Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 21 din 8-8-2013

SEDINŢADE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI, CONVOCATĂ PRIN DISPOZIŢIA NR. 1088/2013 EMISĂ DE PRIMARUL MUNICIPIULUI PETROşANI.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 8 august 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1088/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă doamna viceprimar – Dorina Veronica Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Avramescu Sorin, Grigoriu Lavinia, Mârza Florin, Rus Ioan, Stepan Daniel

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.220/2013 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Toma Ion.

DL.CONS.TOMA:
– Vă supun aprobării proiectul ordinei de zi pe care avem cinci proiecte de hotărâre:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrală clădire centrală termică”

DL.CONS.TOMA:
-Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 243/2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea organizării vizitei delegaţiei din Varpalota la Petroşani în luna august 2013.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei anuale în sumă de 1.000 lei/an către S.C.Compania de Turism Valea Jiului S.R.L. pentru anul 2013.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 245/2013.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 3.985,10 lei pentru locuinţele situate în strada Aviatorilor, bloc 44, apt.77 şi strada Cârjei nr.50.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 246/2013.

5.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în comisia pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 247/2013.

6.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani preotului Octavian Pătraşcu.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 248/2013.

DL.CONS.TOMA:
Dacă mai aveţi alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 8 august 2013.

Petroşani, 8 august 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ, TOMA ION SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed