Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 22 din 13-8-2013

SEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI, CONVOCATĂ PRIN DISPOZIŢIA NR. 1103/2013 EMISĂ DE PRIMARUL MUNICIPIULUI PETROşANI.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 13 august 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1103/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna viceprimar – Dorina Veronica Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 10 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Avramescu Sorin, Drăgoescu Petru, Grigoriu Lavinia, Lupu Constantin, Mârza Florin , Stepan Daniel, Rus Ioan

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.220/2013 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Toma Ion.

DL.CONS.TOMA:
– Vă supun aprobării proiectul ordinei de zi pe care avem două proiecte de hotărâre:
-Cine este pentru? -10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.

DL.CONS.TOMA:
-O invităm pe doamna director Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre.

DOAMNA DIRECTOR POPA:
-Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 249/2013.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.198/2013 privind aprobarea asocierii municipiului Petroşani cu Municipiile Vulcan şi Lupeni şi oraşul Aninoasa în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” A.D.I. Termoficare Valea Jiului”

DL.CONS.TOMA:
-Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 250/2013.

DL.CONS.TOMA:
Dacă mai aveţi alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 13 august 2013.

Petroşani, 13 august 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ, TOMA ION SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed