Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 16 din 14-7-2011

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

încheiat azi 14 iulie 2011, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1410/2011 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă:, dl.primar Florin Tiberiu Iacob Ridzi, dl.viceprimar Claudiu Cornea, dl. Secretar jr.Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi 18 consilieri.
Lipseşte domnul consilier Hortopan.

Conform dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 108 din 31 martie 2011, preşedinte de şedinţă este dl consilier Drăgoescu Petru.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
Pe ordinea de zi avem 15 proiecte de hotărâre, şi am mai primit încă şapte proiecte de hotărâre şi un raport, suplimentar.
-Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi suplimentată:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Supun aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor de consiliu din luna iunie.
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Trecem la primul punct de pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Avizul comisiilor, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS.DRAGOESCU:
-Vă rog să faceţi propuneri.

DL.CONS.RUS:
-Îl propun pe domnul consilier Humel.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră propunerea domnului consilier Rus.
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun aprobării proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.204/2011

În continuare, va conduce şedinţa de consiliu, domnul consilier Humel.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.POP:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (d-na consilier Popescu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.205/2011

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 25.800 lei în vederea organizării seminarului inclus în calendarul evenimentelor proiectului ,,Înfrăţire-Voluntariat-Cooperare” din cadrul Programului ,,Europa pentru Cetăţeni”, Acţiunea 1-Cetăţeni activi pentru Europa, Măsura 1.2 –Reţele de oraşe înfrăţite, la Petroşani ,în perioada 24-26 august 2011.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.POP:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.206/2011

DL.CONS.BUTULESCU:
-Aş vrea să intervin, dacă îmi permiteţi. Vreau să atrag atenţia unora, care poate că nu ştiu că abţinerea este un vot excepţional, şi el se produce în general atunci cand persoana care votează, nu este nici pro nici contra, nu se poate pronunţa. Dar a vota în mod ostentativ şi continuu abţinere, nu ştiu … o să vă spun doamna abţinere. Vă atrag ateţia foarte serios că acest act poate fi numit sau indecizie, sau laşitate şi dacă toţi ne-am abţine, acest consiliu ar fi total nefuncţional şi ar trebui dizolvat. Din fericire alţi oameni gândesc constructiv şi votează astfel încât să se poată face ceva.
Vă mulţumesc!

DL.CONS.HUMEL:
4.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 100.000 lei ca sprijin financiar pentru construirea unui Paraclis, parte a Complexului bisericesc,,Catedrala Sfântul Prooroc Ilie”.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.POP:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-Nu mi se pare corect ca din bugetul local să se aloce în această perioadă atâţia bani. Din bugetul municipiului Petroşani trebuie să fie alocate sume şi pentru alte proiecte sociale, cum ar fi un cămin de bătrâni. Dacă am fi solicitat sprijin sau parteneriat pentru înfiinţarea sau construirea unui cămin de bătrâni ar fi fost foarte bine. Prin urmare, domnule Butulescu, vreau să vă informez că votez împotriva acestui proiect.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Este un vot care poate fi justificat şi argumentat, eu am vrut să atrag atenţia asupra acestor continue abţineri care arată idecizie sau neseriozitate. Revenind la problema discutată, reamintesc respectuos celor care … noi am stabilit o dacă că vom sprijini acest proiect. Am dat acel teren, este un moment când urbea poate să ajute şi revin iaraşi la … bătrâni, copii… familii defavorizate, mi se pare iaraşi … iertaţi-mă, arborăm iarăşi un populism ieftin şi nu este momentul. Suntem într-un proces de recreştinare, a fost cumplit în acei ani de rătăcire spirituală, comunismul a făcut pagube mari în mentalitatea românului, repet şi cu asta închei, am hotărât împreună că vom susţine acest proiect, nu are rost să îl stopăm, este vorba de un act de iniţiere. Rugămintea mea este de a fi consecvenţi, dacă am hotărât o dată că vom susţine proiectul să mergem pe aceeaşi linie.

DL.CONS.MÂRZA:
-Consider o acţiune foare bună. Au fost unii împotrivă şi atunci când noi am hotărât că municipiul Petroşani şi Valea Jiului trebuie să aibă o catedrală, acesta este primul pas si trebuie să îl facem. Referitor la Sf.Ilie, trebuie să vă spun că este protectorul energeticienilor, ziua de 20 este ziua energeticienilor iar principala activitate care se desfăşoară în Valea Jiului este aceea pentru a crea resurse pentru obţinerea energiei electrice. Eu cred că din toate punctele de vedere această acţiune este bine venită, sigur că ea nu exlude şi celelalte acţiuni sociale despre care cred că domnul primar vă poate spune foarte multe lucruri, şi celelalte acţiuni edilitare, în aşa fel încât toate aceste lucruri dar şi cele spirituale putem să le facem, pentru că repet, administrăm banii tuturor cetăţenilor, iar banii tuturor cetăţenilor nu trebuie să meargă la cei care au fost obişnuiţi să li se dea.

D-NA CONS.POPESCU:
-Voiam să îi spun domnului Butulescu care doreşte să mă convingă să votez acest proiect dar nu cunoştea termenul, ce doreşte să construiască? Asta este o problemă, iar altă problemă, atunci când s-a prevăzut alocarea unui teren, nu s-a prevăzut şi alocarea de fonduri.

DL.PRIMAR:
-Sigur că nu s-a prevăzut atunci, dar asta nu înseamnă că nu putem să propunem ulterior. Eu vreau să spun doar două vorbe legat de acest proiect şi de construcţia unei catedrale în Petroşani şi în Valea Jiului. Din păcate în Petroşani, nu avem o catedrală, aproape toate celelalte municipii din judeţul Hunedoara, chiar dacă sunt mai mici au catedrală, iar din punct de vedere religios populaţia ortodoxă este în proporţie de aproximativ 87% din totalul populaţiei şi cred că merită să aibă o asemenea catedrală. Sigur, sunt biserici ortodoxe în Petroşani, sunt biserici de altă religie, catolică, greco catolică, protestantă, neo protestantă, ş.a.m.d. şi cred că este necesar să avem şi la Petroşani un lăcaş de cult de mărime dacă vreţi sau de importanţă a ceeea ce înseamnă o catedrală. Acesta este scopul, nu altceva.

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? -1 vot(d-na cons.Popescu)
-Abţineri? -1 abţinere (d-na consilier Niţă)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.207/2011

5.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public al Municipiului Petrosani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.208/2011

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării listei cuprinzând bunurile mobile şi imobile aferente serviciului public de producţie şi distribuire a energiei termice şi a apei calde menajere concesionat către S.C.Termoficare S.A. Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.209/2011

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de racordare la gaze naturale în cuantum de 4.000 lei pentru blocurile nr.11 şi 13 din strada Saturn.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.

-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:

-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.210/2011

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-Eu propun să se modifice articolul 1, să se completeze, textul cum este acuma … „Propune trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea particulară a cetăţenilor menţionaţi în anexa nr.1.” Nu mi se pare corect textul, nu trece din proprietatea privată a statului cetăţenii ci terenurile. Cetăţenii doriţi să îi treceţi, dar nu …

DL.SECRETAR:
-In proprietate particulară a cetăţenilor, nu cetăţenii.

D-NA CONS.POPESCU:
-Eu am aici în faţă… a cetăţenilor…

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Din proprietatea statului în proprietatea cetăţenilor…

DL.PRIMAR:
-Nu aţi citit până la sfârşit, aţi scos din context… Scrie din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a cetăţenilor menţionaţi în anexa nr.1.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Eu cred că este foarte corect aşa, dacă ar fi fost o virgulă acolo înţelegeam că au trecut cetăţenii în proprietate privată, virgula aceea care este pusă după cetăţeni, este bine.

DL.CONS.HUMEL:
-Haide-ţi să depăşim momentul.
-Dacă nu mai sunt alte discuţii , supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.211/2011

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp., situată în str. Gen. Dragalina.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.212/2011

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 27 mp., situată în str. Independenţei.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.213/2011

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 141 mp., notat în CF 120 N Petroşani, situat în strada Ecaterina Teodoroiu, nr.23/1.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.214/2011

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 69 mp., situat în strada Ecaterina Teodoroiu, nr.23/1.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.215/2011

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 145 mp., situat în strada Radu Şapcă, n.9/2.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.216/2011

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 142 mp., situat în strada Radu Şapcă, n.9/1.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.217/2011

15.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.348/2007

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (d-na cons.Popescu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.218/2011

16.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.219/2011

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei restricţii de circulaţie pe strada 1 Decembrie 1918.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.POP:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-Să înţeleg că de acum înainte în următorii ani va fi această restrictie? Şi maşinile pe unde vor circula?

DL.VICEPRIMAR:
-Am un amendament vis-a-vis de proiectul de hotărâre. Vă propun să stabilim lunile iunie – septembrie, 15 iunie – 15 septembrie în intervalul orar 10,00 – 21,00.

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă mai sunt alte amendamente?

DL.CONS.POP:
-Este valabil şi pentru motociclete? Trebuie completat şi cu motociclete.

DL.CONS.HUMEL:
-Va fi completat.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Doar o întrebare. Care este modul în care se va pune în practică, pentru că aceste restricţii care… trebuie să fie acolo cineva care să dirijeze circulaţia.

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun aprobării dumneavoastră amendamentul domnului viceprimar:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? -3 voturi (d-na cons.Niţă, d-na cons.Popescu, dl.cons.Boboc)
-Abţineri? –
-Supun la vot proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? -3 voturi (d-na cons.Niţă, d-na cons.Popescu, dl.cons.Boboc)
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.220/2011

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 600 mp, situat în strada Nicolae Titulescu, în vederea construirii unui strand.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (d-na cons.Popescu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.221/2011

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 40 mp.situat în strada 1 Decembrie 1918 – zona Staţionar autobuz Hermes.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-Staţia la piaţă am văzut că s-a amenajat foarte frumos, s-au pus pavele şi singurul lucru care mai lipsea este un refugiu pentru adăpostirea persoanelor pe timp de ploaie sau … Mi se pare … cine va suporta contravaloarea pavelelor? Şi apoi cred că cetăţenii au mai multă nevoie de un refugiu

DL.CONS.HUMEL:
-Formulaţi un amendament?

D-NA CONS.POPESCU:
-Este o observaţie.

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă mai sunt alte discuţii, amendamente?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? – 3 voturi (d-na cons.Niţă, d-na cons.Popescu, dl. Cons.Zvâncă)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.222/2011

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 240 mp.situat în Petroşani, strada Aviatorilor, f.nr.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.223/2011

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local şi a Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din venituri proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani la 30.06.2011.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.POP:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (d-na consilier Popescu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.224/2011

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Imprumuturilor externe şi Interne al Municipiului Petroşani la 30.06.2011.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.HUMEL:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. LUPU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL.CONS.POP:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA CLAUDIU:
-Aviz favorabil

DL.CONS. HUMEL:
-Dacă aveţi amendamente, întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (d-na consilier Popescu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.225/2011

Pe ordinea de zi mai avem nişte rapoarte:
23.Raport statistic privind activitatea SPLAS în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I 2011.
-Dacă aveţi discuţii pe marginea acestui raport?
-Dacă nu rog să se consemneze în procesul verbal că s-a luat la cunoştinţă.

24.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul II 2011.
-Dacă aveţi discuţii pe marginea acestui raport?
-Dacă nu rog să se consemneze în procesul verbal că s-a luat la cunoştinţă.

25.Raportul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Petroşani, pe semestrul I 2011.
-Dacă aveţi discuţii pe marginea acestui raport?
-Dacă nu rog să se consemneze în procesul verbal că s-a luat la cunoştinţă.

26.Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I 2011.
-Dacă aveţi discuţii pe marginea acestui raport?
-Dacă nu rog să se consemneze în procesul verbal că s-a luat la cunoştinţă.

La punctul „Diverse”, dacă sunt discuţii?

D-NA CONS.NIŢĂ:
-Am văzut că s-au demarat lucrările pe strada Independenţei, în ce stadiu suntem cu parcările? Nu cele care au să vină pe partea dreaptă, parcările interioare.

DL.PRIMAR:
-La rectificarea de buget, vom scoate la licitaţie parcările interioare.

D-NA CONS.MACAVEI:
-Domnul primar, am văzut că pe Avram Iancu s-a lucrat intens la stradă şi vreau să vă întreb de Aleea Trandafirilor şi 9 Mai care nu sunt trecute în proiect.

DL.PRIMAR:
-Ele vor fi realizate pe buget local.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Profit de faptul că a mai rămas ceva timp şi vreau să fac un apel la solidaritate, în măsura în care acesta se mai potriveşte în ziua de astăzi, poate sună patetic, dar PD-lişti, PN-lişti, PSD-işti din toată Valea Jiului uniţi-vă în problema strategiei energetice a României. Este o chestiune atât de importantă pentru viitorul Văii Jiului încât forţele fiecăruia sunt necesare. Haideţi măcar în chestiunile de interes comun să găsim o cale de comunicare. Sunt o grămadă de argumente pro, dar sunt si argumente contra, avem o zonă de mare tradiţie în domeniul mineritului, avem semnale că sunt unii care s-ar bucura sincer, este vorba de viitorul zonei. În măsura în care putem pe plan local, şi putem, dacă nu putem noi, nimeni nu poate. Haideţi să strîngem rândurile şi să avem nişte acţiuni comune. Vă mulţumesc!

D-NA CONS.POPESCU:
-Sunt de acord cu domnul Butulescu, sunt de acord să colaborez cu dumnealui, şi să spună concret, eu personal voi depune tot efortul.

DL.CONS.HUMEL:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă mai sunt alte probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu mai sunt, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 14 iulie 2011.

Petroşani, 14 iulie 2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
HUMEL ROBERT SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed