Procesul Verbal al Sedintei CL nr. 15 din 16-6-2014

Incheiat azi 16 iunie 2014 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 833/2014 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna viceprimar al municipiului Petroşani – Dorina Veronica Niţă, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri.

Lipsesc domnii consilieri :Avramescu Sorin, Butulescu Valeriu, Grigoriu Lavinia, Lupu Constantin, Mârza Florin, Muntean Lucica,

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.120/2014 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Florin Nicolae.

DL.CONS FLORIN NICOLAE:

-Pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre, vă supun spre aprobare proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru? -11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul Stepan Nicu Daniel împotriva HCL nr.148/2014

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă sunt întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 181/2014.

Petroşani, 16 iunie 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
FLORIN NICOLAE SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed