Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 31 din 28-12-2010

SEDINTA DE INDATA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
încheiat azi 28 decembrie 2010 cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. /2010 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob –Ridzi, dl. Secretar jr.Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Lipsesc domnii consilieri : Dura Cristina, Butulescu Valeriu, Zvâncă Adrian, Mârza Florin şi Damian Dana.

În conformitate cu art.9 al.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, la propunerea a 1/3 din numărul consilierilor este propus preşedinte de şedinţă dl.cons.CORNEA CLAUDIU.

DL. CONS.CORNEA:
-Domnilor consilieri, vă supun la vor proiectul ordinei de zi format din patru proiecte de hotărâre:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

-Dacă sunt discuţii, amendamente?

DL.CONS.HORTOPAN:
-Aş ruga-o pe doamna Andrei, aşa în mod succinct să ne explice despre ce este vorba.

D-NA ANDREI:
-Prezintă proiectul de hotărâre.

D-NA CONS.POPESCU:
-S-a reactualizat pentru că anumite nu au mai beneficiat de ajutor social? De ce sunt aşa sume mari?

D-NA ANDREI:
-Nu. Atâta am primit. Atât s-a alocat. La începutul anului nu ştiau exact cât o să avem cheltuielile.

DL.CONS.CORNEA:
-dacă nu mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri?
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.314/2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Poliţie comunitară ca structură de Poliţie locală.

DL.CONS.CORNEA – prezintă proiectul de hotărâre.
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.315/2010

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil reprezentând spaţiu prestări servicii, unitatea nr.26 monumente funerare aparţinând SOCOM Unirea în domeniu public al municipiului Petroşani.

-Discuţii , amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată :
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Domnul consilier Rus Ioan nu votează.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.316/2010.

4.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.98/2010 şi HCL nr.100/2010.
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.317/2010.

-Dacă aveţi discuţii la capitolul “Diverse”?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 28 decembrie.2010.

Petroşani, 28 decembrie 2010

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
CLAUDIU CORNEA SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed