Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 3 din 15-1-2013

DESFĂşURAREA şEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 8 ianuarie 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.16/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna Viceprimar Dorina Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Mârza Florin, Drăgoescu Petru, iliaş Nicolae, Cornea Claudiu, Lupu Constanti, Avramescu Sorin.

DL.SECRETAR:
-Avînd în vedere faptul că domnul consilier Cornea lipseste, voi da citire primului proiect de pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

-Vă rog să faceţi propuneri.

DL.CONS.RUS:
-Îl propun pe domnul consilier Postolache .

DL.SECRETAR:
-Dacă mai aveţi alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării propunerea domnului consilier Rus:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.4 /2013.

În continuare va conduce şedinţa de consiliu domnul consilier Postolache.

DL.CONS.POSTOLACHE:

2.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.375/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în municipiul Petroşani.

-Ţinând cont de faptul că doamna Mărgulescu Ioana este prezentă în sală, o să o invit să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA MĂRGULESCU:
-Singurele modificări pe care vi le propunem în acest proiect de hotărâre sunt taxele extrajudiciare de timbru, amenzile precum şi taxele pe care le încasează Serviciul de urbanism, pentru că aceste taxe erau sub valoarea taxelor stabilite prin Hotărârea de Guvern 1309/2012. În rest toate taxele şi impozitele rămân la valoarea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local 375/2012.
-Ca să intrăm în legalitate am venit în faţa dumneavoastră cu această modificare la proiectul de hotărâre.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu aveţi, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.5/2013.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dacă mai aveţi alte probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 15 ianuarie 2013.

Petroşani, 15 ianuarie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
POSTOLACHE COSTEL SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed