Proces verbal al sedintei CL 28.11.2016

încheiat azi 28 noiembriet 2016 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1706/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar al municipiului Petroşani – Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, d-na Delia Velici, șef birou juridic , legislație, resurse umane,şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.
Sunt prezenţi un număr de 10 consilieri.
Lipsesc motivat domnii consilieri:Nicolae Florin, Bican Florian, Codreanu Iulian, Durbaca Eusebiu-Bebi, Grigoriu Lavinia Elena, Munteanu Lucia, Niță Dorina, Rad Mihail Marius, Rus Ioan.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.236/2016 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Drăgoescu Petru.

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre: privind încheierea unui contract pentru depunerea deșeurilor menajere cu S.C.Pregoterm S.A. Vulcan

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Supun la vot proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru? -10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU:
Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract pentru depunerea deșeurilor menajere cu S.C.Pregoterm S.A. Vulcan

DL. PRIMAR:
-Prezintă Expunerea de motive

DL.CONSILIER DRĂGOESCU PETRU :
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? -10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 326 /2016.

Petroşani, 28 noiembrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
DRĂGOESCU PETRU SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed