Proces verbal al sedintei CL 31.08.2016

încheiat azi 31 august 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1172 /2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul viceprimar al municipiului Petroşani, Florin Nicolae, domnul Adrian Negoe secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 175/2016, preşedinte de şedinţă este domnul consilier ILIAŞ NICOLAE.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din luna iulie 2016.

-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi suplimentat cu cele 6 proiecte de hotărâre:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Trecem la ordinea de zi a şedinţei:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.

DL. CONSILIER ILIAȘ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER .ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER CORNEA:
-Având în vedere că sunt niște alocării de ultim moment, ar trebui ca la art. 1 să aducem următoarea completare și o să citesc întregul amendament:
-În baza Deciziei 6/2016 a Șefului Administrației Finanțelor Publice a județului Hunedoara au fost repartizată în trimestrul III 2016 suma defalcată din TVA pentru finalizarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor în suma de 480 mii lei reprezentând finanțarea drepturilor produse de Legea 85/2016 și a restanțelor aferente titlurilor executorii și putea fi plătită până la 31.12.2015 din unitățile de învătământ preuniversitar de stat. Astfel se majorează veniturile Consiliului Local cu suma de 480 mii lei. Ca urmare a majorării veniturilor bugetului Consiliului Local se vor majora și creditele bugetare aferente cheltuielilor de personal din învătământul preuniversitar de stat tot cu suma de 480 mii lei.
-În baza referatului 16406/2016, întocmit de către Directia Administrarea Domeniului Public și Privat intervin următoarele modificări:

Majorare:
Capitolul 70.20-locuințe și servicii dezvoltare publică;
Subcapitolul 70.20.50 -alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării comunale;

B.Secțiunea de dezvoltare
– se introduce poziția nr. 32, cap. C în Lista cu alte cheltuieli din bugetul local pe anul 2016 cu suma de 0,50 mii lei , obiectiv de investiții,, Proiect tehnic utilizare gaze, naturale, instalații, încălzire sediul Primăriei municipiului Petroșan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 91.
-se introduce poziția nr. 33 în cap. C,Llista cu alte cheltuieli de investiții și achizițiide bunuri din bugetul local pe 2016 cu suma de 114,50 mii lei , obiect de investiții ,,Reabilitare instalații de încălzire sediul Primăriei municipiului Petroșani,, str. 1Decembrie 1918, nr. 93.
Total majorare capitol și subcapitol 115 mii lei.

Diminuare:
Capitol 8402 Transporturi,
Subcapitol 840203 Stăzii
Se diminuează poziția 4 reabilitare str. 1 Decembrie 1918 din municipiul Petroșani între km 128 + 390 și km. 130+290 DN 66 în lungime de 1200m cu suma de 115 mii lei.
Total diminuare, capitol și subcapitol 115 mii lei.

DL. CONSILIER VLADISLAV :
-Dl. președinte, am o întrebare. Vreau să știu de ce se diminuează de la capitolul 72 de la servicii și dezvoltare publică. Diminuăm cu 500 mii lei de la Scoala Gimnazială nr. 2, Cantina de ajutor social și de la Grădinița nr. 2.
-După câte îmi amintesc la Ședința de îndată am suplimentat fonduri și la nici o lună de zile diminuăm, bani aceștia pentru ce merg, la transporturii, 500 mii lei?

DL. CONSILIER ILIAȘ:
-Dl. Vișan ne va da răspunsul.

DL. VIȘAN:
-Inițial în Studiul de fezabilitate pentru introducerea gazului metan în Colonia Petroșani au fost prevăzuți 7 miliarde lei. S-a suplimentat din bugetul local suma de 12 miliarde ,în urma Documentației tehnice, dar noi acum suntem în procedură publică de a încheia un contract cu o firmă de profil pentru introducerea gazului metan.
-Introducerea gazului metan se face atât pe parcursul anului 2016 cât și pe parcursul anului 2017, toate cele 12 miliarde noi nu le avem. Ca urmare, noi facem licitație publică, dăm ordin de începerea lucrărilor pe suma de 2-3 miliarde lei care rămân pentru introducerea gazului metan și am luat din cei 12 miliarde lei de pe hârtie, 1 miliard sau cât avem în Proiectul de Hotărâre aici de față, pentru a putea continua lucrările de introducere a gazului metan, energie termică…

DL. CONSILIER VLADISLAV:
– Dar la ședința de îndată nu știam, de ce a trebuit să suplimentăm atunci?

DL. VIȘAN:
-Eu nu am nici o certitudine și cred că nimeni din sala aceasta că Serviciul de termoficare va fi funcțional și anul acesta și în urma unor discuții avute cu Termoelectrica putem fi în imposibilitate de a asigura agent termic pentru primărie și atunci am diminuat de la acel capitol pentru introducerea gazului metan la primăria Petroșani Pentru că, repet, lucrările de introducere a gazului metan în colonie, se desfășoară pe o perioada de 24 luni, atât pe anul 2016 cât și pe anul 2017. Actualmente, pe anul in curs, o să dăm 2 miliarde cât mai rămân pentru a începe lucrările de introducere a gazului metan iar pe bugetul anului viitor o să suplimentăm diferența.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-O altă întrebare: Spuneti-mi și mie cât costă reabilitarea drumului de la avion până la Moll?

DL. VIȘAN:
-Tot ce înseamnă: dirigenție de șantier, asistență tehnică, construcție, sunt 36 miliarde lei vechi.

D-NA CONSILIER NITĂ:
-Era 15, nu trebuia să dea Consiliul Județean 15?

DL. VIȘAN:
-Exact ca în ultima ședință, am solicitat alocarea sumei de 15 miliarde lei vechi de la Consiliul Județean. Nu am primit această sumă, am luat 5 miliarde de lei vechi de la introducerea gazului metan pe considerentul că fiind o lucrare pe 2 ani, repet 2016-2017, rămânând ca pănă la sfârșitul anului să găsim soluții, dacă vor fi, dacă nu, pe bugetul anului viitor să suplimentăm diferența de 10 miliarde, deci 15 miliarde am fost în minus pentru a acoperi întreaga cheltuială la ceea ce înseamnă DN66.

DL.CONSILIER VLADISLAV:
-Dumneavoastră considerați că este mai important să dăm bani la drum, decât la introducerea gazului metan?

DL. VIȘAN:
-Introducerea gazului metan în colonie se desfășoară pe o perioadă de 6 luni de zile de la momentul adjudecării contractului de licitație publică.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Dl. Vișan faceți o greșeală în explicare, trebuie să se înțeleagă că reabilitarea acelui drum se făcea cu două surse de finanțare, una locală, una a Consiliului Județean. Din păcate, partea cu care trebuia să vină Consiliul Județean nu a venit și atunci trebuie identificată sursa pentru a achita, deoarece lucrarea este făcută.

DL. VIȘAN:
-Da și atunci din cele 12 miliarde pe care le avem la colonie, care oricum nu se va finaliza anul acesta, am luat 5 miliarde pe care ii vom da anul viitor, vom suplimenta suma.

DL. CONSILIER BARBU:
-Dar cum poate să existe contradicția de la o ședință la alta, știm că nu mai merge termoficarea și în loc să investim pentru introducerea gazului metan și să avem siguranta ca școlile și grădinițele să aibă căldură?

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Stați un pic, deci este vorba de introducerea gazului metan în Colonie. În momentul de față pe noua Lege a achizițiilor publice nu mai este nevoie să am asigurată sursa de finanțare, trebuie să o am identificată. Din toate proiectele care s-au făcut, se vede clar că pe acest an bugetar nu putem utiliza întreaga sumă că nu putem face lucrările, drept pentru care deblocăm o parte din bani și aducem către segmentele care sunt deja realizate, cât privește introducerea gazului metan și a centralelor pentru încălzirea grădinițelor și a școlilor ea a fost realizată, o scăpare a fost că primăria nu a fost luată în calcul. În momentul de față când ne-am dat seama că se apropie iarna, această clădire va fi lipsită total de încălzire, drept pentru care am încercat să luăm de unde nu folosim bani pentru montarea unei centrale temice și de a reabilita toată instalația de interior din cadrul primăriei. A fost o scăpare, dar s-a crezut că totuși Termocentala Paroșeni va lucra la parametri normali, dar se pare că nu va fi așa. Vă spun cu certitudine că în momentul de față nu există rezerve de combustibil pentru a trece iarna 2016-2017.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Păi tocmai asta este contradicția, acolo nu avem căldură si acolo unde ar trebui să investim, nu investim.

DL. VIȘAN:
-Dl consilier, din cele 2 miliarde care rămân pentru introducerea gazului metan în Colonie Petroșani cu siguranță ordinul de începere a lucrărilor va fi pentru a aduce conducta de gaz metan la Școala nr. 2, nu la Stația de sortare, Cantina socială sau la Grădiniță, ci la Scoala nr. 2 .În rest toate scolile și grădinițe din Petroșani sunt asigurate, lucrările s-au incheiat.

D-NA CONSILIER NIȚĂ :
-Și baza sportivă Jiul?

DL. VIȘAN :
-Dacă va fi termoficare, vor avea căldură.

DL. CONSILIER ILIAȘ
-Dacă mai sunt alte discuti în legătură cu acest amendament.

DL.CONSILIER CORNEA:
-Eu cred că s-a creat o confuzie și vreau să lămurim lucrul acesta. Dl. Vladislav vorbea de cei 500 mii rectificare, diminuare iar aceștia nu au nici o legătură, mai spun și asta o dată, cu introducerea gazului metan în școli ci cu introducerea gazului metan Colonie. Banii aceștia, este evident că nu pot fi folosiții, nu știu în ce fază sunteți cu procedura, s-ar putea să nu semnați contractul în următoarele luni si atunci era firesc ca banii aceștia să fie luați de acolo si trimiși într-un loc unde pot fi folosiți. În ceea ce privește Scoala nr. 2, ea se încălzește acum cu termoficare.

DL.CONSILIER VLADISLAV :
Și dacă nu va fi?

DL. CONSILIER CORNEA
-Deci sunt suficienți bani si fară cei 500 de mii pentru aducerea conductei de gaz metan la Scoala nr. 2 .

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Dar mai este vorba și despre Colegiul,,Hermes”, Colegiul ,,Mihai Eminescu”.

DL. CONSILIER CORNEA:
-Această problemă este rezolvată. Introducerea gazului metan în colonie nu are nici o legătură cu montarea Centralelor termice în scolii.

DL. CONSILIER BARBU:
-Aici scrie: se diminuează, se diminuează…

DL. VIȘAN:
-Normal, deoarece în urma unor licitații publice au rezultat niște diferențe.

Dl. CONSILIER ILIAȘ:
-Supun la vot amendamentul propus de dl. consilier Claudiu Cornea

-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 3 voturi (d-nii consilieri Vladislav, Barbu, Niță)

-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:

-Cine este pentru? – 16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 3 voturi (d-nii consilieri Vladislav, Barbu, Niță)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.208/2016.

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 13/2016 privind modul de utilizare a excedentului bugetului local rezultat la închiderea excedentului bugetar al anului 2015.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER .DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER .CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER .ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONSILIER VLADISLAV:
-Eu am o întrebare în legătură cu gradinița nr. 3 din Dimitrov, am văzut o cerere a d-nei directoare în care scrie că în urma calamitaților are unele pierderi și nu îmi dau seama, ce se întâmplă, de ce alocăm 200 milioane, când această grădiniță a fost reabilitată, nici nu stiu dacă s-a terminat reabilitarea?

D-NA CONSILIER MUNTEANU:
-S-au terminat lucrările de reabilitare, dar vă spun, a fost anvelopată ca și cele 3 grădinițe, acoperișul de la această grădiniță a fost reparat cu 2 ani în urmă, deci acesta nu a mai intrat proiectul de reabilitare. Venind nenorocirea cu gheața, o mie și ceva de tigle au fost sparte, podul tot a fost inundat si ultimul etaj. Fiind tiglă de Jimbolia, veche, eu a trebuit să aștept și să găsesc țiglă compatibilă, eu nu pot schimba tot acoperișul si trebuie să găsesc cele o mie de tigle compatibile. Legat de acoperiș, acum se face și devizul, eu am cerut această sumă care este insuficientă la cât este de mare clădirea aceea, ca să intre și reparațiile interioare acolo unde a fost inundat, să schimb și în pod lațurile care au fost compromise, deci 200 milioane sunt insuficienți, dar vom face ce vom putea cu ei pentru a putea incepe anul școlar cum trebuie.

DL. CONSILIER VLADILAV:
-În Expunerea de motive nu se spunea pentru ce, si nu am înteles, de aceea am pus o întrebare.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Venind în completare, celelalte unității de învățământ au făcut cereri, urmează să primească și ele?

DL. VIȘAN:
-Singura instituție care a mai facut cerere este Colegiul de Informatică ,,Carmen Sylva,,. La fel cum am făcut și cu grădinița și cele 3 școli, urmează să fie reabilitată din punct de vedere termic, dar de această dată și șarpanta Colegiului ,, Carmen Sylva”, aceasta fiind cel mai rău afectată.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Pai și l-am reparat cât de cât?

DL. VIȘAN:
-Am vorbit cu dl. Director Resmeriță, în anumite locuri a pus niște carton, acum suntem în procedură de licitație să încheiem un contract cu o firmă de profil pentru acoperiș și reabilitare.

DL. CONS. VLADISLAV:
-Și până în iarnă rezolvăm problema?

DL.VIȘAN:
-Eu sper că da, dacă nu sunt contestații să nu ajungem la litigii.

D-NA CONSILIER MUNTEANU:
-O completare. După tot ce s-a întâmplat în urma calamităților, Inspectoratul Școlar ne-a cerut să facem un raport de necesitate, cu ce stricăciuni majore are fiecare școală. Am făcut acest raport detailat, dl. Boian care se află la inspectorat , ne-a promis că va face o cerere către Guvernul României pentru ca noi să primim niște sume suficiente pentru a ne repara în mod corespunzător acoperișul. Noi am așteptat cu mare speranță, l-am tot întrebat pe dl. Popescu, pe d-na Inspector General care ne-a spus să avem răbdare, toate școlile din Petroșani vor fi ajutate. Nu s-a întâmplat nimic și atunci noi toți directorii am venit și am cerut ajutor la primărie.

DL. CONSILIER ILIAȘ:
-Dacă nu mai sunt alte nelămuriri, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.209 /2016.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2105,9 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Asociația Schi Turism Montan Pro-Parâng Petroșani a celei de a II-a ediții a Trofeului ,, Pro Parâng”, în luna septembrie 2016.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.210 /2016.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Eu am un comentariu aici, nu știu dacă s-a consemnat la ședința de comisie, l-am întrbat pe dl. Director dacă la reabilitarea drumurilor, gândiți-vă că o să fie spart tot Petroșaniul, dacă are în vedere o firmă specializată la reabilitarea străzilor, că dacă se întâmplă cum s-a întâmplat cu drumul care merge până la cabana Rusu, atunci este grav. Gândiți-vă că tot Regia de Apă a cerut pentru canalizare și acum se circulă doar pe o singură bandă de mers, fiindcă unde au fost montate gurile de canal, din 10 în 10 metri, sau chiar mai puțin, drumul este denivelat complet și nu se poate circula și se pot întâmpla accidente. L-am întrebat și mi s-a spus că a ieșit din garanția de 2 ani de zile. Acum toate costurile tot pe primărie vin.

DL. CONSILIER ILIAȘ:
-Există firme care realizează subtraversări și pot fi abordate asemenea firme care realizează lucrării de calitate.
-Dacă nu mai sunt întrebări sau discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 211/2016.

5.Proiect de hotărâre privind aprobaea cofinanțării Proiectului “Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
– Noi avem siguranța că această investiție care se ridică la un sfert de miliard de lei, dacă populația va avea un avantaj în ceea ce privește prețul apei, apei meteorice, deoarece la investiția pe care o facem am putea să punem și noi acolo un amendament privitor la chestiunea asta.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Scrie în documentație, dacă citim documentația mergem la Anexa nr. 6, unde finanțatorul își impune niște condiții de finanțare și spune în felul următor,, pe perioada derulării contractului și pe perioada imediat următoare până în anul 2022 urmează să se aplice o majorare de preț la apa potabilă și la tariful de canalizare”.

DL. CONSILIER BARBU :
-Și asta înseamnă că noi nu putem să avem condiții?

DL. CONSILIER DRAGOESCU:
-Nu, pentru că ,,eu vă dau banii în anumite condiții” spune Comisia Europeană.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Păi și noi dăm banii în anumite condiții…

DL. CONSILIER DRĂGĂESCU:
-Nu pentru că noi dăm o parte foarte mică în cofinanțare.

DL. CONSILIER BARBU:
-Pentru bugetul local este foarte mare, adică el pune condiții noi nu punem condiții.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-În momentul de mentenanță, mentenanța trebuie să o suporți, cu cât ea este mai amplu tehnologizată cu atât mentenanța este mai costisitoare, din exploatare și mentenanță trebuie să îți asiguri venituri necesare ca să le asiguri pe acestea două, în caz contrar, te afli în imposibilitatea exploatării unei rețele de asemenea manieră. Am luat în detaliu tot devizul de cheltuieli, toate hărțile și subtraversările, Subtraversările se fac prin forare iar cât privește partea de stradă, de refăcut este foarte puțină ca și metraj, de ce? Pentru că noi în momentul de față ne aflăm încă în garanția lucrărilor tot pe fonduri europene de reabilitare a străzilor din municipiul Petroșani și nu putem intra în zona carosabilă.

DL. CONSILIER BUTULESCU:
-Domnule președinte, stimați colegii, o scurtă completare. Pentru că și noi am fost intrigați de acest procedeu, contractăm niște credite, ne retehnologizăm și ne-am așteptat ca prețul la apă potabilă să scadă. Din păcate am înțeles mai de mult dar am înțeles că nu se poate așa, pentru că orice deteriorare complică extraordinar de mult toate procedurile. Uitați-vă, ne aliniem la niște standarde de mediu foarte exigente față de ce era odinioară. Trebuie să redăm apa uzată la un grad de curățenie deosebită, astea costă, iar un împrumut extern când se face, asta este prima condiție. În așa fel trebuie să controlom prețul la apă, încât să fim funcționali. Și noi am vrea să scadă prețul dar este un fenomen practic imposibil, se asigură un grad ridicat de confort. Acestea sunt standardele, asta este Uniunea Europeană. Mulțumesc.

DL. CONSILIER ILIAȘ:
-Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 212 /2016

6.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului “Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” a terenului pentru reabilitarea și construirea investiției aferente acestuia

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 213 /2016

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor procedurale interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire a contractelor de servicii de pază şi protecţie a bunurilor.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Domnule președinte aș dori să-mi confirmați pentru paza a 5 obiective, primăria trebuie să dea 3.5 miliarde lei?

DL. VIȘAN:
-O să fie licitație publică și cel mai mic preț va fi câștigător.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Dar aș dori să știu de ce nu s-ar putea prelungi programul la telescaun, acolo este vorba de schimburile 2 și 3 care stau la pază, dacă am mai avea și schimbul 2 și ar fi mai puțin de cheltuit.

DL. VIȘAN :
-Eu sunt de acord cu dumneavoastră, în condițiile în care se poate mări numărul de personal din organigramă, dacă legal este posibil acest lucru ar fi foarte bine, dar din câte știu eu nu este legal acest lucru.

DL. SECRETAR :
-Numărul de personal este stabilit în fiecare an în luna ianuarie de către prefect, iar noi suntem la maxim în acest moment.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-D-le secretar dar la Domeniul Schiabil câte persoane sunt?

DL. VIȘAN :
-16 persoane

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Și 16 persoane ce fac?

DL. VIȘAN:
-Ca să poți gestiona tot ceea ce înseamnă casierii, puncte de lucru, rampe si așa mai departe, cu 16 persoane suntem în imposibilitatea de a funcționa. Vreau să spun că pe perioada de iarnă am suplimentat personalul, prin decizii de la alte compartimente, pentru a putea funcționa.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Dar nu este suficientă sursa, în primul rând Legea 333 spune clar cine face paza obiectivelor și valorilor, este o firmă autorizată trebuie să ai personal specializat. După aceea, plecăm de la zona în care vine evaluatorul de risc și el spune câte puncte de pază trebuiesc pe ce program,care este timpul orar și după aceea pot întocmi caietul de sarcini și fișa tehnică în vederea achiziționării serviciului de pază.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Și până acum cine a asigurat paza?

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Cine avea in administrare Domeniul Schiabil, era problema lui.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Domeiul Schiabil de când a fost predat ?

DL. VIȘAN:
-De un an.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Până acum paza de cine a fost asigurată, de când a fost predat ?

DL. VIȘAN:
-Noi, prin oamenii de la primărie.

DL. CONS.ILIER VLADISLAV:
Și?

DL. VIȘAN:
-Păi suntem în imposibilitate de a mai da libere, concedii cu personalul pe care îl am. Dacă v-ați uitat pe Caietul de sarcini, pe perioada zilei de la ora 8-16 nu avem pază, facem cu oameni proprii, dar schimbul 2 și 3 nu pot să-i remunerez, că nu-mi permite legea, nu pot plati ore suplimentare…

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Dar Consiliul Local ce a făcut, doar să dea bani la alții? Dacă cumva se întâmplă nu știu ce la telescaun, nu putem angaja oameni?

DL. VIȘAN:
-Nu putem. Dacă cineva își ia angajamentul ca la o investiție de 20 milioane de euro făcută în Parâng dispare sau se distruge ceva, nu știu, s-au întâmplat cazuri, cine își ia această responsabilitate?

DL.CONSILIER ILIAŞ:
–Dacă mai aveţi alte discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -3 voturi(dl. cons. Vladislav, dl. cons. Barbu și d-na cons. Niță)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 214 /2016

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.16/2016 încheiat între Municipiul Petroşani şi Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Având în vedere calitatea mea de angajat la această societate permiteți-mi ca la acest proiect de hotărâre să nu votez. Multumesc.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Dl. consilier Drăgoescu nu a votat.

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.215 /2016.

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la HCL nr.345/2007 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Petroşani.

DL.CONSILIER. ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.216/2016.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 9.000 lei pentru locuinţele situate în Petroşani strada Progresului, nr.4/6, 7/4, 8/10, 6/6, 7/3 şi 6/4

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 217 /2016.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din administrarea Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petroşani în administrarea Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a clădirii situate în str. Oituz, nr.7

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA.CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Aș dori să știu ce se întâmplă cu această clădire, am înteles argumentația și ce întâmplă cu Sala de sport care este în aceeași locație? Din câte am înțeles din proiectul de hotărâre, rămâne în continuare în administrația Școlii I.G. Duca.

DL. VIȘAN:
-Imobilul rămâne în administrarea DADPP iar dacă ulterior va fi o solicitare de închirire se va da.

D-NA CONSILIER MUNTEANU:
-Sunt în Consiliul de Administrație al scolii, iar d-na directoare a ajuns la concluzia că nu mai pot face față costurilor, pentru că acolo în școala aceea au mai rămas doar 7 clase dintre care 3 sunt de învățământ special. A spus că se îngrămădește un pic cu copii în sediul de la nr. 1 si dorește să pună acea cladire la dispoziția primăriei. Și eu am această situație la grădinița din capătul Aeroportului unde a tot scăzut numărul de copii și un etaj mi-a rămas liber.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Intenția scolii mi se pare corectă, dar mă gândeam că s-a prefigurat ceva, că este păcat de clădirea aceea să se degradeze. Iar sala de sport care este foarte modernă, este departe de sediul scolii I.G. Duca. Și cum o vor folosi elevii de la I.G. Duca?

DL. VIȘAN:
-Păi nu am folosit-o exclusiv pentru șc. Nr. 5.

D-NA CONSILIER MUNTEANU:
-Toate școlile au putut să-și desfășoare activitatea acolo.

DL. CONSILIER ILIAȘ:
-Dacă nu mai sunt alte nelămuriri, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 218 /2016.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 18,25 mp. situat în Petroşani, str.1Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Puterii Umaniste ( social-liberal) -Filiala Petroşani.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA.CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2016.

13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.220 /2016.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea evacuării d-lui Davidoi Alexandru din locuinţa situată în Petroşani str.Slătinioara, bl.14, ap.30, pe care o ocupă abuziv.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiei, vă rog:
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 221/2016.

15.Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER BARBU:
-În raportul pe care îl face dl.Crețu, ,,inventarierea a fost efectuată prin masurare, căntărie, numărare și rezultatele obținute au fost înscrise pe liste separate pe fiecare gestiune” și mai jos văd că a măsurat, cântărit și numărat o imprimantă laser de 11 milioane și un calculator cu imprimantă de 19 milioane, nu se spune nici cât este de veche, nici ce marcă este imprimanta, când a luat-o, bănuiesc că acolo nu este un centru de reproducere tipografică să se caseze atât de repede. De aceea cred că acest raport a fost făcut la modul ironic.

D-NA CONSILIER NIȚĂ.
-Sunt formulare standard.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-În legea contabilității, scrie clar care este procedura. Procedura este scoaterea din funcțiune, casarea, dezmembrarea. În urma dezmembrării, există materiale care se consideră deșeuri și pot fi valorificate, altele sunt de natura în care trebuie predate firmelor de specialitate, pentru atenuarea efectului de mediu. Asta este o formă standard trecută în legea contabilității. Cât privește natura lor care s-au casat, nu s-au casat, nu mai sunt funcționale, se găsesc toate în dosarul care stă la baza casarii și acolo este toată multitudinea comisiilor care au stat la baza inventarieri cu toate explicațiile.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Cei care votează, nu trebuie să știe asta?

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Puteți consulta acel dosar. De exemplu la Comisia de buget dl. Crețu a fost cu tot dosarul de casare aici, cine a avut curiozitatea s-a putut uita.

DL. CONSILIER ILIAȘ:
-Dacă nu mai sunt alte intervenți, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -2 voturi (d-nii consilieri Vladislav, Barbu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 222 /2016.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului ,,Spaţiu administrativ” situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 223/2016.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 1,70 mp. şi respectiv 2,00 mp. în str. 1Decembrie 1918, zona Hotel Onix şi respectiv DN66-intersecţia cu str.M.Viteazu, în vederea amplasării a două panouri publicitare.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 224 /2016.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 13 mp. situată în str. Independenţei.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 225 /2016.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str.Timişoarei.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

-Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 226 /2016.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp. situată în str.Viitorului.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER CORNEA:
-Eu nu am înțeles, dacă este singur garajul acolo sau este o baterie de garaje?

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Este exact ce am avut luna trecută, este un teren mic, chiar în spatele casei lui Iepuran, nu este vorba de același lucru?

DL. CONSILIER CORNEA:
-Nu apare nimic pe lângă.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Nu apare, am spus și eu că primim niște schițe, un dreptunghi, Toate garajele sunt dreptunghiuri, dar punți să vedem și noi ce este in stânga, dreapta, față, spate.

DL. IANĂȘ ( SUAT):
-Este în spatele curții lui .

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Este izolat?

DL. IANĂȘ:
-Da.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Propun amânarea proiectului până la clarificarea planului de situatie.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Supun aprobării dumneavoastră amânarea proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Proiectul de hotărâre a fost amanat

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 165 mp. situată în str.Unirii, nr.8A.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA .CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Vreau să știu este negociere directă sau este licitație?

DL. SECRETAR:
-Se extinde o construcție existentă.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Că văd aici un raport care este semnat aici de către sefa biroului cadastru.

D-NA BOBOC:
-S-a întreptat eroarea.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Dar de ce nu facem licitație, de ce negociere directă, care este motivul?

DL. SECRETAR:
-Motivul este următorul: de aceea am și fost de acord cu extinderea fără licitație. Dacă vă uitați pe schiță terenul din stânga este tot propietatea dumnealui, orcine ar veni aici nu ar putea construi, nu i-ar da acordul că este în peretele lui și terenul din stânga e tot în parcela lui, dar asta nu înseamnă că nu am putea amâna și aproba data viitoare prin licitație, dacă Consiliul dorește. Acesta a fost motivul.

DL. CONSILIER CORNEA:
-Extinderea aceasta prin negociere directă este ok, să contruiești 65 m, am înțeles că atelierul are cât?

DL. SECRETAR :
-180m.

DL. CONSILIER CORNEA:
-180, aproape încă o dată. Părerea mea este că nu va veni nimeni la licitație dacă nu poate construi, poate că ar fi bine să reformulăm pentru data viitoare acest proiect și să facem licitație publică.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Supun aprobării amânarea Proiectului de Hotărâre..
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Proiectul de hotărâre a fost amânat.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 386 mp. situat în strada General Vasile Milea, nr.57/1.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 227/2016

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 19 mp. situat în strada Împăratul Traian, nr.3/1.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
-Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2016

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 25 mp. situat în strada Aviatorilor, f.n.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.ILIER RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Nu neaparat, dar acum nu le mai lăsăm în concesiune?

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-El are concesiunea și dorește să cumpere terenul de sub garaj. Este dreptul lui.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Nu este de sub garaj.

DL. CONSILIER DRĂGOESCU:
-Sub construcție, poate să-și cumpere, la toată lumea care a cerut, le-am dat de ani buni.

DL. SECRETAR:
-Este o extindere iar pe restul construcției el este proprietar

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă nu mai sunt discuţii ?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 vot (d-na cons. Niță)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 229/2016

26 Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Umanitară ,,Carbo Gremium” Petroşani şi Parohia Romano-Catolică, al evenimentelor organizate în cadrul Zilelor Culturale Maghiare ale Văii Jiului, în perioada21-25.09.2016.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorității
-DL.CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2016

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Colegiul Tehnic,,Dimitrie Leonida” Petroşani, al evenimentului dedicat sărbătoririi a 50 de ani de la înfiinţarea liceului, în luna septembrie 2016.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 231/2016

29.Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului pentru depunerea deşeurilor menajere nr.14387/2016, încheiat cu S.C. SACOMET S.A.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. RUS:
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 232/2016

30.Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ale unităţilor de învăţământ din municipiul Petroşani.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Eu vreau să mă retrag din Consiliul de administrație de la Informtică. Să faceți alt proiect de hotărâre.

DL. CONSILIER ILIAȘ:
-Dl Rus, vă rog să faceți propuneri.

DL. CONS.ILIER RUS:
-În Consiliul de Administrație la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” o propun pe d-na Burduf Margareta și pe dl. Bican Florian.
-În Consiliul de Administrație la Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva” îl propun pe dl. Barbu Mihai
-La Colegiul Economic ,,Hermes” ar fi indicat dl. Vladislav

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Am motive întemeiate să refuz.

DL. CONSILIER RUS:
-Îl propun atunci pe dl. Codreanu Iulian în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii.
– În Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială nr. 7 o propun pe d-na Burduf Margareta și dl. Bican Florian
-În Consiliul de Administrație la Grădinița PP3 o propun pe d-na Negrici Carmen
-În Consiliul de Administrație la Școala Sanitară Postileală,,Carol Davila ” în propun pe dl Barbu Mihai
-În Consiliul de Administrație la Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” îl propun pe dl. Codreanu Iulian

Se întocmesc buletinele de vot. Se votează prin vot secret. D-na Burduf Margareta, secretarul comisiei de validare prezintă raportul.

DL. CONSILIER ILIAȘ:
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre per ansamblu:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 233/2016

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONSILIER RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONSILIER POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONSILIER BUTULESCU
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Vreau să ridic aici o problemă despre care am mai vorbit atunci când am propus Regulamentul de organizare și funcționare al bazinului și atunci s-a spus că se vor aduce suficienți oameni. Cred că bazinul a fost dat în folosință prin 6 decembrie 2014 și în continuare la bazin nu sunt oameni suficienți. Nu sunt nici femei de serviciu, nici salvamari. Eu sunt de acord cu această propunere de angajare la Clubul Sportiv, dar cred că problematica Clubului Sportiv Jiul este complexă și ar trebui să mai facă obiectul unor proiecte de hotărâre ulterioare și în ceea ce privește necesarul de personal și în ceea ce privesc și alte aspecte. De pildă, antrenorii au contracte cu primăria, ei în baza a ce funcționează?

DL. SECRETAR :
-Antrenorii plătesc chirie Clubului pe culoarele pe care le folosesc.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Nu vorbesc despre instructorul de înot, antrenorii întregului club, antrenorul de atletism de exemplu.

DL. SECRETAR:
-Nu au contracte.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Și este ok. așa?

DL SECRETAR:
-Este din punct de vedere financiar. Dumneavoastră erați anul trecut, în momentul în care ne-am trezit în fața faptului înplinit că trebuie să preluăm Domeniul Schiabil, din cauza constrăngerilor de personal, am luat de acolo tot ce era liber si le-am dat la DADPP pentru a crea serviciul și au preluat instalația. Când am pierdut acele posturi, noi mizam că deponeul de la Bârcea să se dea în folosință și să plece 26 de oameni de la salubritate. Era o gură de oxigen pentru organigramă, și atunci am fi putut angaja și femei de serviciu, casieri și salvamari, dar nu s-a întâmplat și din cauza aceasta nu avem în acest moment decât acest post vacant pe care îl transformăm în contabil. Contabilitatea de acolo o ținea o colegă de-a noastră prin dispoziția primarului, care pe lângă alte lucruri făcea și acest lucru și nu este în regulă. Trebuie să fie angajat în CSM pentru a ține și REVISAL-lul, acel program cu angajații. L-am întrebat pe domnul director, care mi-a spus că punctul slab este un contabil acolo. Până la următoarea sedință ordinară se va mai vacanta un post și atunci va fi ori pentru salvamar ori mai este nevoie și de casier.

D-NA CONS.ILIER NIȚĂ:
-Casier, femei de serviciu. Noi când am aprobat deschiderea bazinului ați făcut și un necesar de personal și de atunci am spus că erau destul de puțini.

DL SECRETAR :
-Da. Și la casier trebuie să-i dai libere. Nu poti ține un casier non-stop, nu ai cum, dar de intrat vom intra in normalitate.

DL. CONSILIER VLADISLAV:
-Cine stabilește programul bazinului?

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-Noi.

DL SECRETAR :
-Prin hotărârea Consiliului Local.

DL CONSILIER VLADISLAV:
-Și cum am putut să aprobăm ca sâmbăta și duminica ca bazinul să fie închis.

DL SECRETAR:
-Din cauza lipsei de personal și nu puteam da libere.

Dl. CONSILIER VLADISLAV:
-De două luni de zile, bine luna asta am înțeles că se fac ceva reparații, dezinsecție.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-În sezonul de iarnă este deschis și sâmbăta și duminica.

DL CONSILIER VLADISLAV:
-Am discutat cu dl. Popa și mi-a spus că din lipsă de personal, sâmbăta și duminica va fi închis.

D-NA CONSILIER MUNTEANU:
-Dacă vă amintiți, d-na Niță, atunci când s-a dat drumul la bazin, noi două am avut o discuție. Am zis să facem optionale cu înot la bazin. Ca fiecare școală din acest oraș să beneficieze de ore de înot cu profesori specializați. Prima chestie de care ne-am lovit, la nivelul Clubului Sportiv, nu exista nici un profesor care să fi absolvit cu specialitatea a doua, înotul. L-am rugat și pe dl. profesor Toth să se intereseze dar nici el nu a gasit.

D-NA CONSILIER NIȚĂ:
-D-na Munteanu, sunt oameni, numai că noi vrem să aducem antrenorii pe chestie de voluntariat, iar ei si-au făcut societăți, plătesc chirie bazinului și iau bani. De ce să lucreze gratis când el poate să ia bani. La un moment dat erau 3 intructori de înot. Ideea este că, este o siguranță cât timp este instructorul acolo, dar de la ora 20.00-21.00 el nu mai este și Doamne ferește să se întâmple ceva la bazin. Câteodată este asistent medical, câteodată nu. Sunt perioade când ar trebui să existe o persoană responsabilă care să poată da un prim ajutor.

DL CONSILIER BUTULESCU:
-Am și eu o întrebare. Având puține posturi și dificil de stabilit, am înțeles că contabilul este cel mai dorit în clipa de față, dar un asemenea bazin în care vin mulți copii, nu există un salvamar, este prioritatea numărul unu. Au fost destule cazuri la bazinele închise unde copiii s-au înecat.

DL. SECRETAR :
-Postul de salvamar s-a scos la concurs de 3 ori și nu s-a ocupat, pentru că nu aveau atestat.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă nu mai sunt discuţii,supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :

-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 234/2016

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Universitatea din Petroşani, a celei de a VII-a ediţii a Simpozionului Internaţional Multidisciplinar SIMPRO 2016, din luna octombrie 2016.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-D-RA CONSILIER GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONSILIER CORNEA :
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură
-DL.CONSILIER BUTULESCU:
-Aviz favorabil

DL. CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre :
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

D-na consilier Niță nu a votat.
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2016

33.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

DL. CONSILIER CORNEA :
-Propun pe dl. consilier. Drăgoescu

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă mai aveți alte propuneri?
-Supun aprobării dumneavoastră propunerea dl Cornea :
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 236/2016

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-La ,,Diverse,, avem intervenția unui cetățean și îl invit să-și spună doleanța

DL. DOBRESCU IULIAN:
-Mă numesc Dobrescu Iulian, locuiesc în Petroșani, pe str. Maleia, nr. 21.

Se prezintă situația, privind modul în care a fost afectată locuința acestuia de către fenomenele meteo din luna iunie 2016.

DL.CONSILIER ILIAŞ:
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, declar închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 31 august 2016.

Petroşani, 31 august 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
ILIAȘ NICOLAE SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed