Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 16 din 26-6-2014

Incheiat azi 26 iunie 2014, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.857/2014 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar – Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna viceprimar Dorina Niţă, domnul secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 18 consilieri.
Lipseste domnul consilier : Lupu Constantin
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.120/2014 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Florin Nicolae
Se intonează Imnul de Stat.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Vom începe şedinţa prin a supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din luna mai 2014.
-Cine este pentru? – 16 voturi
-împotrivă? –
-Abţineri? –

-Pe lângă proiectele pe care le-am primit în mape, astăzi am mai primit două proiecte de hotărâre. Supun aprobării dumneavoastră suplimentarea proiectului ordinei de zi cu proiectele de hotărâre primite ulterior:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Supun aprobării proiectul ordinei de zi suplimentat:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, şi anume :

1.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.182 /2014

2.Proiect de hotărâre privind validarea domnului CIUICĂ PETRIŞOR în funcţia de consilier local.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (d-na cons.Niţă)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.183 /2014

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Îl invit pe domnul consilier să depună jurământul.

DL.CONS.CIUICĂ:
-Depune jurământul

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:

3.Proiect de hotărâre privind validarea domnului BLAG DANIEL CANTEMIR în funcţia de consilier local.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 184/2014

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Îl invit pe domnul consilier Blag să depună jurământul.

DL.CONS.BLAG:
-Depune jurământul.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS. ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 185/2014

A ieşit domnul consilier Rus Ioan.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea acoperirii unei părţi din cheltuielile necesare tipăririi volumului ,,Album de goblenuri” aparţinând autorilor Ionuţ şi Gheorghe Gabroveanu.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.186 /2014

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Având în vedere faptul că în sală sunt cetăţeni care doresc să aducă în discuţie problemele pe care le au, vă rog să fiţi de acord să le dăm dumnealor cuvântul şi pe urmă să continuăm şedinţa.

DL.GĂLĂŢAN PETRU:
-Am venit să vă invităm în data de 29 iunie de Sf. Petru şi Pavel la nedeia ce va avea loc pe strada Slătinioara în curtea fostei şcoli generale.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Vă mulţumim! Mai aveţi şi alte probleme?

DL.GĂLĂŢAN PETRU:
-Am venit doar să nă invităm la nedeie.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Îi dau cuvântul doamnei Macavei Viorica.

D-NA MACAVEI VIORICA:
-Prezintă adresa depusă la dosarul de şedinţă, menţionând că este nemulţumită de răspunsul primit de la Serviciul public de administrarea domeniului public şi privat.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
Veţi primi răspuns în scris doamnă.
-Acum să continuăm ordinea de zi:

6.Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.000 lei în vederea asigurării unei părţi din cheltuielile necesare participării domnului Iancu Avram Marius la cursa de traversare înot a Canalului Mânecii, în perioada 01-08.08.2014.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (dl.cons.Drăgoescu)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.187 /2014

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor martie-mai 2014.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.188 /2014

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de atribuire a 26 de autorizaţii taxi vacante.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.189 /2014

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor art.71, alin.3 din HCL nr.18/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS. ILIAŞ:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-D-NA CONS.MUNTEAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.190 /2014

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.19, alin.1, pct.B, lit.,,c” din Anexa nr.1 la HCL nr.85/2011

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.191 /2014

11.Proiect de hotărâre pentru completarea articolului 1, alin.1 al Hotararii Consiliului Local nr.169/2009 privind aprobarea gestiunii directe si darea in administrare a serviciului public de salubrizare catre Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.192 /2014

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activitati gospodaresti de catre persoanele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA VICEPRIMAR:
-Eu am un amendament, după cum am subliniat şi ieri la comisie, este o mică greşeală la art.4 în sensul că se menţionează …se face o excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.2, nu art.3 aşa cum este trecut acum. Rog să se modifice.

D-NA DIRECTOR MRAZ:
-Am rectificat deja de ieri.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Supun la vot amendamentul doamnei viceprimar:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Supun la vot proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.193 /2014

13.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Sindicatul Vulturul Negru a spaţiului situat în str.Avram Iancu, nr.12, în suprafaţă de 17,80 mp., pe o perioadă de 3 ani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Conform legii dialogului social, spaţiile şi alte utilităţi necesare desfăşurării activităţii sindicale îi revin angajatorului. Nu văd ce avem noi în comun consiliul local cu o organizaţie sindicală pentru a le da un spaţiu unde să funcţioneze gratuit. Nu mi se pare oportun a da un spaţiu gratuit unei organizaţii sindicale.

DL.CONS.MÂRZA:
-Şi eu sunt de acord, este adevărat, se pare că acest sindicat reprezintă şi funcţionarii publici, dar eu înţeleg că funcţionarii publici din municipiul Petroşani au un sindicat al lor care probabil are şi un sediu aici în primărie. Cu siguranţă nu există obligativitate, şi atunci ar trebui văzut dacă este legal ca noi să aprobăm şi mai ales să acordăm fără nici un venit pentru că eu ştiu că o organizaţie sindicală are venituri, consistente chiar.

DL.SECRETAR:
De legal, este legal, nu se ştie oportunitatea. Poate fi refăcut proiectul, poate concesiune…

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Poate să închirieze, nu scrie niciunde că nu putem închiria spaţii pentru desfăşurarea unei activităţi, nici o problemă. Să solicite închiriere şi nu are nimeni nimic împotrivă.

DL.CONS.MÂRZA:
-Eu vă propun ca amendament, să fiţi de accord cu închirierea acestui spaţiu.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Păi atunci cereţi amânarea, pentru că mai apoi să fie prezentat proiectul în altă formă.

DL.CONS.MÂRZA:
-Eu vă propun un amendament, modificarea art.1, care să sune aşa: “aprobă închirierea un spaţiu din strada … “

DL.CONS.CORNEA:
– Nu se poate, închiriere nu se poate pentru că nu avem temei legal şi ne trebuie studiu de oportunitate, raport de evaluare, preţ de pornire la licitaţie.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -5 voturi
-Împotrivă? -1 vot (dl.cons.Drăgoescu)
-Abţineri? -11

Proiectul de hotărâre nu a întrunit cvorumul legal pentru a fi adoptat.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.11816/2013 încheiat cu Asociaţia Proconsulting, cu 5 ani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.CORNEA:
-Vă rog să menţionaţi în procesul verbal că eu la acest proiect de hotărâre nu votez.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă nu sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Domnul consilier Cornea Claudiu nu a votat.

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.194 /2014

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.15492/2007 încheiat cu Asociaţia ,,Femei pentru Democraţie”, cu 3 ani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.195 /2014

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.93/7/2000, încheiat cu dl. Pop Constantin.
DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.196 /2014

17.Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.197 /2014

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – construcţie in suprafata de 54 mp., situat în str. N.Titulescu (P.T. Nr.9 B) din domeniul public al municipiului Petrosani in domeniul privat al acestuia.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.198 /2014

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 2481 mp. situat în str. Cuza Vodă, nr.23, câtre S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.199 /2014

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 5 mp. situat în str. Independenţei, bl.2, ap.2 către S.C.KSTREM S.R.L. Lupeni.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.200 /2014

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a trei parcele de teren cu suprafeţele de 29 mp., 41 mp. şi 25 mp. situate în str. 1 Decembrie 1918, bl.74, sc.2, parter.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

PREŞEDINTELE CAR CFR PETROŞANI:
-Sunt preşedintele CAR CFR Petroşani, care deţine în proprietate privată 90% din parterul blocului 74 de pe strada 1 Decembrie.1918. Aş vrea să vă supun atenţiei un articol din Codul civil, care spune că oricine doreşte să facă o construcţie, o modificare, trebuie să aibă avizulvecinilor. Aş vrea să spun că modificările de construcţie care se propun aici, dau implicaţii majore în întocmirea planului de pază a instituţiei financiare nebancare pe care o reprezint, lucruri care duc la măsuri de siguranţă în plus şi bineînţeles la costuri suplimentare.

DL.CONS.MÂRZA:
-Vă rugăm să faceţi o solicitare scrisă în acest sens. Înţeleg că pentru ca acest proiect de hotărâre să intre pe ordinea de zi, există un aviz favorabil al comisiei tehnice de urbanism din cadrul primăriei.

D-NA PUIU AURORA:
-Nu, în comisia de urbanism se avizează doar documentaţiile P.U.D. Nu există o documentaţie de urbanism pentru acest proiect.

DL.CONS.MÂRZA:
-Propunerea mea este ca acest proiect, împreună cu observaţiile pe care le fac vecinii, să intre în comisia tehnică de urbanism, care să ne dea un punct de vedere asupra legalităţii, oportunităţii ş.a.m.d. şi ca urmare propun amânarea proiectului de hotărâre.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Supun la vot amendamentul domnului consilier Mârza, de amânare a proiectului de hotărâre:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp., situată în str. N.Bălcescu – Piaţa Centrală, către d-na Stoica Mona Lisa.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.201 /2014

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 380 mp.,situată în str. Avram Iancu, zona fostului ,,Cinematograf Parângul”.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil cu amendament.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.MÂRZA:
-Pentru mine este neclar acest proiect de hotărâre şi mă explic foarte elegant. Nu cred că în ziua de astăzi cineva vrea să dea nişte bani pe o parcare aşa … dar nu am probe că s-ar dori ca pe terenul respectiv să se facă altceva sau să se îngrădească liberul acces la alte terenuri din zonă, drept pentru care vă propun amânarea acestui proiect de hotărâre. Tot aşa, să primim nişte puncte de vedere tehnice legate de posibilitatea de a face o parcare undeva în spatele clădirii, pe de o parte, pe de altă parte nu pot să fiu de accord ca să fie pe durată de 10 ani. Durata maximă trebuie să fie de un an, să se reînnoiască din an în an iar pe acea suprafaţă să fie interzisă edificarea oricărei construcţii temporare, provizorii, definitive şi de orice altă natură. Dar întâi vă propun să amânăm proiectul pentru că suspectez că în spatele acestui proiect există alte intenţii.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă mai sunt şi alte amendamente?
-Dacă nu, supun la vot amendamentul domnului consilier Mârza:

-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 31mp. situată în str. Venus.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.202 /2014

A ieşit domnul consilier Mârza.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 30 mp. situată în Masivul Parâng.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.203 /2014

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 42 mp. situat în strada 1 Decembrie 1918, zona blocului nr.120.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.204 /2014

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp. situat în strada Aviatorilor.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.205 /2014

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp. situat în strada Aviatorilor.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.206 /2014

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 28 mp. situat în strada Nicolae Bălcescu.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executive:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.207 /2014

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului in suprafata de 136 mp. situat in str. Micu Klein, nr.52/1.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.208 /2014

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului in suprafata de 401 mp. situat in str. General Vasile Milea, nr.36/1.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.209 /2014

32. Proiect de hotărâre privind casarea uneor materiale de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe din patrimoniul pprivat al Municipiului Petroşani aflate în administrarea Spitalului de Urgenţă Petroşani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS. SIPEŢAN :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA GRIGORIU LAVINIA:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.PASCU:
-Raportul nu este semnat de ordonatorul de credite al spitalului. In mod normal cred că ar trebui refăcut raportul şi propun ca şi amendament amânarea proiectului şi refacerea anexei.

DL.FLORIN NICOLAE:
-Alte discuţii?
-Dacă nu mai sunt, supun amendamentul domnului consilier Pascu:

-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

33. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului Petroşani în consiliul de Administraţie al Spitalului de Urgenţă Petroşani.

DL.PRIMAR:
– Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
– Avizele comisiilor, vă rog:

-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Vă rog să faceţi propuneri:

D-RA CONS.GRIGORIU:
– O propun ca membru titular pe doamna Burduf Margareta.

DL.CONS.CORNEA:
– Îl propun ca membru supleant pe domnul consilier Blag Daniel.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă mai sunt şi alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, rog să fie întocmite buletinele de vot.

-După încheierea procedurii de vot, domnul consilier Postolache dă citire procesului verbal încheiat în urma numărării voturilor.
-Doamna Burduf Margareta şi domnul Blag Daniel au fost alesi prin vot secret în callitatea de membru şi respectiv membru supleant în Consiliul de administraţie al Spitalului de Urgenţă Petroşani.

DL.CONS.NICOLAE FLORIN:
-Supun la vot proiectul de hotărâre completat:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.210 /2014

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-La punctul „Diverse” avem două adresa şi anume:
-Adresa nr.8705/92/2014 înaintată Consiliului local de către preotul Pogan Dorel;
-Adresa nr.106962014 înaintată Consiliului Local de către doamna Macavei Viorica.

-Dacă sunt discuţii pe marginea acestor adrese?
-Dacă nu, să se consemneze în procesul verbal că am luat la cunoştinţă despre ele.
-Dacă mai aveţi alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 26 iunie 2014.

Petroşani, 26 iunie 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
FLORIN NICOLAE SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed