Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 27 din 16-11-2012

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI,

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 16 noiembrie 2012 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1798/2012 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna Viceprimar Dorina Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 16 consilieri.
Lipsesc domnii consilieri:

DL.CONS.LUPU:
-Pentru început supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi suplimentat cu proiectul de hotărâre pe care l-am primit ulterior:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, şi anume:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.

DL.CONS.LUPU:
-O rog pe doamna directoare Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOARE POPA:
– Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.RUS:
-Am o rugaminte, sa modificaţi în proiectul de hotărâre, la unul dintre alineate se menţionează „şi avizele comisiilor de specialitate …”, fiind şedinţă de îndată nu s-au ţinut şedinţe de comisii.

DL.CONS.LUPU:
-Da aveţi dreptate. O să îl rog pe domnul secretar să ţină cont de acest lucru.
-Dacă mai aveţi alte întrebări referitoare la proiectul de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.352/2012.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.289/2012 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect?

DL.CONS.RUS:
-Aceeaşi modifcare ca şi la primul proiect, de fapt cred ca toate proiectele este nevoie de această modifcare.

A venit domnul consilier Mârza Florin.

DL.CONS.LUPU:
-S-a notat.
-Dacă aveţi întrebări referitoare la proiectul prezentat?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.353/2012.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Imprumuturilor Interne al Municipiului Petroşani.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.354/2012.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2011.
DL.CONS.LUPU:
-Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.355/2012.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi din fondul locative al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.356/2012.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic „Alimentare cu energie electrică a Complexului Sportiv Stadionul Jiul Petroşani de la reţeaua electrică a Exploatării Miniere Livezeni”.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect?

DL.CONS.SIMOTA:
-Am o corectură de făcut, la 56 mii lei, în loc de punct trebuie pus virgulă.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Domnul consilier Simota nu votează.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.357/2012.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuâiei Municipiului Petroşani la Proiectul „Reabilitare Şcoala Generală nr.2, strada Dărăneşti din municipiul Petroşani.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect?

DL.DIRECTOR DRAGOMIR:
-Atunci când a fost redactat proiectul de hotărâre s-a strecurat o greşeală, este vorba de Scoala Generală nr.3 Dărăneşti, nu şcoala 2. Scoala Generală nr.2 este în Colonie.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.358/2012.

8.Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei 1 la HCL 170/2009 privind aprobarea înfiinţării clubului sportive de drept public „Club Sportiv Municipal Petroşani”.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.359/2012.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării domnului consilier Butulescu Valeriu la Săptămâna Cultural Românească organizată la Alicante – Spania, în perioada 26 – 28 noiembrie 2012.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Domnul consilier Butulescu nu votează.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.360/2012.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai aveţi alte discuţii?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei de îndată din data de 05.octombrie 2012.

Petroşani, 16 noiembrie 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
CONSTANTIN LUPU SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed