Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 18 din 5-7-2013

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S V E R B A L
încheiat azi 5 iulie 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 953/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna viceprimar – Dorina Veronica Niţă, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Drăgoescu Petru, Lupu Constantin, Mârza Florin, Nicolae Florin, Rus Ioan, Stepan Nicu – Daniel

ŞEF BIROU JURIDIC – D-NA VELICI:
Declar deschise lucrările şedinţei consiliului local de astăzi.
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

D-NA VELICI
-Vă rog să faceţi propuneri.

DL.CONS.CORNEA:
-Îl propun pe domnul consilier Toma Ion.

D-NA VELICI:
-Dacă mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea ca domnul consilier Toma Ion să fie ales preşedinte de şedinţă.
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.220/2013.

În continuare va conduce şedinţa domnul consilier Toma.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă sunt nelămuriri pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, vă supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.221/2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei asocieri în participaţiune între Municipiul Petroşani şi U Craiova S.A.

DL.CONS.TOMA:
-Dacă sunt nelămuriri pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA VICEPRIMAR:
-Am eu un amendament, şi anume să specificăm că la punctul 4.2. litera „a” să fie un nou alineat în care să se menţioneze : ” în vederea cuantificării procentului de 25 % din totalul sumelor încasate în urma vânzării biletelor de intrare la jocuri, va comunica în termen de 3 zile după disputarea fiecărui joc, situaţia încasărilor obţinute din vânzarea biletelor respective, urmând ca achitarea facturii să se efectueze în termen de 30 de zile”.

DL.CONS.CORNEA:
-Ideea este că, cu cât timp înainte puteţi să notificaţi primăria cu data şi ora fiecărui meci? Asta gândidu-mă că va trebui să faceţi o plată anticipată şi atunci există o factură care trebuie plătită până la data …

Reprezentant U CRAIOVA S.A.
-Programul competiţional nu este încă …

DL.CONS.CORNEA:
-Dar va fi făcut la un moment dat.

REPREZENTANT U CRAIOVA S.A.
-După ce se face programul competiţional, în funcţie de programarea etapelor înaintăm o adresă Primăriei municipiului Petroşani…

DL.CONS.CORNEA:
-Eu vreau să vă întreb cu cât timp înainte veţi şti dacă meciul va fi decalat de la programul iniţial.

REPREZENTANT U CRAIOVA S.A.
-În general lunea pentru etapa viitoare, se ştie programul, deci cu 3 – 4 zile înainte.

DL.CONS.CORNEA:
-Cu 3 zile înainte puteţi să faceţi notificarea, factura se emite şi va trebui să o plătiţi cam în 24 – 48 de ore, nu?

REPREZENTANT U CRAIOVA S.A.
-În momentul în care se emite factura putem să facem şi într-un cont bancar un depozit …în aşa fel încât să nu fie probleme.

DL.PRIMAR:
-Domnul Cornea întreabă fizic, ca timp.

DL.CONS.CORNEA:
-A spus domnul, cu 3 zile înainte. Atunci hai să facem o clarificare, tot la 5.1. : pentru respectarea clauzei de la punctul 4.2. litera „a”, asociatul va comunica data fiecărui meci cu cel puţin 3 zile înainte în vederea emiterii facturii şi achitării acesteia cu cel puţin 24 ore înaintea fiecărui meci. Ideea este ca notificarea să se facă cu 3 zile înainte pentru a se putea emite factura, iar dumneavoastră să faceţi plata facturii cu cel puţin 24 de ore înaintea meciului.

REPREZENTANT U CRAIOVA S.A.
-Ar trebui menţionată data disputării fiecărui meci.
DL.CONS.CORNEA:
-Da, data disputării fiecărui meci, corect.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Am o întrebare de natură practică, dacă… trei zile nu este timp fizic nici pentru emitere de factură nici pentru plata acesteia …

REPREZENTANT U CRAIOVA S.A.
-Este suficient.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Cred că este foarte bine, dacă se joacă meciul astăzi, să se facă plata până la meciul următor, să nu ajungem în situaţia în care în trei zile să nu poată face plata. Şi atunci ce facem, nu-I lăsăm să joace?

DL.CONS.CORNEA:
-Proiectul Acordului de asociere este deja făcut, dacă schimbăm toate lucrurile astea, atunci nu cred că vom avea cum să modificăm acum, o lăsăm pe altă dată şi cred că dumnealor se grăbesc, au fost de acord cu acest termen şi cred că este corect pentru toată lumea.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Semnalez doar această situaţie, că s-ar putea să fiţi puşi în situaţia că se emite factura şi banii să nu vă intre în cont, atunci ce o să faceţi, nu-I lăsaţi să joace?

DL.PRIMAR:
-Nu se pune problema.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Ba se pune problema, că ştiţi cum merg lucrurile în ziua de astăzi, până vine factura, trei zile este puţin.

DL.PRIMAR:
-Dumnealor au cam 15 meciuri pe sezon.

REPREZENTANT U CRAIOVA SA:
-Pe cele oficiale le ştim, dar pentru cele amicale nu putem face un program, un calendar.
DL.CONS.BUTULESCU:
-Dacă îmi daţi voie îmi retrag propunerea.

DL.CONS.TOMA:
-Vă supun spre aprobare amendamentul propus de doamna viceprimar:
-Doamna Velici poate că ar fi mai bine să îi daţi citire.

D-NA VELICI:
– la punctul 4.2. litera „a” să fie un nou alineat în care să se menţioneze: ” în vederea cuantificării procentului de 25 % din totalul sumelor încasate în urma vânzării biletelor de intrare la jocuri, va comunica în termen de 3 zile după disputarea fiecărui joc, situaţia încasărilor obţinute din vânzarea biletelor respective, urmând ca achitarea facturii să se efectueze în termen de 30 de zile”.

DL.CONS.TOMA:
-Vă supun la vot acest amendament:
-Cine este pentru? 12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Amendamentul a fost aprobat.
-Vă supun la vot amendamentul domnului consilier Cornea şi anume : la punctul 5.1. : pentru respectarea clauzei de la punctul 4.2. litera „a”, asociatul va comunica data fiecărei partide cu cel puţin 3 zile înainte în vederea emiterii facturii şi achitării acesteia cu cel puţin 24 ore înaintea fiecărei partide.
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Amendamentul a fost aprobat.
-Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.222/2013.

DL.CONS.TOMA:
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Petroşani şi Asociaţia Proconsulting din Petroşani, în vederea depunerii pentru finanţare prin POS DRU DMI 2.1. a proiectului „Sunt tânăr şi îmi decide cariera”.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă-mi daţi voie, vă rog să notaţi că nu particip la vot.

DL.CONS.TOMA:
-Discuţii pe marginea proiectului dacă aveţi?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată?
-Cine este pentru? -11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Domnul consilier Cornea nu a votat.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.223/2013.

5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţă din fondul locative al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.

DL.CONS.TOMA:
-Acest proiect de hotărâre se amână din cauza faptul că nu întrunim cvorumul, este nevoie de 13 voturi.
-Dacă mai aveţi probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 5 iulie 2013.

Petroşani, 5 iulie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
ION TOMA SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed