Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 34 din 4-12-2013

şEDINŢA DE ÎNDATĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞAN
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 4 decembrie 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1702/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.

La şedinţă participă doamna Viceprimar – Niţă Dorina Veronica, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 10 consilieri locali.
Lipsesc domnii consilieri: Avrămescu Sorin, Butulescu Valeriu, Drăgoescu Petru, Grigoriu Lavinia, Mârza Florin, Muntean Lucica, Rad Marius, Rus Ioan, Stepan Nicu.

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 294/2013, preşedinte de şedinţă este domnul consilier Postolache Costel.

DL.CONS. POSTOLACHE:
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi:

-Cine este pentru? – 10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Trecem la punctul de pe ordinea de zi , proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

-Dacă aveţi discuţii, amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?

-Dacă nu aveţi, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma iniţiată.

-Cine este pentru? – 10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.363/2013.

DL.CONS.POSTOLACHE:

-Dacă mai aveţi alte discuţii?
-Dacă nu aveţi, declar închise lucrările şedinţe de îndată a Consiliului Local din 4 decembrie 2013.

Petroşani, 5 decembrie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
POSTOLACHE COSTEL SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed