Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 16 din 20-7-2012

SEDINTEI DE INDATA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 20.07. 2012 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1077/2012 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob Ridzi, doamna viceprimar Dorina Veronica Niţă, domnul secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 16 consilieri, lipsesc domnii consilieri: Mârza Florin, Sipeţan Leodor Marcel şi Simota Alin.

Conform dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local nr.189/2012 , preşedinte de şedinţă este domnul consilier Drăgoescu Petru.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi avem un proiect de hotărâre.
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1.Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Având în vedere faptul că este şedinţă de îndată şi nu am avut timp să studiem proiectul de hotărâre, voi da citire comisiilor urmând să supunem la vot pe articole proiectul de hotărâre.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Cele şapte comisii de specialitate prevăzute în articolul 1 din proiectul de hotărâre , sunt următoarele:
I. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat.
II. Comisia pentru urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi ecologie.
III. Comisia pentru minorităţi, culte şi cooperare interregională.
IV.Comisia pentru sănătate şi protecţie socială.
V. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, tineret.
VI. Comisia pentru servicii publice şi comerţ
VII. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
-Supun aprobării dumneavoastră articolul 1 din proiectul de hotărâre:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Am înţeles că propuneri pentru componenţa comisiilor au fost făcute, drept pentru care voi da citire fiecărei comisii în parte după care vom supune la vot:

I. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat.

1.Drăgoescu Petru
2.Stepan Nicu Daniel
3.Butulescu Valeriu
4.Lupu Constantin
5.Iliaş Nicolae
6.Rus Ioan
7.Avrămescu Sorin
-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
II. Comisia pentru urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi ecologie.
1.Lăutaru Alexandru
2.Postolache Costel
3.Mârza Florin
4.Avrămescu Sorin
5.Simota Alin
6.Rus Ioan
7.Stepan Nicu Daniel
-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

III. Comisia pentru minorităţi, culte şi cooperare interregională.
1.Iliaş Nicolae
2.Pop Tiberiu Emeric
3.Muntean Lucica Dina
4.Lupu Constantin
5.Nicolae Florin
-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

IV.Comisia pentru sănătate şi protecţie socială. 1.Postolache Costel
2.Sipeţan Leodor Marcel
3.Cornea Claudiu Lucian
4.Niţă Dorina Veronica
5.Toma Ion
-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

V. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, tineret.
1. Butulescu Valeriu
2. Muntean Lucica Dina
3.Iliaş Nicolae
4.Grigoriu Lavinia Elena
5.Lăutaru Alexandru
6.Niţă Dorina Veronica
7.Mârza Florin
-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

VI. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.
1.Rus Ioan
2.Grigoriu Lavinia Elena
3.Lupu Constantin
4.Sipeţan Leodor Marcel
5.Pop Tiberiu Emeric
6.Simota Alin
7.Drăgoescu Petru
-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

VII. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
1. Toma Ion
2.Nicolae Florin
3.Cornea Claudiu Lucian
4. Grigoriu Lavinia Elena
5.Iliaş Nicolae

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Voi supune la vot componenţa acestei comisii:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în totalitate:
-Cine este pentru? -16 voturi
-împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.191/2012.
-Am rugămintea la dumneavoastră să vă întâlniţi pe comisii şi să vă alegeţi preşedintele şi secretarul.
-Dacă mai sunt alte probleme pe ordinea de zi?
Dacă nu mai sunt, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 23.07.2012.

Petroşani, 20.iulie.2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
DRĂGOESCU PETRU SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed