-Vă explic eu domnule primar.

DL.PRIMAR:
-Modernizarea străzilor, este prinsă în programul SPADPP, străzile din colonie unde sunt reţele de canalizare, vreau să vă informez că sunt asfaltate cu excepţia unei sau cel mult două străzi, restul au fost asfaltate, doamna consilier, şi pot să vă informez că cel târziu în vara aceasta vom porni lucrările pentru extinderea canalizării în colonie şi nu numai.
Din acest punct de vedere am atras atenţia la început că acestea nu sunt amendamente nu neaparat serioase, dar nu sunt deloc amendamente. Dacă prin absurd ar fi trecut, aş fi completat … dar norocul nostru este că suntem mai mulţi cei care au logică.

D-NA CONS.POPESCU:
-Vreau să vă spun ce înseamnă spun centru social de urgenţă.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, vreau să vă spun că de 20 de ani particip la elaborarea unui buget, fie că l-am făcut la Consiliul judeţean, fie aici, fie în parlament şi mă mir că avem doi colegi foşti parlamentari care ştiu cu câtă atenţie se promovează un amendament în materie de buget, legea bugetului fiind lege organică. Dacă nu este asigurată sursa de finanţare, acel proiect este lovit de nulitate, nu are nici un sens.

D-NA CONS.POPESCU:
-Domnul Butulescu, în bugetul local se găsesc sume pentru aceste proiecte.

DL-CONS.BUTULESCU:
– Proiectul de bugeteste o lege foarte serioasă, un proiect de hotărâre, în cazul nostru. Trebuie să identificaţi clar sursele de finanţare, să le discutaţi cu serviciile tehnic.

D-NA CONS.POPESCU:
-Vă spun eu domnul consilier că în acest buget sunt sume care pot asigura şi realizarea acestor proiecte. Vă spun eu, ceasul acela ornamental cu 500 de milioane, sau nu am văzut eu bine … un ceas. Sau realizarea unui studiu pentru parc, sau alocarea sumelor pentru telegondolă, asigurarea sumelor pentru energie, in condiţiile în care nu este nici un stâlp montat şi s-au prevăzut în buget nişte sume colosale. Se puteau eşalona acele sume, dacă …

DL.CONS.BUTULESCU:
-Este o discuţie fără sfârşit. Atât vreau să vă spun, dacă mai faceţi în viitor amendamente, dacă nu cuantificaţi efortul financiar, ce înseamnă în bani, dacă nu găsiţi sursă de finanţare rămâne o simplă …
Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi:

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de venituri potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii.

-Avizul comisiilor, vă rog:
-Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-Am o întrebare, doamna Mraz cum îşi va desfăşura activitatea în această situaţie, cu limita maximă, minimă, cum va constata dacă omul are doi porci, pe unul îl vede, dar dacă pe unul nu îl găseste, ce face?

D-NA DIRECTOARE MRAZ:
-Acuma sper să nu ajung în această situaţie totuşi. Asemenea hotărâre de consiliu a mai fost adoptată în anul 2006, acum s-a modificat legislaţia. Aceste tabele nu vor rămâne cu limite minime şi maxime, eu le-am pus pentru ca dumneavoastră să le vedeţi. Vor rămâne cu limitele aprobate în consiliul local. Aceste liste şi criterii noi trebuie să le aprobăm şi să le afişăm la loc vizibil şi să ţinem cont de ele.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? -1 vot (d-na cons.Popescu)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului local nr.46/2011.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 a Hotărârii Consiliului Local nr.303/2010 privind aprobarea aderării municipiului Petroşani la Asociaţia Cinegetică de Proprietari Parâng.

-Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.BUTULESCU:
-Discuţii, amendamente, dacă sunt?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în hotărârea Consiliului Local nr.47/2011.

4.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Şcolii generale nr.2 Petroşani ca structură a Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida Petroşani.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Discuţii, amendamente, propuneri?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotprâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în hotărârea Consiliului Local nr.48/2011.

-Dacă sunt discuţii la capitolul „Diverse”?

DL.CONS.HORTOPAN:
-Domnule preşedinte, domnule primar am două probleme foarte importante. In primul rând cum se explică scumpirea apei atât de mult. De la 2,52 lei/mc la 6,85, este enorm de mult. O asemenea scumpire, este bătaie de joc …
-A doua chestiune, subvenţiile pentru CNH şi când spun asta, mă refer la gratuităţile pentru pensionarii mineri pentru că deocamdată prin contractul colectiv de muncă au fost suspendate până la sfârşitul lunii februarie.

D-NA CONS.POPESCU:
-Pentru persoanele bolnave de cancer, am mai ridicat problema aceasta, dacă se pot acorda ajutoare de urgenţă? Are o persoană un venit de 6 milioane şi ceva şi chiar are nevoie de un ajutor financiar pentru a putea merge la Cluj.

D-NA DIRECTOARE MRAZ:
-Hotărârea de consiliu în forma în care este acum, prevede ca pentru persoane care au nevoie de sprijin material venitul minim să fie de 6 milioane. Dar vom intra in această lună cu o hotărâre de consiliu pentru că legea s-a schimbat şi atunci puteţi să hotărâţi altceva. S-au dat sume mai mari pentru cei bolnavi de cancer, sau situaţii extreme dar venitul a fost de 600 lei /membru de persoană. Această persoană depăşeşte cu 100 de lei venitul pe membru de familie şi atunci nu am putut să acordăm, dar vom schimba criteriile în situaţia în care doriţi. Luna aceasta vom intra cu noi criterii.

DL.PRIMAR:
-Doamna Mraz, să modificăm acel plafon pentru cei bolnavi de cancer.

D-NA MRAZ:
-Aşa vom face.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă mai sunt alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 9 februarie.2011.

Petroşani, 9 februarie 2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
VALERIU BUTULESCU SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed