Proces verbal al sedinţei CL_19.12.2018

Încheiat azi 19 decembrie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1177/2018 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul viceprimar Florin Nicolae, domnul Adrian Negoe secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.425/2018 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bican Florian.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Pentru început voi da cuvântul d-lui primar.

DL. PRIMAR:
– Multumesc. Este vorba despre premiile Excelsior care au fost acordate de către Consiliul Local celor trei persoane. Am onoarea să le înmânez astăzi aceste diplome. Este vorba despre d-na Lucia Muntean, dl. Butulescu Valeriu și dl. Boboc Marian.
Se acordă premiile.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Fiind cel mai vârstnic dintre cei trei voi adresa câteva cuvinte. Multumim d-lui primar, doamnelor și domnilor consilieri pentru onoarea pe care ne-au făcut-o și ne angajăm să stimulăm și alți scriitori în această competiție, care are ca scop popularizarea numelului, siglei, tradiției, istoriei acestui oraș, atât în țară cât și peste hotare.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-În continuare voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din luna noiembrie 2018.
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Pe Ordinea de zi au fost inițial un număr de 18 de proiecte dintre care proiectul nr. 1 și 2 au fost discutate în ședința din data de 17.12.2018, proiectul nr. 9 se retrage de pe ordinea de zi și s-a propus completarea ei cu încă 9 proiecte de hotărâre.
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Supun la vot Ordinea de zi a ședinței ordinare:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul IV 2018.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER BICAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 442 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pe trim IV 2018.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER BICAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 443 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2019.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER BICAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. VICEPRIMAR NICOLAE FLORIN:
La anexa nr. 6-Taxe speciale

Se modifică la punctul nr. 16- Taxa de salubritate, pct.1 care va avea următorul conținut:
1 Pentru persoanele fizice : 10 lei/lună/persoană
De asemenea, aliniatele 3 și 4 se elimină.
Se introduce în locul acestora următorul alineat:
,,Pentru persoanele fizice, ca și pentru persoanele juridice taxa de salubritate se va plăti lunar.
Majorările de întârziere se vor calcula începând cu data de întâi a lunii următoare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal”.

Se introduce un nou, penultim alineat, după cum urmează:
,,Taxa de salubritate pentru zona turistică Parâng se va plăti astfel:
-10 lei/lună pentru proprietarii construcțiilor cu o suprafață construită desfășurată de până la 100 mp;
-20 lei / lună pentru proprietarii construcțiilor cu o suprafață desfășurată de peste 100 mp.”

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
– Penalitățile se vor calcula la sfârșitul fiecărei luni?

D-NA DIRECTOR POPA:
-Da.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Și ați făcut o estimare cu cât vor crește penalitățile calculate astfel?

D-NA DIRECTOR POPA:
-Cuantumul penalităților este același.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Până acum era o perioadă de grație până la sfârșitul luni martie. Nu se puneau penalități până atunci. Acum se vor pune.

DL. VIȘAN:
-Până acum noi am fost noi operatori, noi aveam în gestiune acest serviciu. Dacă nu încasam taxa de la populație lunar și o încasam la trimestre suportam din bugetul local. Din 28 decembrie intră un nou operator pe zona Valea Jiului, el ne va factura lunar această taxă.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Eu nu cred că toți vor plăti lunar.

DL. VIȘAN:
-Nu trebuie neaparat să plătească lunar, pot plăti si integral.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Supun la vot amendamentul d-lui Nicolae Florin:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? – 3 voturi ( d-na consilier Niță, dl. consilier Barbu și dl. consilier Vladislav)
-Abţineri? –

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Supun la vot proiectul de hotărâre în forma amendată:
-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? – 3 voturi ( d-na consilier Niță, dl. consilier Barbu și dl. consilier Vladislav)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 444 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2019.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER BICAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
-În Expunerea de motive am văzut că una dintre acțiunile care sunt făcute pentru a aduce bani la bugetul pieței este ca agenții economici care au contracte de închiriere pentru mese nu mai sunt scutiți de la taxa pentru wc. Cât se va câștiga aici? Oamenii aceștia stau toată ziua acolo. Fac un amendament ca agenții economici care au contracte de închiriere cu Administrația Piețelor să fie scutiți de această taxă.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Supun la vot amendamentul făcut de dl. consilier Barbu :
-Cine este pentru? – 9 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -10 voturi
Amendamentul nu a trecut

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 vot (dl. consilier Barbu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 445 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei pentru premierea d-lui Iancu Avram – Marius

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 446 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea achiziţionării volumului ,,Români pentru cauza naţională. Vederi din Valea Jiului” îngrijit de scriitorul Marian Boboc.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 vot (dl. consilier Vladislav)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 447 /2018.
DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
7.Proiect de hotărâre privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată în anul 2019, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER BICAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 448 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER BICAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 449 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei delegării gestiunii directe a serviciului de salubrizare către Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat până la data de 31.12.2019.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 450 /2018.
Iasă din sală d-ra consilier Grigoriu

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor din municipiul Petroşani.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA CONSILIER NIȚĂ.
-Eu am cerut niște lămuriri și la nivelul comisiei și înțeleg că acest regulament are rolul de a reglementa ce o să se întâmple în viitor, nu neaparat în trecut, dar revin și cum am promis, fac la art. 24 un amendament pentru că dacă ați citit art. 24 sunt doar obligații ale celor care îngrijesc de morminte și nu există nici o obligație ale serviciului din administrarea cimitirului. Și fac un amendament pentru a se adauga la acest articol…

DL. VIȘAN:
-Scuzați că vă întrerup, dar imediat la art. 26 spune așa ,,Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat răspunde de îngrijirea locurilor de depunere în vederea înnhumării, a căilor de acces, a spațiilor verzi dintre morminte, a instalațiilor de alimentare cu apă, canalizare și alte dotări”, cred că aici vă referiți dumneavoastră.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
– Da, doresc să adăugăm ca și copacii care se află lângă morminte să fie tăiati, toaletați și fasonați după caz de către acest serviciu. Și sancțiuni pentru personalul din acest serviciu care nu respectă acest regulament, există?

DL. PRIMAR:
-Personalul care se ocupă de acest lucru dacă nu își va face treaba, va fi sancționat disciplinar dar dacă nu și-a făcut treaba că nu au fost bani. atunci nu va fi sancționat.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Supun la vot amendamentul făcut de d-na consilier Niță::
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 4 voturi

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut:
-Cine este pentru? – 17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 vot (dl.consilier Durbacă)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 451 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.22024/2013 încheiat cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi ,,Băniceana”.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 452 /2018.
Intră în sală d-ra consilier Grigoriu

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4251/2005 încheiat cu Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest Timiş.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 453 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. pentru construire PARC ENERGETIC EOLIAN comuna Orăştioara de sus, zona ,,Comărnicel”, Municipiul Petroşani zona ,,Ştevia”, ,,Poienile Tăii”, oraşul Petrila zona ,,Dobraia”.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 454 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei Plan Urbanistic General ( P.U.G.) al municipiului Petroşani şi al localităţilor componente : Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peştera şi Slătinioara.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 455 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
15.Proiect de hotărâre pentru aprobarea măsurilor propuse de către Comisia pentru Parâng.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER PASCU:
-Vreau să subliniez faptul că această comisie și-a făcut treaba. Primul obiectiv este respectul celor care locuiesc acolo față de mediu. Vreau să mulțumesc pentru sprijinul acordat de cei de la DADPP, Direcția economică, Urbanism, Biroul de mediu și Poliției locale. Mai precizez faptul că în Parâng sunt case de vacanță care arată mai jalnic decât cotețele de pe marginea Jiului. În sedința ordinară a lunii ianuarie vă vom prezenta și câteva imagini în sensul acesta. La cota cea mai mare a Parângului există o familie care acum două saptămâni s-a organizat și și-au făcut și fosa septică. Termenele stabilite de comisie sunt mai mult decât onorabile. Sperăm ca prin aceste măsuri să se creeze o altă imagine a Parângului și la creșterea numărului de turiști.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Sunt de acord cu tot ce s-a scris în nota de fundamentare, dar este o problemă, să știți că nu revigorăm turismul numai cu haznale. Eu v-aș ruga ca la viitorul proiect cu bugetul pe anul 2019 să cuprindem și realizarea canalizării în Parâng și introducerea apei potabile. Nu se poate ca numai la Vulcan să se realizeze acest lucru. Iar vis a vis de cabanele care le-ați văzut dărâmate sunt de fapt sălașurile momârlănești, care într-adevăr trebuie date jos. Mai mult de atât, vara sunt peste tot numai animale, vaci, cai iar mirosul lor… nu mai vorbesc. În acest sens trebuie făcut ceva. Dumneavoastră știți că drumul pe care îl face Consiliul județean, îl face până la jumătatea Parângului? Este posibil așa ceva?

DL. PRIMAR:
-Drumul duce până în poieniță pentru că așa a stabilit atunci Consiliul Județean.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Și problema cu salubritatea, cum se rezolvă? Am discutat cu oameni care aduc gunoiul jos. Știți foarte bine și dumneavoastră că nu pot face acest lucru decât vara din cauza drumului.

DL. PRIMAR:
-Vă întreb altceva. Toți proprietari aduc gunoiul iarna jos? Aceasta este o taxă de salubrizare și vara, firma care a câștigat are datoria să preia acest gunoi menajer. Iarna se va stoca în acele puncte pe care tot noi le-am amenajat și primăvara o să-l aducem jos. Eu nu am văzut pe nimeni să ia punga cu gunoi pe telescaun și să o aducă jos. Aici vorbesc despre proprietari de cabane, nu de turiști.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Nu cabanierii aruncă gunoiul, ci turiștii.

DL. PRIMAR:
-O să vedeți imaginile în ianuarie. Turiști nu aruncă chiuvete și veceuri.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Sunt jandarmi montani. Tot noi le-am amenajat puncte unde să stea, ei ce fac?

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-În mare parte sunt de acord cu ce a spus dl. Vladislav. Fosele nu sunt atât de importante pentru atragerea turiștilor, dar igiena în sine este un element fundamental. Și dacă chiar turiștii aruncă gunoi pe perimetrul proprietarilor de cabane atunci acești propietari sunt obligați să facă curățenie după ei. Nu sunt de acord cu ideea ca aceste colibe momârlănești să fie dărâmate. Acestea trebuie să se încadreze în peisaj pentru că turiști vin să vadă ceva din specificul zonei. Vă deranjează mirosul de cai dar nu vă deranjează mirosul gunoiului menajer. Eu zic că acești cai sunt chiar necesari, turiști când vin își fac fotografii cu aceste animale.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 456 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
16. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani (Valea Jiului), constând în:
– colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare;
– operarea și administrarea stației de transfer Petroșani;
– operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan și Petroșani;
– transportul la distanta al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare ,
din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 457 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER BICAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
-Am văzut documentele care stau la baza acestui proiect de hotărâre și am observat că în comisie părerile nu au fost unanime. Care sunt cauzele ?

DL. VIȘAN:
-Nu este vorba despre acest proiect de hotărâre.

DL. CONSILIER BARBU:
-Eu vorbesc în general. Dacă noi nu avem cererile solicitanților , noi de unde știm cine este îndreptățit să primească locuință? Dacă și în comisie sunt păreri împărțite, noi de unde știm că sunt îndreptățite aceste persoane să primească locuințe?

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Este răspunderea comisiei.

DL. CONSILIER BARBU:
-Atunci de ce mai vin să aprobăm noi așa ceva? Dacă tot trebuie să iau o hotărâre, o iau în cunoștiință de cauză. Să se anexeze și cererile la proiectul de hotărâre.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 vot (dl. consilier Barbu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 458 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER BICAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 459 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării, recazării şi reatribuirii unor locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER BICAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. VICEPRIMAR FLORIN NICOLAE:
-Fac un amendament.
Se introduce la art. 19, art. 191 ce va avea următorul conținut:
,, Se aprobă reatribuirea locuinței din str. T Vladimirescu, nr. 16, Pavilion D3, sc. 2, ap. 2, chiriaș Birta Diana Simona”

DL. CONSILIER CORNEA:
-Dl. consilier Barbu se referea de fapt la acest proiect de hotărâre și aș vrea să știu de ce nu s-a respectat la atribuire lista de priorități? Dl. Bican avea dreptate. Noi nu ne substituim comisiei, dar în momentul în care se repartizează o locuință unde persoana este pe poziția 300 și ceva, asta ar fi întrebarea la care aș dori să mi se răspundă.

DL. VICEPRIMAR NICOLAE FLORIN:
-Normal așa ar trebui să respectăm cu strictețe lista de priorități. Doar că la comisie și nu numai chiar și la audiențe vin tot felul de cazuri sociale. Unele mai grave decât altele. Vin famili cu 5-6 copii, vin familii cu persoane cu handicap care nu au nici un fel de aparținători, sunt situații și situații.

D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Sunt disponibile garsoniere de 9 mp, noi ca să respectăm ordinea de pe lista de priorități avem la primele puncte famili cu 4-5 copii. Unde îi bagi într-o astfel de garsonieră. La trei refuzuri îi scoți de pe listă și atunci nu le aduci prejudicii acestora?

DL. CONSILIER CORNEA:
-Dl. consilier Bican are dreptate, nu am urmărit până acum chestiunea aceasta, dar nici nu era făcut în acest fel proiectul de hotărâre și nu am urmărit dacă se repartizează în ordinea listei sau nu. Nu am urmărit dacă ce a ce făcut comisia este conform regulamentului și al legii. Și mai sunt și cele două voturi împotrivă la toate atribuirile care sar sute de poziți de pe lista de priorități. Sunt convins că cele două voturi împotrivă sunt ale celor doi juriști din cadrul primăriei.

DL. VICEPRIMAR NICOLAE FLORIN:
-Putem desființa comisia și atunci să își facă datoria compartimentul de specialitate.

DL. CONSILIER CORNEA:
-La poziția 220, sunt convins că sunt 1 dau 2 persoane, nu pot să aibă 7 copii la această poziție. Am făcut și eu parte din această comisie timp de 5 ani și le-am dat la toți în ordinea listei de priorități. Până la poziția această nu mai era nimeni care să poată primi?

D-NA CONSILIER MUNTEAN:
-Eu sunt de 6 ani în această comisie, este cea mai grea comisie. Teoretic are dreptate dl. consilier Cornea și dl consilier Barbu, ar trebui să respectăm prioritățile așa cum le-am stabilit dar practica te omoară. În momentul în care te afli în fața unor situații pe care atunci pe loc trebuie să le găsești rezolvarea, stimați colegi, este imposibil să ții piept acestor probleme. Nu poți să nu fi sentimental. În momentul în care vin acolo cu copii, îți explică nu au acoperiș deasupra capului și ei nu au unde să se ducă. Au intrat la dl Viceprimar mamele cu copii și au zis că îi lasă acolo dacă noi de urgență nu le dăm ceva. Noi discutăm aici de niște probleme de supraviețuire. Dacă dumneavoastră considerați că noi nu respectăm legea, noi ne străduim din răsputeri să facem să fie bine, dar este imposibil de cele mai multe ori. Am discutat cu dl Vișan și cu cei doi juriști, ei au mult bun simt. Ei votează de multe ori împotrivă pentru că sunt reprezentați legii nu pot vota decât împotrivă. Noi suntem reprezentanții Consiliului local, care venim să ne aplecăm un pic cu căldură și la problema umană. Vă rog să ne înțelegeți că ne facem din tot sufletul datoria. Suntem amenințați că ne dau foc. Dacă am greșit să ne înlocuiască alți colegi, nu ne supăram deloc.

D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Îi propun pe d-nii consilier Cornea și Barbu

D-NA CONSILIER MUNTEAN:
-Ei vin și spun ,,Să ne dea primăria și consiliul local” .

DL. CONSILIER CORNEA:
-Repartizănd locuința celui de pe poziția 387, de unde știți că cel de pe poziția 386 are o situație mai gravă. Sunt cazuri dramatice dar de acea a stabilit legea niște criterii în baza cărora s-au stabilit niște punctaje ca să nu existe nici o discuție vis a vis de prioritatea unuia sau mai puțin prioritatea altuia.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-O bună parte din ceea ce vroiam să spun a spus d-na Muntean. Este întra-devăr cea mai grea comisie si aș dori să subliniez acest aspect. Dacă la alte comisii se doar aviz favorabil aici lucrurile se complică. Nu putem face o comisie numai din juriști pentru că atunci lucrurile se complică. Eu am fost mulți ani în această comisie și vă spun că am plecat la cerere, nu am mai putut suporta. Nu există un aparat de măsură să măsori care este situația mai grea. Dacă cineva este interesat de ce se întâmplă în această comisie poate participa ca observator

D-NA CONSILIER MUNTEAN:
-În această comisie s-a pus problema așa : Ai curaj ca și consilier să îți asumi această hotărâre pe care ai luat-o, ca să dai locuința la poziția 287 ? D-nii juriști foarte corecți au spus că sunt împotrivă că nu-i lasă legea altfel.

DL. CONSILIER RAD:
-Problema este mult mai complexă, din toate aceste locuinte puține sunt conforme. Multe dintre ele sunt într-o stare foarte mare de degradare sau devastate. Sunt unele dintre ele care ar trebui demolate dar acești oameni își asumă că le repară si stau în ele. Noi nu suntem în stare să le reparăm. Avem un apartament pe care nu-l putem repartiza că este la etajul 10. Noi stăm câte 4 ore în comisie să putem găsi o soluție.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Dl. consilier Cornea are perfectă dreptate, să desființăm lista de priorități. Ce se stabilește în audiență …dacă noi nu respectăm legea.

DL. PRIMAR:
-Legea se respectă, doar că legea se respectă în spiritul și litera legii. Dacă litera este într-un fel, spiritul poate să fie în alt fel. Dacă sunteți de acord haideți să facem comisia această cu toți consilieri și să votăm acolo. AceaStă comisie nu se plătește. Eu mi-am delegat atribuțiile către dl. viceprimar, nu fug de responsabilități. Eu știu ce înseamnă asta. Este foarte complicat din toate punctele de vedere și mai este ceva, dăm locuințe care sunt degradate dar avem și experiența când în 2009 am dat locuințe cu condiții de cele mai bune și acum sunt praf. Ce vreți să facem cu acești oameni care sunt tot ai noștri? Plus că trebuie să ne gândim la copii. Dacă unii dintre ei au 3,4,5,6 copii eu nu pot să-i scot afară pe ei și copii lor. Încercăm cumva să privim lucrurile așa cum sunt. Noi nu suntem instanța de judecată.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Eu nu cred că până la poziția 300 și ceva nu sunt și alte famili.

DL. PRIMAR:
-Ați fost viceprimar, ați repartizat aceste locuințe doar respectând lista?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Da.

DL. PRIMAR:
-Nu cred așa ceva. Vine în audiență de vreo 6 luni de zile o doamnă cu un copil care are acum 6 luni, cu un tub în nas, letargic, ce să-i fac?

D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Care este pe ultimul loc pe listă.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Hai să desființăm lista, că sunt oameni cu bun simț care nu vin la primărie să ceară și așteaptă rândul de pe listă.

DL. PRIMAR:
-Este adevărat dar din acest motiv sunt consilieri în această comisie pentru că altfel ar fi un algoritm pe calculator. Băgai datele și nu mai trebuia să se întâmple altceva. Credeți că este vreo șmecherie aici, se dă la cineva care nu merită locuință? Vin în audiență și întreabă când are loc comisia.

D-NA CONSILIER MUNTEAN:
-Toți ne amenință.

DL. CONSILIER RUS:
-Din păcate discutăm o situație din care ieșirea nu este prea sigură. Locuințele din spațiul locativ sunt insuficiente și mai mult de atâta prin toate programele de dezvoltare regională finanțate de Uniunea Europeană este interzisă construcția de locuințe și până vom găsi o soluție de a mai construi locuinte din fondul locativ de stat nu se va rezolva problemă repartizărilor de locuințe.

DL. PRIMAR:
-Vreau să fac o precizare. Pentru prima dată s-au făcut locuințe în Petroșani în anul 2009. Un număr de 120 de locuințe.

DL. CONSILIER PASCU:
-În ultimIi doi ani s-au făcut lucruri foarte bune, în zona asta a spațiului locativ. Lucrurile merg bine în sensul că au început să scadă numărul de chiriași rău platnici. S-a început recuperarea restanțele la chirie.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Supun la vot amendamentul d-lui viceprimar:
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? – 1 vot (dl consilier Cornea)
-Abţineri? – 4 voturi (d-nele consiliere Niță, Burduf și d-nii consilieri Barbu și Vladislav)

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Supun la vot proiectul de hotărâre în forma amendată:
-Cine este pentru? – 14 voturi
-Împotrivă? – 1 vot (dl consilier Cornea)
-Abţineri? – 4 voturi (d-nele consiliere Niță, Burduf și d-nii consilieri Barbu și Vladislav)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 460 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
20.Proiect de hotărâre pentru aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2019.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 1 vot (d-na consilier Niță)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 461/2018.

DL. PRIMAR:
-În ultimele două săptămâni, săptămânal dacă nu de două ori, pe săptămână primim adrese de la Complexul Energetic Hunedoara prin care ni se spune că dacă nu vom semna o convenție pe care dumnealor ne-o propun, convenție care este ilegală și eu nu voi semna așa ceva niciodată, prin care ni se cere ca noi Consiliul local să garantăm contravaloarea întregii cantități de căldură livrată în municipiul Petroșani. Sub amenințarea că dacă nu semnăm această convenție vor sista furnizarea energiei ternice. Eu v-am adus la cunoștiință aceste aspecte. Mi se pare uluitor că ni se trimită aceste adrese în condițiile în care S.C.Termoficare SA este în faliment iar decizia nu mai depinde de Consiliul local ci de administratorul judiciar care și-a asumat această răspundere și care este de acord cu noi. Dacă se va sista furnizarea agentului termic acesta este motivul. Eu am solicitat să creștem subvenția, să ajutăm cumva Complexul cu o sumă mai mare de bani, dar nu putem garanta că vom plăti contravaloarea întregii cantități de energie termică furnizată consumatorilor. Ni se cere avans și este imposibil și să și garantăm suma.

DL. CONSILIER BARBU:
-La diverse am propus o discuție despre soarta termoficării în absența unor consumatori importanți. Ceea ce vă propun și ar fi fezabil ca cei în măsură să hotărască să se treacă de la încălzirea pe gaz metan la încălzirea în sistem centralizat, aici mă refer la persoanele fizice. Nu avem noi menirea să hotărâm cu ce să se încăzească, dar poate ar trebui să-i convocați aici împreună și cu cei de la termoficare într-o ședință. Toată lumea zice că vrea să salveze mineritul ,dar termoficarea cu ce curent dă acum poate oricând să fie schimbată și înlocuită cu câteva eoliene. Dacă Paroșeniul încălzește o localitate poate este mai greu să oprească producția, mai ales că am rămas singurii din toată Valea.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Îi dau dreptate colegului meu, cu cât sunt consumatori mai mulți cu atât și prețul energiei termice este mai mic și retelele termice sunt încărcate la o capacitate mai mare. Este normal să tindem spre spital, unitați de învătământ, creșe și grădinițe atâta timp cât doar Petroșaniul mai este cel care preia agent termic. Tot greul este pe Petroșani și este regretabil că celelalte administrații din Valea Jiului nu au găsit soluții în acest sens. Gânditi-vă acum ce ar însemna ca 30 000 de apartamente să fie racordate la energie termică pentru termoficare sau pentru producția de cărbune, care ar trebui să fie extrasă.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
21.Proiect de hotărâre pentru aprobarea demarării unei campanii voluntare de dezăpezire pe raza municipiului Petroşani.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 462 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
22.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER BICAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 463 /2018.
D-na consilier Burduf iese din sală

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
23 Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului municipiului Petroşani.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizul comisiei juridice vă rog:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 464 /2018.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
24. Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat.

DL. PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL. CONSILIER DURBACA:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER CODREANU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER BICAN:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? – 18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 465 /2018.

La punctul Diverse se discută despre Raportul de deplasare la Bansko.

DL. CONSILIER BICAN FLORIAN:
-Dacă nu mai sunt alte discuții sau probleme, declar închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 19 decembrie 2018.

Petroşani, 19 decembrie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
BICAN FLORIAN SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed