Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 29 din 10-10-2013

SEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI, CONVOCATĂ PRIN DISPOZIŢIA NR. 13722013 EMISĂ DE PRIMARUL MUNICIPIULUI PETROşANI.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L
încheiat azi 10 octombrie 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 13722013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna viceprimar – Dorina Veronica Niţă, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 16 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Lupu Constantin, Mârza Florin şi Stepan Daniel.

DL.CONS.TOMA:
Declar deschise lucrările şedinţei consiliului local de astăzi.
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

DL.CONS.TOMA:
-Vă rog să faceţi propuneri.

DL.CONS.CORNEA:
-Îl propun pe domnul consilier Postolache Costel.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea ca domnul consilier Postolache Costel să fie ales preşedinte de şedinţă.

-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.294/2013.

În continuare va conduce şedinţa domnul consilier Postolache.

DL.CONS.POSTOLACHE:

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dacă este cineva de la Direcţia economică, să ne prezinte proiectul de hotărâre…

D-RA COŞOVEANU LILIANA:
-Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.295/2013

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei, în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia de Ecologie Petro Aqua al evenimentelor dedicate sărbătoririi a 75 ani de la sfinţirea Coloanei Infinitului, în perioada 25 – 27.10.2013.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.295/2013

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani la Varpalota în perioada 17 – 20 octombrie 2013.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, vă rog să faceţi propuneri pentru completarea delegaţiei.

DL.CONS.POP:
– Îl propun pe domnul consilier Nicolae Florin.

DL.CONS.BUTULESCU:
– Îl propun pe domnul consilier Pascu Viorel.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dacă mai aveţi alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, rog să fie întocmite buletine de vot.
-Se votează cu vot secret.

D-NA CONS.MUNTEAN:
-Dă citire procesului verbal de validare.

DL. CONS.POSTOLACHE:
-Supun aprobării proiectul de hotărâre în ansamblu:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.295/2013

DL.CONS.POSTOLACHE:
Dacă mai aveţi alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 10 octombrie 2013.

Petroşani, 10 octombrie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ, POSTOLACHE COSTEL SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed