Proces verbal al sedintei CL 31.03.2016

încheiat azi 31 martie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.406 /2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani, domnul viceprimar al municipiului Petroşani – Florin Nicolae, doamna Velici Delia – şef birou juridic, legislaţie, resurse umane, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.

Sunt prezenţi un număr de 19 consilieri.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.1/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Lupu Constantin.

DL.CONS.LUPU:
-Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din luna februarie 2016.
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Vă aduc la cunoştinţă faptul că proiectul ordinei de zi a fost suplimentat cu trei proiecte de hotărâre.

-Supun la vot suplimentarea ordinei de zi:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Supun la vot ordinea de zi suplimentată:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.CORNEA:
-La acest proiect de hotărâre am un amendament şi anume:
-În baza Deciziei nr.3/23.03.2016 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara, se alocă suma de 99 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor de personal, precum şi a celor cu bunuri şi servicii, aparţinând unităţilor de învăţământ particular sau confesional acreditat. Astfel se majorează capitolul de venituri 11.02.09 „Sume defalcate din TVA pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat, cu suma de 99 mii lei şi concomitent capitolul de cheltuieli Capitolul 65.02. Învăţământ, Subcapitolul 65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului Grădiniţa „Samariteanul” Petroşani, art/alin/ 55.01.63 „Finanţarea Învăţământului particular sau confesional acreditat” cu suma de 99 mii lei.
-În baza Referatului nr.6324/31.03.2016 întocmit de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroşani, prin care se solicită includerea în bugetul local a sumei de 35,28 mii lei reprezentând 90% din valoarea serviciilor de proiectare, DALI + PT ca urmare a derulării proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodării şi comunităţile reduse din România”, în care Municipiul Petroşani prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat este partener local conform Acordului de Finanţare nr.21/17.03.2016 cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Astfel se majorează Secţiunea de funcţionare prin cuprinderea la capitolul de venituri 37.02.01 „Donaţii şi sponsorizări” a sumei de 35,28 mii lei şi concomitent capitolul de cheltuieli 70.02 „Locuinţe, serviciişi dezvoltare publică”, la Secţiunea de dezvoltare subcapitolul 70.02.50, Alte cheltuieli cu locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” prin modificarea Listei de investiţii, cap-C Alte cheltuieli de investiţii şi schiziţii de bunuri din bugetul local pe anul 2016, după cum urmează:
-Se introduce poziţia nr.27 „DALI + PT Reabilitare termică Grădiniţa nr.2 PN – Corp B din Municipiul Petroşani” cu suma de 6,84 mii lei;
-Se introduce poziţia nr.28 DALI + PT Reabilitare termică Sediul Primăriei Municipiului Petroşani” cu suma de 14,22 mii lei;
-Se introduce poziţia nr.29 „DALI + PT Reabilitare termică Colegiul Naţional de Informatică Carmen Sylva din Municipiul Petroşani, cu suma de 14,22 mii lei;
Total majorare capitol şi subcapitol 35,28 mii lei.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai sunt alte discuţii sau amendamente?
-Dacă nu, supun la vot amendamentul domnului consilier Cornea:
-Cine este pentru? – 19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.77 /2016.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.78 /2016.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii pe centrele de executie bugetara din municipiul Petrosani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/prescolar/an.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.79 /2016.

A ieşit domnul consilier Drăgoescu Petru.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2015-2016 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 80 /2016.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială.Petroşani.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 81 /2016.

A revenit domnul consilier Drăgoescu Petru.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război, în luna aprilie 2016.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.82 /2016.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 900 lei în vederea organizării unui concurs de istorie, dedicat sărbătoririi Zilei de 9 Mai.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.83 /2016.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.500 lei pentru premierea reprezentanţilor comunităţii locale, păstrători de tradiţii în municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Am o întrebare, sunt aceleaşi persoane ca şi anul trecut? Probabil ar fi fost bine să dăm suma pe acţiunile respective şi nu pe persoane.

D-NA KEKS CORINA:
-Sunt câte 3 persoane în fiecare regiune, unele sunt aceleaşi ca şi anul trecut, altele sunt diferite de anul trecut.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Nu avem nici un criteriu?

D-NA KEKS CORINA:
-Există un criteriu, cei care păstrează tradiţiile, duc mai departe acele obiceiuri specifice zonei, unii dintre ei au nedeile acum după paşti, alţii în iunie, iar în unele zone nu se mai păstreză aceste obiceiuri, de exemplu Dâlja Mică nu este pe tabel.

DL.CONS.PASCU:
-Există vreo comisie pentru analiza păstrării tradiţiilor?

D-NA KEKS CORINA:
-Nu este o comisie, sunt locuitorii din zonele respective cu care noi colaborăm şi care ştiu cine păstrează tradiţiile şi cine se ocupă de organizarea acestor evenimente.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă legat de acest proiect aveţi amendamente sau alte discuţii?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.84 /2016.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 67.000 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:

-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Am o întrebare, dacă suma de 67.000 lei se poate defalca pe activităţi? Ce înseamnă pentru ciocolată, ce înseamnă pentru organizarea paradei, pentru atelierul de creaţie … dacă sunt defalcate aceste sume?

D-NA KEKS CORINA:
-Se poate defalca … se poate face un deviz estimativ. Aşa cum am spus şi ieri în comisie, suma exactă nu se poate spune pentru că ciocolata se cumpără de pe SEAP şi în funcţie de …

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aproximativ, ce înseamnă ciocolată, ce înseamnă …

D-NA KEKS CORINA:
-Da, se poate estima şi vă pot spune acest lucru dacă doriţi, dar repet doar informativ, În jur de 36.000 – 35.000 lei ciocolata(în funcţie de preţul din ziua respectivă de pe SEAP), se face un concurs de orientare turistică şi se premiază copii, suma este în jur de 3.000 lei, atelierul de creaţie va fi în jur de 1.200 lei, aşa am estimat noi în funcţie de câţi copii se înscriu, premierea elevilor şi sportivilor am estimat-o la la 20.000 lei, în funcţie de situaţiile pe care ni le trimit şcolile o să vedem câţi copii sunt cuprinşi anul acesta, anul trecut au fost în jur de 18.000 lei, se vor achiziţiona baloane pentru parada costumelor de carnaval… cam acestea sunt cheltuielile.

DL.PRIMAR:
-Eu vreau doar să fac o precizare pe care am facut-o şi la conferinţa de presă, anul acesta vin cu propunerea ca “Zilele municipiului Petroşani” să se facă după data de 5 iunie, după alegeri. Tradiţional o făceam pe data de 1 iunie o dată cu “Ziua copilului”, dar nu vreau să existe nici un fel de discuţii legate de campania electorală, şi atunci dacă sunteţi de acord, sigur, nu hotărâm astăzi, o să venim cu un proiect de hotărâre prin care să organizăm aceste zile tot în iunie, dar după data alegerilor.

DL.CONS.PASCU:
-Nu sunt împotriva alocării sumei de 67.000 lei pentru “Ziua copilului”, dar mi se pare … nu ştiu ce adjectiv să folosesc, ciocolată, ciocolată, în fiecare an, şi este mai bine de jumătate din sumă. Ciocolată cumpără şi părinţii, mai sunt şi ajutoare … haideţi să extindem marja de premiere, să acordăm nişte lucruri mai frumoase copiilor. Ciocolată nu ştiu, mi se pare aşa … an de an, să facem altceva.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Eu aş fi de acord să dăm la toţi copii câte o bicicletă, dar din păcate nu ne ajung banii. In momentul de faţă, bugetul nu ne permite să facem decât nişte aprecieri simbolice la adresa tuturor copiilor. In ceea ce priveşte premierea, vom reuşi să îi premiem pe cei mai deosebiţi din toate punctele de vedere. La o primă vedere într-adevăr suma de 67.000 lei este o sumă poate mare, poate mică, dar vreau să vă spun că la numărul de copii pe care îl avem înregimentaţi pe raza municipiului Petroşani este o sumă mică. Poate pentru unii copii sau pentru unii părinţi, o simplă ciocolată nu reprezintă nimic semnificativ, dar vă asigur că sunt foarte mulţi copii la nivelul oraşului Petroşani care se bucură enorm de mult pentru o ciocolată pe care o primesc. Discuţiile sunt normale, este an electoral şi de fiecare dată din patru în patru ani înaintea campaniei electorale sunt astfel de discuţii, care de cele mai multe ori, pe unii dintre noi îi surprinde. Mă întreb de ce în fiecare an în luna decembrie facem “Revelionul pensionarilor”? Nu am auzit niciodată pe cineva întrebând de ce facem acest lucru, dar ne înscriem la revelion. Dacă pentru vârstnici găsim soluţii, pentru copii de ce să nu găsim soluţii, fie ele şi simbolice.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Nu aş fi vrut să intervin, mi se pare destul de răutăcioasă intervenţia domnului consilier Drăgoescu. Nimeni nu s-a opus pentru aşa ceva, suntem total de acord, doar că am spus că ar fi bine să facem şi alte lucruri pentru copii. Vreau să vă spun că anul trecut nu am mai dat acele ghiozdane pe care le dădeam la începerea şcolii, poate că ar fi fost interesant ca acum să îi ajutăm cu altceva. Nu o luaţi în nume de rău, se poate pune întrebarea de ce doar în an electoral se aruncă cu sumele de bani peste tot, luaţi toate capitolele.

D-NA CONS.MUNTEAN:
-Eu vreau să vă spun două lucruri, unul, că de ani de zile chiar şi această ciocolată pe care o primesc copii produce o mare bucurie atât pentru părinţi cât şi pentru copii şi este foarte bine că se întâmplă aşa şi în al doilea rând ca să subliniez acest lucru, vreau să menţionez că Balzac spunea că două sunt plăcerile copilăriei acadeaua şi poezia. Noi nu dăm copiilor acadea, le dăm câte o cutie de ciocolată.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.85 /2016.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea organizării unui eveniment dedicat sărbătoririi ,,Zilei Internaţionale a Romilor”, în luna aprilie 2016.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.GRIGORIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.PASCU:
-Anul trecut a fost o discuţie pe această temă şi anume că cei 800 lei alocaţi pentru această acţiune nu ajungeau pentru sarmale, unii colegi au intrat şi în detalii, de mărimi, de cantităţi, acum este o sumă sufiecientă ca să se facă tot ce trebuie pentru toată lumea.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 86 /2016.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 13.000 lei în vederea organizării acţiunii ,,Ziua Verde”.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.87/2016.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 600 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Economic ,,Hermes” Petroşani la proiectul educaţional ,,Verde pentru România”.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.88 /2016.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei, în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroşani, a celei de-a V-a ediţii a concursului ,,Petroşani, ieri…azi”, în data de 13 aprilie 2016.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 89 /2016.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Asociaţia ,,Doctor Clown”, Asociaţia ,,Casa Pro Urbis” Petroşani şi Asociaţia ,,Caritas” Petroşani, al evenimentului ,,Maraton de lectură-Dăruieşte o carte zâmbind”, în luna aprilie 2016.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Am o întrebare, estimativ ştim cam câte cărţi s-ar putea citi în această perioadă?

D-NA KECS CORINA:
-Nu, pentru că se poate citi minim o jumătate de oră. Nu putem să împărţim cele trei zile la 30 de minute pentru că poate cineva doreşte să citească două ore.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Dar părerea unui specialist nu am cerut-o? 10 cărţi, 20 de cărţi?

D-NA KECS CORINA:
-Nu, repet, poate cineva citeşte minimum o jumătate de oră, altcineva citeşte mult mai mult, şi atunci se consideră două cărţi.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Persoana care va merge la Gyula, până acolo dus-întors sunt cam 600 de km. x 10 l/suta de km sunt cam 60 l de benzină sau motorină, ceea ce înseamnă 3 – 4.000 lei, 5.000, nu are cum să fie mai mult. Are cineva un deviz estimativ cam cât ar costa această deplasare?

D-NA KECS CORINA:
-Noi punem doar o parte din bani.

DL.POSTOLACHE:
-Nu am nimic împotriva acestui proiect de hotărâre, dar aici se spune că noi suportăm deplasarea şi cazarea, dar de fapt nu se menţionează niciunde ce înseamnă asta.

D-NA KECS CORINA:
-În funcţie de câte cărţi se adună se poate face transportul cu un autoturism sau cu un microbuz, din cauza aceasta nu pot să vă spun acum estimativ cât va costa transportul.

DL.PRIMAR:
-Aşa cum aţi văzut în proiectul de hotărâre noi suntem coorganizatori, este o acţiune prin care noi donăm acele cărţi copiilor care învaţă în limba română.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 90 /2016.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.200 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Naţional de Informatică,,Carmen Sylva” Petroşani, al evenimentelor organizate în cadrul proiectului,,LiceEniada”, în perioada 18-22.04.2016.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.

-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.91 /2016.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.800 lei în vederea susţinerii echipelor de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani, care vor participa la etapele interjudeţene ale Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi Olimpiadei Gimnaziilor.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru cultură:
-DL. CONS BUTULESCU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Vreau să vă propun să dăm toată suma pe care a cerut-o acest liceu, mai ales că până acum am tot vorbit de copii şi având în vedere că ei participă la Olimpiada naţională a sporturilor şcolare, vă propun să le dăm întreaga sumă, 7.840 lei, este amendamentul pe care vi-l propun eu.

DL.PRIMAR:
-Noi am avut o discuţie cu cineva care se ocupă de aceste lucruri, banii nu vin doar de la noi, şcoala are şi fonduri, mai sunt şi alte sponsorizări… nu am nimic împotrivă să dăm toată suma, însă am căzut de acord pe această sumă în acest moment.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Propunerea mea este să le dăm toată suma.

DL.CONS.LUPU:
-Până acum au mai fost alocări de sume şi mereu s-a întrebat de devize estimative, credeţi că această sumă care au prezentat-o ei este o valoare maximă, minimă …?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Este o valoare reală, pentru că dacă ne uităm pe materialul trimis, ei ne-au spus, ce înseamnă pentru competiţia “x”, câţi bani costă cazarea, câţi bani costă transportul… de aceea am solicitat să li se dea întreaga sumă.

DL.CONS.LUPU:
-Este amendamentul dumneavoastră?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Da.
DL.CONS.LUPU:
-Vă supun aprobării amendamentul domnului consilier Postolache şi anume acela de a aloca întreaga sumă de 7.840 lei.
-Cine este pentru? -7 voturi
-Împotrivă? -5 voturi
-Abţineri? -7 abţineri
-Vă supun supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -5 abţineri (d-nii consilieri Rus, Postolache, Grigoriu, Pascu, Sipeţan)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 92 /2016.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de prioritizare și a punctajelor aferente pentru blocurile de locuințe din municipiul Petroșani care vor fi propuse pentru finanțare prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.CORNEA:
-Eu am un amendament la acest proiect de hotărâre şi anume, să introducem un alt art.2, urmând ca celelalte să se renumeroteze şi acel articol 2 să aibă următorul conţinut: “ Prin excepţie de la art.1, blocurile din municipiul Petroşani cu regim de înălţine mai mare sau egal cu P + 8 vor face obiectul unei cereri de finanţare distincte, criteriile de prioritizare fiind aceleaşi cu cele de la art.1”. Eu am discutat cu executivul înainte de a vă propune acest amendament, ştiu că s-a discutat şi în unele dintre comisii, ştiu că se doreşte depunerea a două cereri de finanţare în condiţiile în care se identifică sumele reprezentând cofinanţarea corespunzătoare şi atunci având în vedere faptul că potrivit ghidului pot fi finanţate şi riscurile legate de aceasta, nu doar restul lucrărilor care s-ar putea face vis-a-vis de realizarea tehnică, atunci m-am gândit ca una din cererile de finanţare să fie dedicată exclusiv blocurilor turn, adică a celor cu înălţimea mai mare de P + 8, nu sunt foarte multe în Petroşani, însă consider că dacă aceste blocuri nu ar beneficia de o cerere de finanţare distinctă şi exclusivă, foarte greu ar putea concura cu restul blocurilor din municipiu, mai ales din punct de vedere al punctajului aferent contribuţiei în bani a proprietarului. Pe de altă parte, valoarea lucrărilor este mult mai mare pentru blocurile turn, iar la această valoare se adaugă si contravaloarea lifturilor. Stim foarte bine că avem o mare problemă cu lifturile din blocurile turn şi ar fi păcat să nu dăm posibilitatea celor care locuiesc în astfel de blocuri să rezolve şi problema acestor lifturi. Nu ştiu dacă până la urmă se va reuşi depunerea a două cereri de finanţare mai ales că va trebui ca din bugetul local să se finanţeze 40%, urmând ca cei 20% să fie recuperaţi ulterior de la locatari, însă dacă se identifică sumele necesare cofinanţării cred că ar fi oportun pentru cei care locuiesc în blocurile turn să li se dea şi lor posibilitatea să facă parte din loturile care vor fi finanţate pe proiecte europene.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Vreau să întreb ce facem cu blocurile care au mai puţin de 8 etaje şi au lift?

D-NA DIRECTOR DRAGOŞ:
-In listele pe care noi le-am primit de la asociaţiile de proprietari nu apare nici un bloc cu mai puţin de 8 etaje. Noi am cerut informaţii de la toate asociaţiile de proprietari şi în funcţie de asta am întocmit documentaţia.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Este blocul de lângă primărie, dacă nu mă înşel este şi blocul de lângă clădirea teatrului care are 5 sau 6 etaje şi cu siguranţă mai sunt, la asta făceam referire.

D-NA DRAGOŞ:
-Noi ne-am raportat doar la situaţiile trimise de asociaţiile de proprietari, nu am nici un bloc de P + 6 trimis de vreo asociaţie de proprietari, ori blocul despre care vorbiţi nu are asociaţie şi atunci nu a putut ajunge pe liste la noi, ori nu au fost interesaţi şi nu au trimis situaţiile către noi. Legal de blocul 97 este posibil să aibă P + 7, dar acest bloc nu are nici o şansă pentru că acel bloc nu are asociaţie de proprietari, sunt constituite în asociaţie doar trei scări din şase.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Părerea mea este că ar trebui să spunem “ blocurile prevăzute cu lift” şi atunci nu ar mai fi nici o problemă cu numărul etajelor.

D-NA DIRECTOR DRAGOŞ:
-Da, aşa este cel mai bine.

DL.CONS.PASCU:
-Eu vreau să felicit Direcţia de investiţii pentru acest proiect de hotărâre.

DL.CONS.MÂRZA:
-Vă propun şi eu să mai introducem un criteriu şi anume, amplasarea blocului şi vă spun de ce. Eu cred că cele mai rele blocuri au fost anvelopate şi acum ar trebui să ne gândim şi la zona din centrul civic unde în Piaţa Victoriei avem şi două blocuri turn, iar celelalte blocuri practic, nu este mare lucru de făcut la ele fiind patru etaje şi parter, iar aspectul lor determină până la urmă aspectul centrului civic. Amendamentul meu este introducerea unui nou criteriu legat de amplasarea blocului.

D-NA DIRECTOR DRAGOŞ:
-Legat de ceea ce spune domnul consilier Mârza, vreau să vă spun că noi am făcut acel criteriu şi l-am discutat în şedinţele pe care le-am avut cu asociaţiile de proprietari şi nu au fost de acord. Pentru că au fost foarte multe discuţii am eliminat acest lucru.

DL.CONS.MÂRZA:
-Aici suntem în consiliu local.

D-NA DIRECTOR DRAGOŞ:
-Am înţeles, doar am dorit să subliniez acest aspect pentru că toată lumea a spus că “dacă noi stăm în Aeroport şi nu stăm la stradă, nu avem voie să …”

DL.PRIMAR:
-Eu vreau să spun ceea ce a subliniat şi doamna Dragoş, aceste criterii, cele 4, ele au fost vreo 21 trimise de asociaţiile cu care am purtat corespondenţă, ne-am întâlnit cu dumnealor, am discutat, dânşii au propus criteriile şi propunerile de punctaje pe care vi le-am prezentat astăzi aici. Consiliul local hotărăşte, consiliul local poate să pună şi alte criterii fără nici un fel de problemă, dar eu vin cu altă propunere, poate vom face alt proiect în acest sens, facem altă şedinţă … ar trebui să facem o comisie din care să facă parte şi consilieri locali şi executivul, partea tehnică, de acordarea acestor punctaje, să nu fie nici un fel de discuţie legată de aceste punctaje şi să fie o transparenţă cât mai mare, dacă sunteţi de acord.

DL.CONS.MÂRZA:
-Poate să mai fie un articol.

DL.PRIMAR:
-Eu aşa aş vedea lucrurile, să fie 3 consilieri sau 5 sau 10, sau câţi doriţi dumneavoastră pe lângă compartimentul tehnic care se ocupă de acest lucru.

DL.CONS.CORNEA:
-Amendamentul domnului Mârza cred că trebuie discutat, vis-a-vis de acest criteriu. Adică, pe de o parte dacă nu vom avea acest criteriu, vom avea un bloc aici, unul peste 2 km, altul peste 3, pe de altă parte s-ar putea să nu găsim asociaţii în zone pe care le-am putea dori noi reabilitate.

D-NA DIRECTOR DRAGOŞ:
-La criteriul pe care l-a propus domnul consilier Mârza ar trebui să punem şi un punctaj, ar trebui să umblăm la toate celelalte punctaje şi trebuie să vedem cum facem pentru că este destul de dificil. Blocul este la stradă ia punctajul maxim, sau blocul mai departe … care ce punctaj ia, este destul de dificil, să ştiţi că ne-am gândit cum să facem inclusiv la criteriul pus de asociaţii legat de materialul din care este construit blocul.

DL.CONS.MÂRZA:
-Nu mi se pare relevant.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Din moment ce aceste criterii şi punctaje au fost stabilite cu asociaţiile, să lăsăm asociaţiile să dezbată şi această problemă, să ajungă la un consens.

DL.PRIMAR:
-Vreau să vă spun că am avut o discuţie legată de acest criteriu al amplasării şi au fost o seamă întreagă de reacţii.

DL.CONS.MÂRZA:
-Are dreptate doamna director Dragoş, reformulez, după părerea mea sunt trei criterii, cel cu taxele de 10 puncte, este normal, celelalte trei care au câte 30 de puncte, îl mai introducem şi pe acesta legat de zonă şi atunci cele 90 de puncte le împărţim la 4 şi dăm fiecăruia egal. Acesta este amendamentul meu.

DL.CONS.LUPU:
-Nu putem împărţi 90 la 4 să dăm egal, propuneţi dumneavoastră punctele pentru fiecare criteriu.

DL.CONS.CORNEA:
-Eu vă propun ca punctajul cel mai mare să fie contribuţia în bani a proprietarului şi o să vă spun de ce. Va trebui ca din buget să finanţăm şi cei 20% din contribuţia proprietarilor şi apoi să îi recuperăm de la aceştia. Va fi o nebunie întreagă în cazul în care nu vor depune întreaga sumă să recuperaţi acea sumă de la asociaţiile de proprietari, cu judecăţi, cu Curte de conturi dacă nu recuperaţi, cu nebunie, cu executări silite, va fi absolut … ceea ce se va întâmpla în cazul în care vor fi reabilitate blocuri pentru care contribuţia proprietarilor nu este undeva înspre 100%. De aceea vă propun ca punctajul cel mai mare să îl reprezinte contribuţia în bani a proprietarilor.

DL.CONS.LUPU:
-Este deosebit de greu să departajezi, pentru că nu va fi nici o asociaţie care să aibă toţi locatarii care şi-au plătit taxele şi impozitele, care au depus acea parte din contribuţia lor, şi atunci va rămâne la latitudinea acelei comisii care cu 2-3 consilieri incluşi în acea comisie vor rezolva toate problemele. Nu am nimic împotrivă cu propunerea domnului Cornea, ca acel criteriu să rămână cu 30 de puncte, iar celelalte două cu 30 de puncte plus criteriul legal de amplasament să aibă câte 20 de puncte, este propunerea mea de amendament.
-Avem trei propuneri de amendamente pe care vreau să vi le supun la vot:

-Vă supun aprobării amendamentul domnului consilier Cornea şi anume : “Prin excepţie de la art.1, blocurile din municipiul Petroşani prevăzute cu lift vor face obiectul unei cereri de finanţare distincte, criteriile de prioritizare fiind aceleaşi cu cele de la art.1”.
-Cine este pentru? -19voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Vă supun aprobării amendamentul domnului consilier Mârza şi anume, întroducerea unui nou criteriu de departajare, privind amplasamentul blocului:
-Cine este pentru? -9 voturi
-Împotrivă? -6 voturi
-Abţineri? -4 abţineri

DL.CONS.CORNEA:
-În condiţiile acestea, vă propun eu un amendament cu privire la modificarea punctajului şi anume: punctul 1.2 – contribuţia în bani a proprietarilor să primească 50 de puncte, iar 1.1 şi 1.3 câte 20 de puncte. Luăm câte 10 puncte de la punctele 1.1. şi 1.3 şi le adaugăm la punctul 1.2.

DL.CONS.LUPU:
-Supun la vot amendamentul domnului consilier Cornea, cel care face referire la punctaj:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONS.LUPU:
-Vă supun aprobării amendamentul privind întocmirea unei comisii din care să facă parte consilierii şi persoane din aparatul de specialitate al primarului municipiului Petroşani.
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.93 /2016.

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului cadru de închiriere a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial- administrativă a Municipiului Petroşani, aprobat prin HCL nr.102/2015.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.94 /2016.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafata de 1775 mp., situat în str. M.Eminescu, nr.15-17, din domeniul public al municipiului Petrosani în domeniul privat al acestuia.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 95 /2016.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către Grădiniţa cu program prelungit nr.3 Petroşani a centralelor termice pe gaz aferente celor trei grădiniţe

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 96 /2016.

21.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Petroşani a unor bunuri , casarea acestora şi completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.97 /2016.

22.Proiect de hotărâre privind casarea unor bunuri de natura obiecte de inventar care aparţin domeniului privat al Municipiului Petrosani .

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.

-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 98 /2016.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 12,50 mp., situat în str. Constructorului, bl.1A, ap.3, către Doljescu Loredana Alina.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 99 /2016.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 4,71 mp., situat în str. 9 Mai, bl.2A, sc.7, ap.77, către Doljescu Loredana Alina.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.100 /2016.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 57 mp., situată în str. Salcâmilor, f.n.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.101 /2016.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2,54 mp., situată în str. Venus.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.102 /2016.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 186 mp., situat în strada Voievodului, nr.10.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.103 /2016.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 178 mp., situat în strada Măgurii, nr.5.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS. MÂRZA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.104 /2016.

-Proiectul de hotărâre de la punctul 29 de pe ordinea de zi am să vă rog să îl lăsăm la sfârşit.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 1.000 lei pentru locuinţa situată în Petroşani strada Peştera Bolii, nr.3, ap.12.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.105 /2016.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale, locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.POSTOLACHE :
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -19 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.106 /2016.

31 .Proiect de hotărâre pentru implementarea proiectului ,,Administraţia publică şi consilierii mai aproape de cetăţeni”.

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS.RUS:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL.CONS.PASCU:
-Anul trecut după patru luni de stres, de interpelări, de tot felul de discuţii, executivul s-a îndurat şi l-a pus pe ordinea de zi. În cadrul şedinţei, executivul a luat cuvântul şi a spus că nu este de acord cu proiectul şi nu s-a votat, acum am revenit, am adus alte argumente, acest proiect nu este un moft a lui Pascu, este dorinţa cetăţenilor, nu numai din cartierul Aeroport. Îl doresc şi cei din Saşa, de pe Sălătruc, din Dâlja, cei care locuiesc în drum spre Poligon. Domnul Drăgoescu spunea ieri în cadrul comisiei de servicii că nu are nimic cu proiectul, dar are titlul care sună cam de campanie electorală. Se poate modifica titlul, nu este nici o problemă. Oricum întâlnirile cu cetăţenii sunt cuprinse în programele de dezvoltare 2014 – 2020. Există municipii care fac deja lucrul acesta şi au stabilit comitete zonale şi atunci se poate discuta mult mai uşor. Ce să zic, o să mai fac o încercare până se termină mandatul dacă nu se votează acum.

DL.CONS.RAD:
-Eu văd că hotărâm implementarea unui proiect, dar în acel proiect eu nu văd, scop, obiective, activităţi clare.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -7 voturi
-Împotrivă? -7 voturi
-Abţineri? -5 abţineri
Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a putea fi adoptat.

32.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

DL.PRIMAR :
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL.CONS. LUPU:
– Avizele comisiilor, vă rog:

-Comisia juridică:
-DL.CONS.TOMA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.LUPU:
-Vă rog să faceţi propuneri în acest sens:

DL.CONS.BLAG:
-Îl propun pe domnul consilier Drăgoescu.

DL.CONS.RUS:
-Îl propun pe domnul consilier Postolache.

DL.CONS.LUPU:
-Îl propun pe domnul consilier Butulescu.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Eu mă retrag.

DL.CONS.LUPU:
-În aceste condiţii avem două propuneri, drept pentru care vom trece la vot deschis.
-Cine este pentru propunerea domnului consilier Rus: -7 voturi pentru
-Împotrivă? – 8 voturi
-Abţineri? -4 abţineri

-Cine este pentru ca domnul consilier Butulescu să fie ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni? -10 voturi
-Împotrivă? -6 voturi
-Abţineri? -3 abţineri
-Supun la vot proiectul de hotărâre completat:
-Cine este pentru? -10 voturi (d-nii cons. Blag, Cornea, Drăgoescu, Durbacă, Iliaş, Lupu, Mârza, Rad, Butulescu, Muntean)
-Împotrivă? -6 voturi (d-nii cons.Grigoriu, Nicolae, Pascu, Postolache, Rus, Sipeţan)
-Abţineri? -3 abţineri (d-nii cons. Toma, Ciuică, Niţă).
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.107/2016.

DL.CONS.LUPU:
-Vă invit la discuţii la punctul “Diverse”.

DL.CONS.RUS:
-Şi eu conduc o firmă de 30 de ani şi lucrez cu oamenii după două principii, unul dintre ele este principiul compromisului şi aici întrebarea este până unde poţi să mergi. De ce spun asta, am constatat acum câteva minute într-un element de bilanţ ca sunt oameni care se zbat să vină la fiecare şedinţă, să vină la şedinţele de îndată, să vină să treacă proiectele, ş.a.m.d., şi sunt oameni care decolează din Bucureşti de ani de zile în ziua votului, vreau să vă spun că aceşti oameni au prezenţa de 100% şi cei care se zbat să treacă proiectele sunt absenţi. În acest context vă rog să treceţi proiectele din şedinţele de îndată cu cei de la Bucureşti. Ani de zile nu i-am văzut la şedinţele de comisii, nu au participat la acestea.

DL.CONS.MÂRZA:
-Probabil că eu decolez nu ştiu de unde. Îmi pare rău domnul Rus, aţi fost parlamentar şi aţi decolat de la Bucureşti. Legea spune ceva, în momentul în care legea va spune obligativitate pentru şedinţele de îndată, fără nici o problemă voi îndeplini şi acest criteriu. Nu este această obligativitate, dar pentru că PSD a condus patru ani ţara asta, în loc de ordonanţa traseiştilor puteaţi să faceţi chestia asta, în loc să falimentaţi Complexul Hunedoara, puteaţi să faceţi această modificare legislativă. În rest, nu văd nici o miză în această luare de poziţie a dumneavoastră, vă doresc succes în alegeri ca de obicei.

DL.CONS.RUS:
-Stimate coleg, aţi fost şi sunteţi preşedintele comisiei de urbanism timp de două mandate, iar de câte ori aţi participat la şedinţele acestei comisii pot să număr pe degete.

DL.CONS.MÂRZA:
-În acest mandat am participat la fiecare şedinţă de comisie. Azi am întârziat, este adevărat…

DL.CONS.RUS:
-Dacă aveţi demnitate, măcar tăceţi!

DL.CONS.PASCU:
-Vreau să informez consiliul local despre două probleme. În şedinţa ordinară din luna ianuarie, executivul a spus, conducerea executivului a spus că face ordinea de zi a şedinţelor, ceea ce este adevărat dar nu este în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a consiliului local şi cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Am spus atunci despre cenzura care se face asupra proiectelor propuse. Am cinci propuneri de proiecte din diferite perioade, iar astăzi executivul s-a îndurat, adică ieri, să completeze ordinea de zi cu proiectul „Administraţia publică …” Acum a obţinut mai multe voturi, dar dacă ar fi fost pus pe ordinea de zi vineri, poate era o analiză mai bună şi trecea proiectul. Mi-am dat seama că dacă vrei să faci ceva ca şi consilier, este mai greu decât în activitatea minieră. În condiţiile acestea am pregătit să trimit o scrisoare de informare Instituţiei prefectului şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice.
– De asemenea vreu să informez consiliul local că am solicitat executivului să prezinte următoarele documente:
-rapoarte detaliate de la Serviciul de Administrare a Domeniului Pubic şi Privat în cadrul Domeniului Schiabil Parâng, pe perioada mandatului 2012 – 2016. Am solicitat de asemenea ca raportul să conţină şi resursele umane implicate, resursele financiare şi veniturile obţinute în cadrul acestui domeniu.
Al doilea lucru pe care l-am solicitat a fost Raportul Corpului de control al Prim ministrului privind verificarea modului de realizare a programei „Schi în România” Eu nu am ştiut, dar citind pe internet am văzut că trebuia prezentat consiliului local. Şi al treilea lucru „Strategia pe termen scurt şi mediu privind funcţionarea domeniului schiabil în Parâng, care să conţină termene, resurse financiare, resurse umane.
Din punctul meu de vedere proiectul „Domeniul schiabil Parâng” a devenit o piatră de moară pentru consiliul local şi primăria Petroşani, cred că acest proiect ar trebui să continue cu altă formă de organizare prin care implicarea fondurilor publice să fie minimă sau deloc. Sunt atâtea probleme de rezolvat în municipiu, am declarat şi public că avem zone în oraş din secolul trecut, în condiţiile în care se pompează bani într-un proiect care creează multe discuţii şi probleme. Nu vreau să se înţeleagă că fac jocul cuiva, sunt un om simplu şi fac această solicitare pe următorul suport, taximetriştii din Gara Petroşani, dacă tot m-au văzut implicat în asemenea probleme mi-au solicitat să fac demersuri pentru toaletarea celor cinci copaci din zona de acces în staţie, care pun în pericol cetăţenii şi au cauzat probleme majore în parcare. Am făcut petiţia în septembrie anul trecut şi s-a obţinut avizul de la mediu, m-am bucurat, am informat taximetriştii şi de atunci au trecut şase luni. În fiecare lună am întrebat şi am avut acelaşi răspuns „drujbiştii sunt în Parâng”. Luna aceasta s-au toaletat doi copaci, nu avem decât să mai aşteptăm. De aici a început totul şi acesta este motivul pentru care fac această solicitare executivului. Nu cred că se va ajunge curând ca executivul să ajungă la o formă de comunicare, atitudine şi respect pentru consilierul local petroşenean, aşa cum este în Timişoara, Paris, … am menţionat aceste localităţi pentru că ştiu ce este acolo. Luna aceasta am solicita executivului să organizeze o întâlnire cu cetăţenii în cartierul Colonie, vis-a-vis de lucrările care se vor executa acolo şi am prezentat ce probleme au apărut la proiectele trecute. Mi s-a răspuns cu un munte de ironie pe care nu îl înţeleg. Vreau să vorbesc civilizat, eu ce să le spun cetăţenilor, „referitor la petiţia dumneavoastră înregistrată la primărie vă comunicăm faptul că pe viitor vom ţine cont de solicitările la care faceţi referire”, acesta a fost răspunsul primit. Eu în solicitare, discutând cu cetăţenii, m-au implicat direct, m-au şi solicitat, au făcut diferite amenajări, gărduleţe, pomi… nu am cerut lucruri extraterestre, iar răspunsul a fost cel pe care l-am citat.
-Şi ultimul punct, în ziarul local, „Ziarul Văii Jiului” în ediţia de luni a apărut un articol în care Prefectura Hunedoara prezintă populaţia municipiului Petroşani la 01.01.2016 – 43.190. Noi ştiam din toate prezentările că este vorba de 37.000 cu aproximaţie.

DL.PRIMAR:
-Valoarea oficială este de 43.190, iar rezultatele Referendumului care a fost făcut în 2012 va fi dat publicităţii în termen de cinci ani.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Două probleme aş dori să vă ridic, una cu mâhnire, acum câteva şedinţe am ridicat problema locomotivei din Piaţa Victoriei. Spuneam atunci să fie luminată, să se facă un gărduleţ de împrejmuire, spre surprinderea mea s-au dus ziariştii şi au filmat ceea ce nu trebuia. Ar trebui să facem ceva acolo. Este un punct de atracţie turistică.
-A doua problemă, dacă se poate face un raport de către consiliu cu toţi consilierii care au fost chemaţi sau nu au fost chemati la consiliile de administraţie de la şcoli, grădiniţe. Vreau să vă spun că eu nu am fost chemat niciodată şi cred că mai bine nu are rost să fiu trecut acolo.

D-NA CONS.MUNTEAN:
-Unde sunteţi?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-La grădiniţa dumneavoastră.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Fără a da replici, pentru că eu consider că trebuie să rămânem într-o atmosferă cordială, aşa cum am avut până acum, totdeauna finalurile de mandat sunt tensionate, noi am lucrat foarte bine împreună şi cred că trebuie să păstrăm această atmosferă. Referitor la ceea ce a spus domnul Postolache, şi eu am fost în nişte consilii de administraţie unde nu neaparat este necesară prezenţa la fiecare şedinţă a acestor consilii. Vă asigur, dacă aţi fi fost în consiliul de administraţie de la Complexul Exergetic Hunedoara aţi fi fost invitat la fiecare şedinţă şi aţi fi primit şi o primă consistentă pentru intrarea în insolvenţă. Revenind la ceea ce a spus domnul Pascu, cu regret trebuie să o spun, fără a intra în polemici pentru că am o stimă deosebită pentru dumnealui, dumnealui este corect prin definiţie şi se vede şi din proiectele de hotărâre pe care încearcă să le promoveze … vă spun domnul Pascu, folosiţi cuvântul cenzură, există o selecţie a proiectelor de hotărâre în ceea ce priveşte prioritatea acestora, ele nu pot să intre aşa de-a valma, dar să spuneţi că sunteţi cenzurat … ştiţi bine că este articol în Constituţie care interzice categoric cenzura în România.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Nu vreau să creem nici o polemică, vreau să îi spun domnului Butulescu aşa, cât am fost lider de sindicat nu s-au cam închis mine şi nu o să găsiţi niciodată semnătura lui Postolache pusă pentru o închidere de mină. Am fost propus în consiliul de administraţie al închiderilor de mine şi am refuzat.Vreau să vă spun că în continuare vom rămâne aceeaşi oameni.

DL.CONS.RUS:
-Eu am mai spus o dată, domnul Butulescu poate scrie cel mai bine istoria închiderii mineritului în care cu siguranţă va prinde şi poziţia domniei sale de când a fost în guvern.

D-NA MACAVEI:
-Vă mulţumesc foarte mult pentru că m-aţi lăsat la urmă pentru că mi-aţi ridicat mingi la fileu pentru următoarele şedinţe.
-Domnul Pascu, dumneavoastră le solicitaţi oamenilor să facă cerere ca să se taie copacii, întrebaţi-l pe domnul Vişan cu la mine taie fără să fie făcută nici o cerere.
-La început de mandat dumneavoastră ştiţi foarte bine că toţi consilierii se repartizează pe zone, foarte puţini dintre dumneavoastră sunt în măsură ca să vină în rândul petroşenenilor şi să le spună care din probleme ridicate de dumnealor au fost rezolvate.
Am făcut în ianuarie pe Legea 544 o solicitare pentru banii care au fost solicitaţi şi returnaţi de la Domeniul schiabil Parâng şi de la anveloparea blocurilor, mi-au trimis o scrisoare semnată de domnul Vişan precum că se găsesc în Hotărârile consiliului local şi sunt afişate. Legea nr.544 nu vă dumneavoastră posibilitatea să ne îndrumaţi pe noi, poate şi pe „badea Ion din vârful dealului” căre site-uri, sau e-mailuri sau mai ştiu eu ce surse de informare. Eu am solicitat în scris valoarea repartizată. Astăzi o sa fac altă cerere şi vă cer hotărârile de consiliu dacă dumneavoastră staţi aşa de rău la adunare. Am facut cerere către primăria Petroşani, către consiliul local şi către domnul secretar Negoe. Nici unii dintre aceşti domni şi cu ocazia asta îmi permit să informez şi Prefectura Hunedoara, că ce se întâmplă aici … lucraţi pe lângă lege, că Legea 544 vă obligă ca în termen de 30 de zile de la data înregistrarii să daţi răspuns. Hai să o luăm pe ultima, 5 februarie şi suntem în 31martie, eu ştiu că nu vreţi să se audă câţi bani au fost alocaţi şi returnaţi de la aceste două proiecte, dar până la urmă tot va trebui să informaţi cetăţenii.

DL.PRIMAR:
-Dar aţi primit răspuns doamna Macavei.

D-NA MACAVEI:
-Nu, mi s-a spus că este foarte complexă situaţia … când prima dată, în ianuarie am solicitat câţi bani au fost alocaţi şi returnaţi.

DL.PRIMAR:
-Eu nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră mai ales că este campanie electorală şi sigur acum toată lumea este agitată. Un lucru aţi punctat aici, lucru pe care ar trebui să îl respectaţi şi dumneavoastră şi anume, să informăm corect, nu să dezinformăm. Dumneavoastră ştiţi foarte bine despre acea sumă de bani care a venit pentru anvelopările blocurilor în 2008, şi care nu s-a putut cheltui pentru că nu au existat asociaţii de proprietari şi conform legii nu pot fi folosiţi banii de pe un an pe altul şi au trebuit returnaţi la minister. Dumneavoastră aţi dezinformat şi aţi spus că noi nu am făcut, că nu ştiu ce … Am returnat pentru că nu au fost Asociaţii de proprietari pe vremea aceea.

D-NA MACAVEI:
-Dacă este aşa de simplu, de ce nu scrieţi şi să semnaţi?

DL.PRIMAR:
-Doamna Macavei, m-aţi întrebat acum şi v-am răspuns, dacă vreţi în scris, vă dau şi în scris.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai sunt şi alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu mai sunt, declar închisă şedinţa ordinară a consiliului local din data de 31 martie.2016.

Petroşani, 31 martie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
LUPU CONSTANTIN SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed