Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 25 din 2-9-2013

SEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI, CONVOCATĂ PRIN DISPOZIŢIA NR. 1207/2013 EMISĂ DE PRIMARUL MUNICIPIULUI PETROşANI.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 2 septembrie 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1207/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă doamna viceprimar – Dorina Veronica Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Cornea Claudiu, Grigoriu Lavinia, Lupu Constantin, Mârza Florin, Muntean Lucica, Rus Ioan.

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.220/2013 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Toma Ion.

DL.CONS.TOMA:
– Vă supun aprobării proiectul ordinei de zi pe care avem două proiecte de hotărâre:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem contralizat prin licitaţie publică deschisă.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 275/2013.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.257/2013 pentru aprobarea Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2013.

DL.CONS.TOMA:
Dacă mai aveţi alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 2 septembrie 2013.

Petroşani, 2 septembrie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ, TOMA ION SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed