Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 15 din 4-6-2013

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 4 iunie 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 814/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Drăgoescu Petru, Grigoriu Lavinia, Iliaş Nicolae, Lăutaru Alexandru, Lupu Constantin, Mârza Florin , Niţă Dorina

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.126/2013 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Rus Ioan

DL.CONS.RUS IOAN:
– Vă supun aprobării proiectul ordinei de zi pe care avem trei proiecte de hotărâre:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor art.3 litera b) din H.C.L. 289/2010 modificată şi completată prin HCL 232/2011, privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau aigurării fondurilor necesare cofinanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene.

DL.CONS.RUS:
-Dacă aveţi întrebările în legătură cu acest proiect de hotărâre?
-Dacă nu aveţi, supun la vot proiectul:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.192/2013.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

DL.CONS.RUS:
-O invit pe doamna director Popa, să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOR POPA:
-Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.RUS:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu aveţi, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.193/2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea premierii veteranilor de război din municipiul Petroşani, cu ocazia sărbătoririi Zilei Eroilor Neamului în luna iunie 2013.

DL.CONS.RUS:
-Dacă aveţi discuţii legate de acest proiect de hotărâre?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Eu am o întrebare, am citit în presa de astăzi că la Consiliul judeţean au fost făcuţi astăzi 11 Cetăţeni de onoare …

D-NA WERSANSKI:
-10 persoane din 404. Cei 10 sunt ai noştri din Petroşani.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-S-ar părea că sunt 11 nu 10.

D-NA WERSANSKI:
-10 sunt, domnul Remete a murit… am vorbit astăzi cu domnul Murgilă şi mi-a spus că domnul Remete a decedat acum vreo trei săptămâni în urmă.

DL.CONS.TOMA:
-Cred că pentru oamenii aceştia nici o sumă nu este prea mare, poate că ar trebui să facem un efort mai mare pentru ei. Este o părere de-a mea, eu am un mare respect pentru ei şi mi se pare mică această sumă.

DL.CONS.RUS:
-Aveţi un amendament?

DL.CONS.TOMA:
-Aş dori să se majoreze suma, să se dubleze, pentru că 200 de lei mi se pare puţin.

DL.CONS.RUS:
-Supun la vot propunerea domnului consilier Toma şi anume aceea de a majora suma de la 2000 lei la 4000 lei:
-Cine este pentru? -11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 1 abţinere, domnul consilier Cornea

-Supun la vot proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -12 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.194/2013.

DL.CONS.RUS:
-Dacă mai aveţi probleme pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 4 iunie 2013.

Petroşani, 4 iunie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
IOAN RUS SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed