Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 13 din 28-5-2013

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 28 mai 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 759/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna viceprimar – Dorina Veronica Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.

Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Drăgoescu Petru, Iliaş Nicolae, Mârza Florin, Stepan Daniel, Butulescu Valeriu, Avramescu Sorin, Muntean Lucica, Lăutaru Alexandru.

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.126/2013 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Rus Ioan

DL.CONS.RUS IOAN:
– Pe ordinea de zi avem două proiecte de hotărâre. Vă supun aprobării proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru? -11voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani:

DL.CONS.RUS:
-Dacă sunt puncte de vedere, întrebări?
-O invit pe doamna director Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOR POPA:
-Prezintă proiectul de hotărâre.

-A ieşit domnul consilier Florin Nicolae.

DL.CONS.RUS:
-Dacă sunt nelămuriri?
-Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? -10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.163/2013.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2013.

DL.CONS.RUS:

-Acesc proiect de hotărâre vine ca urmare a proiectului pe care tocmai l-am votat.

-Dacă aveţi întrebări sau nelămurir?
-Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? -10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.164/2013.

DL.CONS.RUS:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 28 mai 2013.

Petroşani, 28 mai 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
IOAN RUS SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed