Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 17 din 31-7-2012

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞAN
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 31.iulie.2012 , cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1116 /2012 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar- Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna viceprimar Dorina Veronica Niţă, domnul Secretar, Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.

Sunt prezenţi un număr de 19 consilieri.

Conform dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local nr.189/2012, preşedinte de şedinţă este dl. cons.DRĂGOESCU PETRU.

-Se intoneaza Imnul de Stat.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Vă propun pentru început să ţinem un moment de reculegere în memoria fostului nostru coleg Boboc Florian.
– Moment de reculegere.
DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor din luna iunie:
-Cine este pentru -19 voturi
-Împotrivă –
-Abţineri –

Am mai primi un proiect de hotărăre suplimentar, supun aprobării dumneavoastră suplimentarea proiectului ordinei de zi.
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi completat:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.192/2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani la 30.06.2012.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.193/2012.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani la 30.06.2012.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.194/2012.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în municipiul Petroşani pentru persoane juridice(schemă locală de ajutor de stat)

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.195/2012.

5.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Municipiului Petroşani” unui număr de 30 de persoane pentru activitatea depusă în slujba mineritului .

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Propunem amânare
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Propunem amânare.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Propunem amânare
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Propunem amânare
-Comisia juridică:

-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.PRIMAR:
-Aş dori să fac câteva precizări vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. Există o modificare, am schimbat anexa, în sensul în care, mă rog, persoana care este într-o situaţie mai deosebită am scos-o din această listă, iar principalul motiv pentru care eu am venit în faţa dumneavoastră cu propunerea de aprobare a acestui titlu de „Cetăţean de onoare” a fost acela că, în Valea Jiului, sigur că profesia de bază este mineritul. Cred eu, că această categorie de salvatori minieri sunt cei mai expuşi din punct de vedere al riscului profesional, în sensul în care ei îşi riscă viaţa pentru a salva alte vieţi. Acordarea acestui titlu, nu înseamnă că este o bagatelizare a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Petroşani” şi în general noi avem o obişnuinţă de a acorda aceste titluri onorifice, legate de această activitate persoanelor post-mortem, sigur nu este un lucru rău, însă am considerat că este un semn de respect şi de preţuire a acestor oameni, din ce în ce mai puţini, care îşi riscă viaţa pentru a-i salva pe colegii lor aflaţi în dificultate. Sunt şi alte profesii care salvează vieţi şi sunt în dificultate, fiecare profesie este la fel de importantă, însă nu cred că există în acest moment o profesie mai periculoasă decât aceasta de salvator minier, cel puţin în zona noastră.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avem un amendament de amânare din partea comisiilor, dacă până trecem la vot, mai aveţi alte puncte de vedere?

DL.CONS.ILIAŞ:
-Având în vedere modifcarea listei anexă, nu cred mai există motive de amânare a proiectului de hotărâre.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-In condiţiile acestea vom avea un prim amendament şi anume eliminarea poziţiei nr.3 din lista anexă şi în concluzie, acordarea titlului de „cetăţean de onoare” unui număr de 29 de persoane în loc de 30.
-Supun la vot acest amendament:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? 4 abţineri (d-nii consilieri Grigoriu Lavinia, Rus Ioan, Simota Alin şi Florin Nicolae).
Amendamentul a fost aprobat.

-Supun aprobării dumneavoastră şi cel de-al doilea amendament, acela de amânare a proiectului de hotărâre:
-Cine este pentru? -8 voturi
-Împotrivă? -10 voturi
-Abţineri? -1 abţinere
Amendamentul nu a fost aprobat.

-Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat.
-Cine este pentru? -11 voturi
-Împotrivă –
-Abţineri? -8 abţineri (d-nii consilieri Simota Alin, Drăgoescu Petru, Niţă Dorina, Postolache Costel, Rus Ioan, Grigoriu Lavinia, Florin Nicolae, Sipeţan Leodor)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.196/2012.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 42.760 lei rămasă necheltuită în semestrul I 2012 prin aplicarea H.C.L. nr.57/2012.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.197/2012.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea suportării unei părţi din cheltuielile de transport necesare deplasării Ansamblului artistic ,,Parângul” la Festivalul Internaţional de Folclor din Heikenszand-Olanda .

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.198/2012.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea suportării unei părţi din cheltuielile necesare deplasării Formaţiei Gothic la Concursul Internaţional de muzică rock din Wacken – Germania.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.199/2012.

9.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.200/2012.

10.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9,0 mp. situată în str. Al. Florilor.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.201/2012.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2,0 mp. situată în str. Independenţei.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.202/2012.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 20,0 mp. situată în str. Independenţei.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.203/2012.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 32,0 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918-zona Pasaj Parâng.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -13 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -6 abţineri(d-nii consilieri Drăgoescu Petru, Niţă Dorina, Iliaş Nicolae, Simota Alina, Postolache Costel şi Sipeţan Leodor)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.204/2012.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp., situat în str. Viitorului.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.205/2012.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 23 mp., situat în str. Viitorului.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.206/2012.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 28 mp., situat în str. Viitorului.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.2072012.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp., garaj nr.884 (zona Poştei).

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.208/2012.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp., situat în strada 1 Decembrie 1918.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.209/2012.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp., situat în strada Viitorului.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.210/2012.

20.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale.
DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Vă rog să faceţi propuneri pentru completarea comisiei:

D-NA VICEPRIMAR:
– Il propun pe domnul consilier Postolache.

DL.CONS.CORNEA:
-Îl propun pe domnul consilier Iliaş.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Îl propun pe domnul consilier Toma.

DL.CONS.POP:
-O propun pe doamna consilier Muntean

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-O propun pe domnisoara Grigoriu .
-Dacă mai aveţi alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot proiectul de hotărâre cu completarea comisiei în forma propusă:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.211/2012.

21.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Termoficare S.A. Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.LĂUTARU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Vă rog să faceţi propuneri.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Îl propun pe domnul consilier Drăgoescu.

DL.CONS.CORNEA:
Propun ca din această comisie să facă parte domnii consilieri Pop şi Lupu.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Am rugămintea să fie întocmite buletinele de vot.
-Până când vor fi gata buletinele de vot, vă rog să trecem la următorul proiect de hotărâre.

22.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Asociaţia Umanitară şi Etnografică ,,Sfânta Varvara”.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. POSTOLACHE:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.212/2012.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-În mapele de şedinţă mai avem două rapoarte prezentate de către Serviciul Public de Asistenţă Socială, dacă aveţi discuţii pe marginea acestor rapoarte?
-Dacă nu, să se consemneze că am luat act de cele două rapoarte.
-Revenim la proiectul de hotărâre cu nr.21 şi îl invit pe domnul consilier Iliaş să dea citire raportului comisiei de validare.

DL.CONS.ILIAŞ:
-Dă citire procesului verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Vă supun aprobării proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.213/2012.

-La punctul „diverse” dacă aveţi discuţii, întrebări?
-Dacă nu aveţi, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 31.07.2012.

Petroşani, 31 iulie 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
DRĂGOESCU PETRU SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed