Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 27 din 12-9-2013

SEDINTA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI, CONVOCATĂ PRIN DISPOZIŢIA NR. 1238/2013 EMISĂ DE PRIMARUL MUNICIPIULUI PETROşANI.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 12 septembrie 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1238/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă doamna viceprimar – Dorina Veronica Niţă, domnul secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Avramescu Sorin, Butulescu Valeriu, Lupu Constantin, Mârza Florin, Muntean Lucica, Stepan Daniel

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.220/2013 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Toma Ion.

DL.CONS.TOMA:
– Vă supun aprobării proiectul ordinei de zi pe care avem două proiecte de hotărâre:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării municipiului Petroşani la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional în vederea achiziţionării unui autoturism.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 278/2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20.000 lei necesară organizării celei de-a III a ediţii a Târgului de produse tradiţionale, în perioada 3-5 octombrie 2013.

DL.CONS.TOMA:
-O invit pe doamna Kecs, să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA KECS:
-Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 279/2013.

DL.CONS.TOMA:
Dacă mai aveţi alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 12 septembrie 2013.

Petroşani, 12 septembrie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ, TOMA ION SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed