Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 31 din 11-12-2012

DESFĂşURAREA şEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 11 decembrie 2012 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1967/2012 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna Viceprimar Dorina Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 15 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri Lupu Constantin, Avrămescu Sorin, Butulescu Valeriu, Mîrza Florin.

DL.SECRETAR:
-Avînd în vedere faptul că domnul consilier Lupu lipseste, voi da citire primului proiect de pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
-Vă rog să faceţi propuneri.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Îl propun pe domnul consilier Drăgoescu.

DL.SECRETAR:
-Dacă mai aveţi alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării propunerea domnului consilier Postolache:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 369/2012.

In continuare va conduce şedinţa de consiliu, domnul consilier Drăgoescu Petru.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi.
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

-Pentru inceput o invit pe doamna directoare Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Rectificarea bugetară presupune majorarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 3.861 mii lei, din care aşa cum am prezentat, 3.263 mii lei pentru continuarea proiectului „Schi in România”, sume primite ca subvenţii de la bugetul de stat, cu suma de 577 mii lei obţinută dintr-o analiză a gradului de încasare a veniturilor proprii şi a modificărilor intervenite în structura bazei de impozitare a veniturilor proprii. Propunem a se majora capitolele de cheltuieli pentru Serviciul de administrare a domeniului public şi privat, respectiv la locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, propunem majorarea cu 114 mii lei la bunuri şi servicii. La Protecţia mediului propunem majorarea subcapitolului, colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor cu 148 mii lei tot la titlul bunuri şi servicii, tot în cadrul acestui capitol de Protecţia mediului solicităm majorarea subcapitolului salubritate cu 135 mii lei tot la bunuri şi servicii, iar în ceea ce priveşte capitolul transport solicităm o majorare cu 80.000 lei la transport în comun, tot la bunuri şi servicii, iar la subcapitolul străzi, o majorare cu 100.000 lei, tot la titlul doi – bunuri şi servicii. De asemenea avem obţinute sume din vânzarea unor bunuri aparţinînd domeniului privat, şi anume, 21.000 lei. Sumele se regăsesc în secţiunea de dezvoltare, fapt pentru care, conform Legii finanţelor publice va trebui să majorăm proiecte de pe lista de investiţii, fapt pentru care propunem majorarea obiectivului branşamente individuale pentru blocul de locuinţe sociale din strada Tudor Vladimirescu cu suma de 3.000 lei. Această investiţie a fost bugetată dar, în urma proiectului a rezultat că ar mai fi necesară suma de 3.000 lei şi diferenţa de 18.000 lei o vom repartiza pentru continuarea finanţării proiectului „Reabilitare străzi din cartierul Aeroport”. De asemenea rectificarea bugetară mai presupune şi o virare de credite bugetare între capitolele de cheltuieli, sunt de asemenea credite necesare Serviciului de administrare a domeniului public şi privat. În acest sens propunem majorarea la capitolul „Iluminat”, tot la titlul de bunuri şi servicii, majorarea cu 50.000 lei şi concomitent diminuarea capitolului „combustibili şi energie” este vorba de credite neconsumate la capitolul „Acoperirea subvenţiilor de preţ şi tarif” tot cu 50.000 lei.
În consecinţă supunem aprobării listele de investiţii modificate în urma rectificării prezentate şi de asemenea avem cuprinsă în această rectificare o rectificare a bugetului Instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cu suma de 755,15 mii lei şi acest lucru este posibil ca urmare a controlului fiscal efectuat de Administraţia finanţelor publice prin care ni se restituie T.V.A. în sumă de 495,15 mii lei şi propunem să fie utilizat în continuare pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Schi în România”. Propunem şi o majorare a veniturilor din concesiuni şi închirieri, pe care le încasează Serviciul public de administare a domeniului public şi privat cu suma de 160.000 lei şi această sumă se va vira bugetului local şi va fi folosită tot ca şi sursă de finanţare pentru tilul doi – bunuri şi servicii. La articolul 5 propunem modificarea listei de investiţii ca urmare a majorării sumelor alocate obiectivului „Schi în România”.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.CORNEA:
-În urma discuţiilor dinaintea şedinţei, propun un amendament, şi anume, modificarea articolului 2 din proiectul de hotărâre, mai exact la capitolul 81.02 – combustibili şi energie, acolo unde aşa cum aveţi în material rezultă diminuarea titlului subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de tarif cu suma de 50.000 lei vă propun modificarea, în sensul diminuării cu 60.000 lei în plus, adică 110.000 lei, şi tot aici majorarea titlului – bunuri şi servicii – la materiale şi prestări cu caracter funcţional cu suma de 60.000 lei. Acesta va fi subcapitolul de prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră amendamentul domnului consilier Cornea:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Impotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.370/2012.

3.Proiect de hotărâre privind completarea HCL 338/2012 pentru acordarea unor tichete sociale.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-O invit pe doamna directoare Mraz să ne prezinte proiectul.

D-NA DIRECTOARE MRAZ:
-Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Câte tichete s-au dat până acum?

D-NA DIRECTOARE MRAZ:
-S-au dat 405 tichete până astăzi inclusiv. Astăzi am dat 5 tichete.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Câţi copii sunt în plasament?

D-NA DIRECTOARE MRAZ:
-Avem 82 de copii în plasament şi 7 copii în tutelă.
-Nu sunt foarte mulţi şi de aceea am spus, că în situaţia în care mai vin alţi copii, care au alocaţie de susţinere în familie, mai vin de la cantină, bătrâni care nu au luat alimente în cadrul acestui program… Ultimul alineat a fost puţin mai larg, ca să nu mai restricţionăm şi să pot să dau tichetele până săptămâna viitoare. Ar fi foarte bine dacă le-am da într-o săptămână.

D-RA CONS.GRIGORIU:
-În baza documentelor pe care le aveţi, le puteţi da familiilor cu copii în plasament, chiar şi câte două de familie.

D-NA CONS.NIŢĂ:
-Nu, amendamentul este, pentru fiecare copil în parte câte un tichet, pentru că sunt familii care au mai mulţi copii.

D-NA DIRECTOARE MRAZ:
-Au maxim doi copii în familie. Putem să dăm câte un tichet de copil, sau câte două de fiecare familie. Sau cel mai bine ar fi să dăm în valoare de 100 de lei.

D-NA VICEPRIMAR:
-Oare nu ar trebui să spunem „familiilor fără venituri”?

D-NA DIRECTOARE MRAZ:
-Este mai greu să dovedim aceste „fără venituri”. În general noi îi chemăm la ajutor social, când spun că nu au venituri, pentru că este mai greu să spui că nu ai nici un venit.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Păi atunci propunem un amendament, deşi ar putea fi o specificare, nu neaparat amendament…

DL.CONS.CORNEA:
-Amendament, nu specificare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Propun atunci amendament, ca la alineatul 1 să fie menţionat: „…familiilor care au copii în plasament familial, să le fie acordat un tichet /copil…”

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Cine este pentru acest amendament? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Amendamentul a fost votat.

-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.371/2012.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai aveţi alte discuţii?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 11 decembrie 2012.

Petroşani, 11 DECEMBRIE 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
DRĂGOESCU PETRU SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed