Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 18 din 8-8-2011

SEDINTA EXTRAORDINARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

încheiat azi 8 august 2011, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1545 /2011 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă:, dl.primar Florin Tiberiu Iacob Ridzi, dl.viceprimar Claudiu Cornea, fiind prezenţi şefii serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri.
Lipsesc domnii consilieri : Niţă Dorina, Boboc Florian, Popescu Doina, Blag Daniel, Mârza Florin, Kroutil Izabela şi Lupu Constantin.

Conform dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 264/2011, preşedinte de şedinţă este dl consilier Humel Petru.

DL.CONS.HUMEL:
Pe ordinea de zi avem 15 proiecte de hotărâre şi am mai primit suplimentar înca 3 proiecte de hotărâre.
-Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Trecem la primul punct de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Având în vedere faptul că nu am avut şedinţe de comisii, vă invit la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
-Dacă sunt amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.230/2011.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile al Municipiului Petroşani.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.231/2011.

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.289/2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?

DL.CONS.HORTOPAN:
-Dacă se poate detalia puţin proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Prezintă proiectul de hotărâre.
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (dl.cons.Zvâncă)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.232/2011.

A venit domnul consilier Lupu

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia „Mândra” Masivul Parâng a Nedeii Troiţei care se va desfăşura în zona turistică Parâng în data de 15 august 2011.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aş propune un amendament, majorarea sumei de la 1.500 la 2.500 lei.

DL.PRIMAR:
-Aici sunt de acord, doar vreau să vă informez că noi primăria suntem parteneri în organizarea acestui eveniment şi cu Asociaţia cabanierilor care sunt în zona respectivă, pe de o parte, iar pe de altă parte, ne-am gândit să premiem mai mulţi gospodari care vor fi prezenţi la nedee în data de 15. Pe de altă parte tot cu ocazia acestui eveniment vom lansa şi volumul de carte pe care l-am aprobat sau l-aţi aprobat dumneavoastră, care în mare parte se leagă de Parâng şi atunci cred că este un eveniment cu atât mai important.

DL.CONS.HUMEL:
-Supun aprobării dumneavoastră amendamentul domnului consilier Drăgoescu, acela de majorare a sumei la 2.500 lei.
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri – 1 abţinere (dl.cons.Lupu)
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.233/2011.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 69 mp.situat în strada Nicolae Bălcescu – Piaţa Agroalimentară Centrală.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.234/2011.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.400 lei în vederea premierii unor sportivi pentru obţinerea titlului de vicecampioni naţionali la fotbal, categoria Juniori A1.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?

DL.CONS.HORTOPAN:
-Eu sunt de acord cu acest proiect de hotărâre, dar consider că era necesar să se prezinte un tabel, să ştim şi noi măcar aşa… să vedem cuantumul premiilor.

DL.PRIMAR:
-Există tabelul cu sportivi care au câştigat campionatul naţional, de data aceasta premiem şi cei doi antrenori şi avem un titlu de cel mai bun jucător la acest campionat, care este premiat separat. Cuantumul este de 200 lei de fiecare jucător

DL.CONS.HORTOPAN:
-Este foarte frumos şi este o chestiune nemaipomenită, însă trebuie să avem în vedere faptul că imediat vine iarna şi având în vedere că subvenţiile de la căldură guvernul le-a tăiat…

DL.CONS.HUMEL:
-Discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Hortopan.
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.235/2011.

7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Petrtoşani, a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării prin POR – Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.3, operaţiunea „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?

DL.CONS.HORTOPAN:
-Locul amplasării este la Brădet?

D-NA DRAGOŞ PAULINA:
-Domnul consilier, locul amplasării va fi lângă clădirea Parchetului.

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.236/2011.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Spitalul de Urgenţă Petroşani, care cuprind proiectare, lucrări de reparaţii capitale, lucrări de modernizare şi dotarea cu aparatură medicală a obiectivului mai sus menţionat.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.237/2011.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare de mal, pârâu Slătinioara, localitatea Petroşani, judeţul Hunedoara.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.238/2011.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajarea unor parcări precum şi a acceselor aferente în municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.239/2011.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de impact cu tema „Fenomenul social al câinilor comunitari”.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.240/2011.

12.Proiect de hotărâre privind propunerea de înfiinţare a unui Centru de sănătate multifuncţional în oraşul Petrila, în incinta imobilului unde a funcţionat Spitalul de Boli Cronice Petrila.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.241/2011.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii” Reparaţii capitale gard – Cimitir central din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.242/2011.

14.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.218/2011.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.243/2011.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 169 mp notat în CF 62232 Petroşani, situat în strada 22 Decembrie, nr.1.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.244/2011.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale gard – Spitalul de Urgenţă din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.245/2011.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a Contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.246/2011.

18.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Petroşani în comisia comună Petroşani – Varpalota.

DL. PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă sunt discuţii, amendamente?

DL.WERSANSKI:
-La această şedinţă comună împreună cu domnul primar de la noi şi cu doamna primar de la Varpalota am convenit să fie trei proiecte de hotărâre, iar unul dintre ele va fi stabilirea unei comisii comune, care comisie va lucra de acum încolo la dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu oraşul Varpalota. Comisia va avea patru membrii, dintre care trei consilieri şi domnul secretar iar de la Varpalotatrei consilieri şi vicesecretarul, acolo există şi această funcţie de vicesecretar.

DL.VICEPRIMAR:
-Noi îl propunem pe domnul consilier Butulescu Valeriu.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Noi îl propunem pe domnul Pop Vasile.

DL.CONS.RUS:
-De la noi îl propunem pe domnul consilier Humel.

DL.CONS.HUMEL:
-Se va proceda la întocmirea buletinelor de vot.
-După terminarea procesului de vot, domnul consilier Humel, dă citire procesului verbal încheiat în urma numărării voturilor.
-Dacă nu mai sunt alte discuţii , supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu completarea comisiei de lucru:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.247/2011.

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă mai sunt alte probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu mai sunt, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 8 august 2011.

Petroşani, 8 august 2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
HUMEL ROBERT SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed