Procesul Verbal al Sedintei CL nr. 13 din 2-6-2014

Incheiat azi 02 iunie 2014 , cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 729/2014 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul secretar al municipiului Petroşani – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 17 consilieri.

Lipseşte domnul consilie Sipeţan Leodor Marcel

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.120/2014 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Florin Nicolae.

DL.CONS.DRĂGOESCU:

-Pe ordinea de zi avem trei proiecte de hotărâre, vă supun spre aprobare proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, şi anume:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani

DL.CONS. FLORIN NICOLAE:
– O invit pe doamna director Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOR POPA:
-Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă sunt întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre?

DL.CONS.PASCU:
-În nota de fundamentare prezentată de domnul primar, citez „ având în vedere faptul că s-au finalizat lucrările la cele două obiective …” Domnule primar, daţi-mi voie să vă spun că aţi fost dus în eroare de angajaţii administraţiei, pentru că nu a fost pusă în funcţie centrala, nu funcţionează, profesorul care lucrează acolo la şcoală a încercat de vreo două ori să facă focul, nu funcţionează. Centrala care este foarte competitivă a fost montată pe vechile instalaţii. In consecinţă eu nu o să votez proiectul pentru că …

D-NA DIRECTOR POPA:
-Proiectul se referă la starea banilor.

DL.PRIMAR:
-Domnul consilier, noi am luat doar centrala, nu toată instalaţia. Acum dacă sunt nişte probleme tehnice noi o să le rezolvăm, dar centrala este acolo, iar noi acum rectificăm bugetul. Banii au fost aprobaţi doar pentru centrală.

DL.CONS.PASCU:
-Nu ştiu cum se face, dar dacă proiectul a fost reabilitare instalaţie de încălzire … înseamnă că ar trebui să cuprindă şi calorifere şi circuite şi…

DL.PRIMAR:
-Banii au fost doar pentru centrală, iar noi acum rectificăm bugetul.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă mai sunt alte discuţii pe marginea proiectului?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru ? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 1 abţinere (dl.cons.Pascu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.172/2014.

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.4 alin.2 al HCL nr.275/2013 privind delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licitaţie publică deschisă.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru ? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.173/2014.

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor a A.D.I.Termoficare Valea jiului.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Este o propunere în persoana domnului ing. Marian Popescu, vom întocmi buletine de vot şi vom proceda la vot secret.

-DL.CONS.POSTOLACHE:
– Dă citire procesul verbal încheiat în urma numărării voturilor.

-Domnul ing. Popescu Marian a fost ales reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor a A.D.I. Termoficare Valea Jiului prin vot secret.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Vă supun la vot proiectul de hotărâre:
-Cine este pentru ? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.174/2014.

DL.CONS.NICOLAE FLORIN:
Dacă mai aveţi alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 02 iunie 2014.

Petroşani, 02 iunie 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
NICOLAE FLORIN SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed