Proces verbal al sedintei CL 28.06.2017

Incheiat azi 28 iunie 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei  ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin  Dispoziţia  Incheiat azi 28 iunie 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei  ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin  Dispoziţia  nr. 961 /2017 emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, domnul Adrian Negoe secretarul municipiului Petroșani, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.  Sunt prezenţi un număr de 18 consilieri locali.Lipsește motivat dl. Viceprimar Florin Nicolae (concediu).În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.138/2017 preşedinte de şedinţă este domnul consilier Vladislav Milu.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: -Pentru început voi supune aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din luna mai 2017.-Cine este pentru? -17 voturi-Împotrivă? –Abţineri? –
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:           -Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi suplimentat cu 6 proiecte de hotărâre.-Cine este pentru? -17 voturi-Împotrivă? –Abţineri? –
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Trecem la ordinea de zi;
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:- Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru minorităţi:-D-NA  CONSILIER MUNTEAN:-Aviz favorabil-Comisia pentru sănătate:-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :-Aviz favorabil.-Comisia pentru cultură:-DL. CONSILIER BUTULESCU-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: -Dacă aveţi discuţii, amendamente?-Dacă nu sunt întrebări sau discuții, dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? – 17 voturi-Împotrivă? – -Abţineri? –  Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 144 /2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:  2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:- Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru minorităţi:-D-NA  CONSILIER MUNTEAN:-Aviz favorabil-Comisia pentru sănătate:-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :-Aviz favorabil.-Comisia pentru cultură:-DL. CONSILIER BUTULESCU-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: -Dacă aveţi discuţii, amendamente?-Dacă nu sunt discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -17 voturi-Împotrivă? –Abţineri? -Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.145/2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:  3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectelor în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani pentru servicii religioase/culte, servicii sportive, activități sociale, activități culturale, a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire. DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: – Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru minorităţi:-D-NA  CONSILIER MUNTEAN:-Aviz favorabil-Comisia pentru sănătate:-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :-Aviz favorabil.-Comisia pentru cultură:-DL. CONSILIER BUTULESCU-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Dacă aveţi discuţii, amendamente?-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -17 voturi-Împotrivă? –Abţineri? – Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 146 /2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:4..Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat nr.9/1169/02.03.2016 aprobat prin H.C.L. nr.43/2016.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: – Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia pentru sănătate:-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :-Aviz favorabil.-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:  -Fac un amendament și anume ,,Durata acordului de parteneriat se prelungește pâna la data de 30.11.2017 ”.-Supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut:-Cine este pentru? -17 voturi-Împotrivă? –Abţineri? -Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 147/2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:  5.Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE în municipiul Petroșani, situate în str. Aviatorilor, bl.15A.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:- Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Dacă  aveţi discuţii, amendamente?-Dacă nu sunt, discuții supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -17 voturi-Împotrivă? –Abţineri? -Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.148 /2017
Intra în sala dl. consilier Durbacă

DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:6..Proiect de hotărâre privind însuşirea unor modificări ale inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Petroşani ca urmare a actualizării caracteristicilor acestora.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: – Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Dacă aveţi discuţii, amendamente?         -Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -18 voturi-Împotrivă? –Abţineri? -Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 149 /2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 3919/2010  încheiat cu Asociaţia ,,Bujor de munte Petroşani 2009”.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
VLADISLAV MILU:- Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Dacă aveţi discuţii, amendamente?-Dacă nu  sunt discuțiI supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -18 voturi-Împotrivă? –Abţineri? – Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 150/2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:  8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1000 mp. situată în str. Oltului.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:- Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil

DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Dacă aveţi discuţii, amendamente?-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -18 voturi-Împotrivă? –Abţineri? -Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.151 /2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:9..Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp. situată în str.Independenţei, zona Staţiei Meteo.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:- Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Dacă aveţi discuţii, amendamente? -Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -18 voturi-Împotrivă? –Abţineri? – Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2017.

DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 320 mp. situată în str.Independenţei, zona Serei.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:- Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Dacă aveţi discuţii, amendamente? -Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -18 voturi -Împotrivă? –Abţineri? -Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.153/2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:       11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 21 mp. fiecare, situate în str. Aleea Poporului , zona PT 11A. DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: – Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Dacă aveţi discuţii, amendamente? -Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -17 voturi-Împotrivă? –Abţineri? -2 voturi (d-nii consilieri Rus și Vladislav)
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Aș dori să motivez de ce  m-am abținut. Locuiesc în zona aceea și vă spun că o să arate deplorabil ca să lipim două garaje, în acel careu, chiar de PT 11. Am fost azi de dimineață la fața locului și într-adevăr dacă vă uitați pe schiță este chiar în fața punctului termic. Oamenii din zonă au aflat despre acest proiect și sunt foarte nemulțumiți. S-ar putea ca peste câțiva ani punctul termic să-l demolăm, ce facem, rămânem cu cele două garaje? Sau facem din nou alt garaj acolo când am putea să construim alceva. Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:         12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp. situat în str. N.Bălcescu, nr.8, către d-na Dragoş Paulina şi dl. Dragoş Ioan.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:- Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Dacă aveţi discuţii, amendamente? -Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -18 voturi-Împotrivă? –Abţineri? – Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 155/2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:      13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 16 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918, bl.71, parter.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: -Dacă aveţi discuţii, amendamente?-Dacă nu mai sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră amendamentul d-lui consilier Postolache.-Cine este pentru? -18 voturi-Împotrivă? –Abţineri? -Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:      14.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al  Municipiului Petroşani  domnului  dr. ing. IOAN RANŢA
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:- Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru minorităţi:-D-NA  CONSILIER MUNTEAN:-Aviz favorabil-Comisia pentru sănătate:-DL.CONSILIER  POSTOLACHE :-Aviz favorabil.-Comisia pentru cultură:-DL. CONSILIER BUTULESCU-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: -Dacă aveţi discuţii, amendamente?
DL. CONSILIER BUTULESCU:-Mă aflu într-o situație delicată, și chiar întreb juriști dacă nu cumva pot fi într-un conflict de interese. Nu că ar fi prima dată când ridic mâna pentru un turnător, dar de data aceasta ridic mâna pentru unul care m-a turnat personal. În 1987 în urma unei scrisori semnată de generalul Valeriu Cherciu, s-a cerut desfacerea contractului meu de muncă. Nu știu dacă nu ar trebui să-i fiu oarecum recunoscător că dacă m-a dat afară, mi-a permis oarecum să pozez în  erou și mi-a făcut un favor. Totuși să ridici mâna și să votezi pentru omul care m-a turnat… Problema aceea a fost pusă în discuția cu membrii de partid de la Petroșani, s-a dat pentru omul care a fost în Polonia. De fapt haideți să vă spun cum se petreceau lucrurile pe atunci. Eram trei persoane cazate la același hotel și într- seară am fost invitați la unul dintre colegii noștrii, care lucra acolo și am stat mai mult. Acesta ne-a spus să dormim la el , așa am și făcut. Lucru interzis la vremea respectivă, pentru că atunci când dormi la un străin poți vinde secrete de stat. Și pentru că era un om foarte vigilent în cealală delegație nici nu am ajuns bine în țară și deja securitatea sesizase, aveau o filieră foarte ciudata, și deodată imi spun: ,,d-le Butulescu îți desfacem contractul de muncă”. Mai vreau să fac o precizare: Nu întâmplător am renunțat la planul  de a mai face ,,cetațeni de onoare”, venind de la Psay, unde primarul de acolo ne-a spus că el nu face pe nimeni ,, cetățean de onoare”  pentru că nu vrea să împartă cetățeni urbei lui în ,,de onoare ” și ,, fără onoare”. La Varpalota, primarul de acolo spunea că ei fac un singur ,,cetațean de onoare” pe mandat. Eu nu vreau să influiențez votul nimănui dar vreau să să țină cont că nu pot vota fiind conflict de interese. Nu pot vota pentru ,,cetățean de onoare” omul care m-a turnat securitățiI acum 40 de ani.
DL. CONSILIER VLADISLAV:-D-le Butulescu dacă avezi dovezi în ceea ce spuneți, vă rog să le prezentați consilierilor. Dau cuvântul și inițiatorilor proiectului și dacă întra-devăr se dovedește ceace spuneți să vedem dacă dumnealor își mai mențin proiectul de hotărâre sau îl retrag.
DL. CONSILIER CORNEA:-Dl. Butulescu nu a vrut să ne influiențeze votul, dar pe mine sincer m-a influiențat. Iar în condițiile acestea eu nu pot vota un asemenea proiect, probabil ne mai trebuie niște probe pentru a putea vota.Eu propun să amânăm acest proiect. Poate dl. Butulescu ne aduce și aceea scrisoare, mai discutăm, însă sincer în condițiile acestea eu nu pot să votez proiectul. Știți că eu votez toți cetățenii de onoare pe care îi propune executivul sau colegii noștri consilieri, dar de data asta nu o voi face.
DL. CONSILIER RUS: -Dacă ne uităm în urmă, vedem care a fost atitudinea unora, când la o ședință nu de prea mult timp s-a făcut într-o ședință 40 de cetățeni de onoare. Poate ne reconsiderăm un pic și poziția de atunci. Ar trebui să ne uităm pe Regulament să vedem ce stabilim pe mai departe, se pare că atunci când este propus cineva dintr-o parte, cealaltă parte găsește motivații. Când este propus cineva din altă parte găsim fel de fel de comentarii. Suntem în Ședința de consiliu, votul este liber dar nu mi se pare normal ca noi să facem o propunere  și în loc să vedem partea bună a lucrurilor, aruncăm cu noroi și după acea vedem dacă îl facem sau nu îl facem. Acesta este punctul meu de vedere. Legat de relațiile de servicii, vă rog să mă credeți, aflu și eu multe chestii. Dacă este așa cum spune dl. Butulescu, este urât, dar dacă nu este  atunci este o simplă relație personală.
DL. CONSILIER BUTULESCU:-Eu atât aș vrea să mai adaug, pentru că am spus nu vreau să vă influiențez votul. Când am propus să-l facem Cetațean de onoare pe dl. profesor Kraus, am avut atâta răbdare încât am consultat dosarul dumnealui de la Arhivele Naționale București, unde se păstrează arhiva Securități. S-a aflat contrariul a ceea ce se spunea, când de fapt el a fost persecutat și urmărit de securitate. S-ar putea ca în cazul acesta să facem nu numai pentru dl. Ranța ci și pentru alți, să nu cădem în capcană și să facem informatorii cetățeni de onoare. V-am spus eu am o problemă personală și indiferent ce veți hotărî eu nu voi vota.
D-NA CONSILIER BURDUF:-Stimate coleg, eu nu înțeleg, va turnat pe dumneavoastră sau a fost turnător al securități? Poate, sincer, să vă spun poate și pe mine m-au turnat unii și alții la șefi de aceea nu știu cum să interpretez…
DL. CONSILIER VLADISLAV:- Puteți să aduceți un document din care să rezulte că va turnat la  securitate, că atunci suntem de acord, eu cel puțin, cu amânarea acestui proiect.
DL. CONSILIER BUTULESCU:-Dovada este la dosarul domniei sale.
DL. CONSILIER VLADISLAV:-Eu vă întreb dacă aveți o dovadă că va turnat la securitate.
DL. CONSILIER BUTULESCU:-Dovada scrisă, nu. Eu am cerut doar permisiunea să nu votez.
DL. CONSILIER POSTOLACHE:-Aș dori să spun și eu câteva cuvinte pentru că am discutat și cu dl. Butulescu și cu unii dintre colegi, am auzit făcându-l securist pe dl. Ranța sau turnător la securitate, cred că ne jucăm prea ușor cu vorbele.  Catalogăm anumiți oameni fără să avem dovezi,atâta timp cât nu putem demonstra scris, faptic… Eu m-am documentat, aveți tabletele în față să intrați pe google să vedeți, nu am găsit nimic rău sau spunându-se o vorbă rea despre acest om. Sunt total de acord cu ce spune dl. Butulescu, faptul că trebuie să umblăm la regulamentul pentru cetățenii de onoare, însă nu putem schimba regula în timpul jocului. Este adevărat față de alte localități noi am făcut foarte mulți cetățeni de onoare. Dacă există o dovadă sunt de acord să-l retragem dar dacă nu, să ne jucăm doar cu cuvintele…
D-NA CONSILIER MUNTEAN:-Eu vreau să fiu dreaptă. Noi discutăm aici despre o întâmplare din viața colegului nostru, consilier. Mă îndoiesc că dl. Butulescu vine să ne spună nouă aici o poveste neadevărată dacă dânsul nu se bazează pe ceva. Dacă există totuși o nelămurire consider că ar trebui amânat acest proiect pentru a ne lămurii.
DL. CONSILIER BARBU:-De lămurit este simplu. Am fost cercetător la CNSAS. Am văzut cum funcționează, când mi-am făcut teza de doctorat și o adresă către Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității ne poate lămuri dacă a fost sau nu a fost turnător.
DL. CONSILIER VLADISLAV.-D-lor colegi, dl. consilier Cornea a propus amanarea acestui proiect de hotărâre, este un amendament:-Cine este pentru? -11 voturi-Împotrivă? -5 voturi (d-nii consilieri Grigoriu, Postolache, Burduf, Codreanu, Rus,Grigoriu,)-Abţineri? -1 vot (dl. consilier Bican)Dl. consilier Butulescu nu a votatProiectul de hotărâre a fost amânat
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:15.Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui contract pentru depunerea deşeurilor menajere cu S.C. SUPERCOM S.A.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: – Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: -Dacă aveţi discuţii, amendamente?-Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -18 voturi-Împotrivă? –Abţineri? -Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:16.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani cu Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara , municipiile  Vulcan, Lupeni, orașele Petrila, Aninoasa și Uricani, în vederea depunerii proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: – Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: -Dacă aveţi discuţii, amendamente?
DL. CONSILIER CORNEA:-Eu am niște întrebări. Prima întrebare se referă la, citesc din raportul d-nei Dragoș ,,liderul de parteneriat, va fi reprezentat de orașul, municipiul cu cel mai mare număr de locuitorii din cadrul parteneriatului”, de asemenea în același raport am mai văzut că parteneriatele cu Unitatea Administrativ Teritorilă în județul Hunedoara, în speță, sunt eligibile sub rezerva aprobării modificării POD 2014-2020  în sensul introducerii UAT județul Hunedoara ca partener eligibil. Eu deduc de aici că până în acest moment parteneriatul cu UAT Hunedoara nu este eligibil. Întreb:  dacă municipiul Vulcan este cel mai mare din această asociere și în condițiile acestea noi nu suntem în pericolul de a aproba un proiect care să nu devină eligibil și pănă v-om constata că proiectul este respins, facem niște cheltuieli inutile.
DL. CONSILIER VLADISLAV:-Dl. David ne poate lămuri.
DL. DAVID:-Mulțumesc d-lui președinte de ședintă, D-le primar, stimați consilieri, prin dispoziția d-lui primar am fost desemnat responsabil de acest proiect.  Legat de cheltuielile pe care ar putea să le efectueze Consiliul local al municipiului Petroșani fac precizarea că în acest proiect hotărâre nu sunt prevăzute sume în acestă fază. Există la acordul de asociere cine anume, respectiv UAT județul Hunedoara, și cât se angajează să contribuie la acest proiect. În acest moment nu este decât o asociere de principiu.
DL. CONSILIER CORNEA:-Mulțumesc. O să pun o altă întrebare : Dacă în acest moment există un Studiu din care să rezulte faptul că acest proiect se va putea finanța exclusiv din vânzarea de bilete și că nu va fi nevoie de subvenționarea prețurilor călătoriilor de către parteneri.
DL. DAVID:-Există un studiu de prefezabilitate și unul de  fezabilitate achiziționat în 2015 de către UAT județul Hunedoara care raportează numărul actual pe călători în sintemul de transport public local în Valea Jiului la prețurile practicate la momentul respectiv de operatori. Conform acelor studii efectuate de specialiști în domeniu din Brașov și care pot fi consultate, prețurile nu vor fi modificate și nu este nevoie de o subvenție din partea consililui local. Da, există aceste studii.
DL. CONSILIER CORNEA:-La punctul 4. 3 din Acord se prevede că municipiul Petroșani asigură sumele necesare pentru cofinanțarea locală a proiectului. Nu acum dar sigur vor fi cu cofinanțarea acestui proiect, cheltuieli, nu știu cum se vor calcula, probabil la numărul de locuitorii.
DL. DAVID:-Există o cofinanțare pentru aceste tipuri de proiecte, este de 2%. Va exista o distribuire raportată la numărul de locuitori sau la numărul de kilometrii. Precizez că această cofinanțare va fi plătită doar dacă proiectul este eligibil,
DL. CONSILIER CORNEA:-O ultimă întrebare, d-le primar nu știu dacă ați discutat cu partenerii care va fi traseul pentru municipiul Petroșani, pe variantă sau prin oraș?
DL. PRIMAR:- Cred că pe variantă, vom discuta și vom vedea.
DL. CONSILIER CORNEA:-În aceste condiții vom avea cheltuieli suplimentare deoarece din câte știu drumul de pe variantă nu este intabulat, o să-l rog pe dl Vișan să-mi confirme, iar cheltuielile pentru intabularea acestui drum sunt foarte mari.
DL. VIȘAN:-Momentan nu este intabulat, face parte din inventarul domeniului public al municipiului Petroșani.
DL. CONSILIER RAD:-În Acordul de asociere la punctul 4.3 se spune: ,,să pună la dispoziția Proiectului (prin instituirea unui drept de administrare în favoarea Consiliului Local al municipiului Vulcan) o parte din infrastructura stradală existentă, în scopul realizării sau modernizării stațiilor de așteptare pentru călători și a stațiilor de încărcare/ redresare”.
D-NA CONSILIER NIȚĂ:-De ce este Vulcan și nu Petroșani?
DL. DAVID:-La Vulcan va fi construit depoul de autovehicule și vor avea în sarcină să se ocupe de ele.
DL CONSILIER CORNEA:-Municipiul Vulcan va intabula cu un drept de administrare pe teritoriul municipiului Petroșani, Lupeni…
DL. DAVID:-Este vorba despre terenul de sub stații.
DL PRIMAR:-Am fost la ultima discuție cu dl. vicepreședinte Alin Iordache și cu primarii din celelalte orașe pe această temă și dl. primar Buhăescu a ridicat problema și nu a fost de acord  ca și iluminatul public pe traseul acestui mijloc de transport să fie concesionat municipiului Vulcan, acesta s-a și scos .
D-NA DRAGOȘ:-Municipiul Vulcan dacă va fi liderul de parteneriat va trebui să facă dovada proprietății sau administrării domeniilor care se amenajează .
DL. CONISILIER VLADISLAV: -Dacă nu mai sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -18 voturi-Împotrivă? – -Abţineri? – Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 158/2017
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de  145 mp, situat în strada Aviatorilor, f.n.
DL.PRIMAR:-Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: – Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: -Dacă aveţi discuţii, amendamente?         -Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -17 voturi-Împotrivă? -1 vot (dl. consilier Cornea)-Abţineri? -Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.159 /2017.

 DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:   18.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeţei unui imobil situat în extravilanul municipiului Petroşani, înscris în CF 63930 Petroşani, nr. cadastral 63930, de la 516,41 ha la suprafaţa de 246,35 ha, conform măsurătorilor topografice.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: – Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: -Dacă aveţi discuţii, amendamente?-Dacă nu  sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -18 voturi-Împotrivă? –Abţineri? -Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.160 /2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:19.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.20729/2013, încheiat cu Asociaţia ,,Bunicii Văii Jiului “.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: – Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: -Dacă aveţi discuţii, amendamente?-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -18 voturi-Împotrivă? –Abţineri? -Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 161/2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:  20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.55/5/2016, încheiat cu  Asociaţia ,,Bunicii Văii Jiului “.
DL.PRIMAR:Prezintă Expunerea de motive
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: – Avizele comisiilor, vă rog:Comisia buget – finanţe:-DL.CONSILIER DRĂGOESCU:-Aviz favorabil.-Comisia pentru urbanism:-DL.CONSILIER  RUS:-Aviz favorabil-Comisia pentru servicii publice:-D-RA CONSILIER GRIGORIU:-Aviz favorabil-Comisia juridică:-DL.CONSILIER CORNEA :-Aviz favorabil
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU: -Dacă aveţi discuţii, amendamente?-Dacă nu  sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:-Cine este pentru? -18 voturi -Împotrivă? –Abţineri? -Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 162/2017.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Dorește cineva să spună ceva la punctul ,,Diverse”?
DL. CONSILIER POSTOLACHE:-Am fost zilele trecute la Brădet, am observat că începe să devină o zonă destul de căutată și aș propune să aducem un container acolo pentru gunoi, sunt coșuri, dar cred că sunt insuficiente.
DL. VIȘAN:-În zona cișmelei de apă este unul, dar dacă mai este necesar vom mai suplimenta cu două.
DL. CONSILIER POSTOLACHE:-În față la Finanțele publice în proporție de 50% toate plăcile acelea se mișcă, dacă ați putea să le fixați. O altă problemă, anul trecut în vară toaletele publice erau deschise până seara la ora 20.00-21.00, ar fi necesar sa fie si acum la fel, dacă aveți personal.
D-NA CONSILIER BURDUF:-Am primit solicitări din partea mămicilor care au copii cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani pentru a fi înființate creșe și dacă din punt de vedere legal am putea să inițiem ceva.
D-NA CONSILIER MUNTEAN: -Am discutat cu dl. primar de câteva luni despre această situație și sper că vom găsi o soluție cu sprijinul Consiliului Local. Există acest segment de vârstă , între 2 și 3 ani în Petroșani, care nu este cuprinsă nicăieri, nu există creșe. Așa după cum știți nici nu se pot construi foarte repede aceste creșe, iar la grădiniță legea nu ne permite să-i înscriem. Am avut o idee, iar dl. primar a agreat-o, și anume, să înființăm la fiecare grădiniță o grupă de antepreșcolari, dar aici este nevoie de ajutorul Consiliului Local, deoarece aceste grupe sunt puțin specifice. În aceste grupe nu pot fi înscriși mai mult de 12 copii, este nevoie de o educatoare care să fi studiat puericultura și de asistenți medicali. Eu pot asigura specialistele în domeniul educației pentru aceste grupe, dar nu am de unde să asigur asistenți medicali. Salariile acestor asistenți nu pot fi plătite de Ministerul Învățământului, ori le plătește spitalul sau  primăria.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Dau cuvântul d-lui  Pop Mihai.
DL. POP MIHAI:-D-le președinte, stimați consilieri după cum știți am pornit un proiect strategic, am venit să fac un apel la unitate, să spunem, pentru Valea Jiului. Din punctul meu de vedere avem o oportunitate unică să ne promovăm. Nu știu dacă vreodată Valea Jiului a fost promovată la un Campionat Mondial la un joc.
D-NA CONSILIER MUNTEAN:-La săniuțe.
DL. POP MIHAI:-Am lansat o stemă strategică a Văii Jiului, Le mulțumesc colegilor de la PSD și ALDE pentru că au susținut acest proiect pe stadion, fac un apel și la partea PNL din Petroșani, pentru că nu s-au înțeles niște lucruri, ce am vrut să facem pe stadion. Mă simt într-o situație așa… am avut impresia că sunt plesnit că fac treaba asta. Adică: am fost dat afară de pe stadion cu poliția locală pentru că am vrut să fac curat, am încercat să rezolv niște lucruri … lumina, apă, veneau niște niște artiști la Petroșani, printre care și managerul echipei naționale de  handbal a României. Cred că am făcut ceva prin acest proiect, având acest parteneriat cu Radio Diaspora, o să transmită pentru prima oară pentru Valea Jiului, radiofonic știri life, text, video și așa mai departe și nu oricum ci promovând zona noastră. Astăzi am venit la dumneavoastră să vă propun, avem timp 6 luni să vă gândiți că dumneavoastră sunteți reprezentanți Petroșaniului la strategie de promovare a Campionatului Mondial și nu oricum, ci ce facilități putem oferi investitorilor care ar putea veni aici. Voi avea contact cu toate federațiile de handbal nordice: Germania, Franța și așa mai departe. Eu cred că putem aduce echipe nordice la cantonament în Valea Jiului, iar detaliile le aveți pe CD-rile pe care vi le-am dat. După ce îl citiți o să vă rog ca în următoarele ședințe să considerați că este unul din marile proiecte de dezvoltare și promovare a Văii Jiului. Asta aș vrea eu să vă zic despre acest proiect, iar  referitor la stadionul Jiul, nu se poate să vii și să faci un concert așa de mare, să spui că îl închiriezi, să ști că ai de plătit 3000 lei, iar după ce pui în vânzare biletele, pe care mă bazam și eu să mai scot niște ,,bănuți” să putem mege mai departe cu proiectul handbalistic și proiectul pe turism, îmi pui în față un contract că nu am voie să vând bilete pe gazon. De ce am închiriat stadionul? Nu ca să pot vinde bilete? Unde să pun scena dacă nu pe gazon? Sper să hotărâți dumneavoastră dacă eu am ceva de plătit, pentru că prejudiciile mele sunt majore după acest concert, încercând să fac ceva pentru Valea Jiului. Am fost foarte supărat după ce am reușit să aduc niște nume mari, să doborâm două recorduri mondiale. Suntem primul club de handbal pe care l-am lansat pe stadion, din lume. Federația Internațională de handbal va înștiința acest lucru prin portalul ei și am început deja corespondența pentru acreditarea oficială a acestui Campionat Mondial. Eu nu o să plătesc nici un ban și probabil nu voi mai plăti nici la taxele locale nimic. Pentru că: nu am avut apă , nu am avut curent, nu am avut coșuri de gunoi. Până și gardurile le-am luat de la Călan și de la Hațeg și am plătit pentru ele, stând gardurile de Zilele orașului aruncate pe la Teatru de stat. Așa ceva este inadmisibil…Vă mulțumesc și sper să susțineți proiectul pe care vi l-am prezentat și aș mai dori să mai spun că de exemplu mămica mea a apărut în ziare pentru aniversarea a 50 de ani de căsnicie dar acest proiect nu a apărut nicăieri, în afară de Lupeni, Vulcan, Uricani chiar și Aninoasa  a susținut acest proiect așa cum trebuie, legislativ au găsit soluții să-l susțină numai la Petroșani nu. Îmi doresc pe viitor să găsiți soluții. Mulțumesc că m-ați ascultat.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-După ce studiem CD o să vă dăm un răspuns, dar am o întrebare la dumneavoastră. Spuneți-mi dacă v-ați achitat de sarcinile pe care le-ați avut cu CSM, adică dacă ați plătit chiria?
DL. POP MIHAI:-D-le președinte eu v -am explicat că am început să vând niște bilete …
DL. CONSILIER VLADISLAV:-Nu am prea înțeles explicația, este un contract prin care trebuia să vă achitați chiria. Dumneavoastră știați în ce condiții este stadionul ,,Jiul”, dar din moment ce ați semnat un contract trebuie să vă achitați datoria.
DL. POP MIHAI:-D-le președinte, dacă eu am început să vând bilete și nu mai am voie să le vând, din ce cauză.? Spuneți dumneavoastră.
DL. CONSILIER VLADISLAV:-Spuneți cine nu va lăsat să vindeți bilete?
DL. POP MIHAI:-Primăria prin cadrul CSM …
Dl. CONSILIER VLADISLAV: -Există o adresă?
DL. POP MIHAI:-Am o adresă făcută, aprobată, după care vine pe data de 17 ,contractul , când mai aveam aproximativ 13 zile până la concert. După 5 zile de când eu am început să vin bilete vine CSM cu contractul că nu am voie să vând bilete pe gazon. Cum să se întâmple acest lucru la noi în Petroșani?
DL. CONSILIER VLADISLAV:-Ați semnat contractul?
DL. POP MIHAI:-Am fost obligat să-l semnez.
DL. CONSILIER VLADISLAV:-Nu te poate semna nimeni să semnezi ceva ce nu vrei.
DL. POP MIHAI:-Contractele cu artiști erau facute deja. Trebuia să amân concertul că nu am voie să intru pe gazon?
DL. CONSILIER VLADISLAV:-Dl. Popa ați intrat pe stadion?
DL. POP MIHAI:-Da.
DL. VLADISLAV MILU:-Spectacolul s-a ținut?
DL. POP MIHAI:-Da s-a ținut dar nu în condiții normale.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Ce înseamnă condiții normale? Știați foarte bine, nu iau apărarea Primăriei, dar din moment ce ați semnat un contract, dumneavostră veniți la noi cu un alt proiect să-l luăm în discuție, dar nu v-ați achitat nici de primul
DL. POP MIHAI:-Pot să vă prezin acele documente?
DL. CONSILIER VLADISLAV:- Vă rog.
DL. POP MIHAI:-Spuneți dv. ce să fac, să amân spectacolul după ce am plătit artiștilor un miliard. Am fost obligat să semnez acest contract că altfel nu intram pe stadion.

DL. CONSILIER VLADISLAV:-Dl. Pop aici scrie clar că ,,locatarul nu va încheia un contract de locațiune având ca obiect spațiul ce face obiectul contractului pentru aceiași perioadă” Perioada în care ați solicitat. La punctul 9 spune ,,în cazul nerespectării obligațiilor de plată, locatarul se obligă să plătească locatorului, penalități de întârziere de 1% ”. D-na directoare  Popa, punctul de vedere al primăriei.
D-NA DIRECTOR ECONOMIC POPA:-Da este clar că dumnealui trebuie să plătească atât contravaloarea chiriei cât și penalitățile de întârziere și impozitul pe spectacol.
DL. VLADISLAV MILU:-Dl. director Popescu, vă rog punctul dumneavoastră de vedere.
ADMINISTRATOR PUBLIC POPESCU:-Punctul meu de vedere este cel din contract. Dl. Popa a semnat un contract, ce să vorbesc de atitudinea dumnealui la adresa CSM-ului . Ne -am întâlnit cu toți la mine în birou, a dat mâna cu toți, el nu semnează nici un contract cu CSM -ul, el discută direct cu Primarul. I-am explicat că CSM are în administrare acest stadion și contractul trebuie semnat cu ei nu cu primăria. A plecat nervos , după o zi am înțeles că a semnat. Iar cu condițiile de la stadion a fost informat încă de la început. Iarba am cosit-o noi, becurile la fel, gunoiul l-am curățat tot noi. Dumnealui spune că nu l-am ajutat , este o munciună. Minciună este și că nu a știut  condițiile de a nu intra pe gazon . Toate magazinele Profi au vândut bilete pe gazon, spectacolul s-a ținut pe gazon. Noi am pus această condiție pentru că nu avem posibilitatea de a întreține gazonul, pentru a nu se deteriora.
DL. CONSILIER DRĂGOESCU:-Părerea mea care de a lungul timpului am închiriat de mai multe ori stadionul. Se face o schiță de amplasament al spectacolului, unde se pune scena, unde este calea de acces, calea de evacuare în regim de urgență, pe unde pătrund spectatorii. Categoric scena nu putea fi aplasată decât în incinta stadionului, ca să ai o privelițte plăcută. Într-adevăr și cel care organizează are niște cheltuieli mai mari, mai mici, nu neaparat ce se plătește artiștilor. Dacă știți bine si pe vremea lui Ceaușescu, stadionul 23 August se închiria dar se punea o prelată pentru a proteja gazonul, chiar și la stadionul de la Petroșani se proceda astfel.
DL. CONSILIER CORNEA:-Tot ce ați făcut la stadion înainte de spectacol a intrat în prețul de închiriere?

ADMINISTRATOR PUBLIC POPESCU:-Da a intrat în prețul de închiriere, de 3000 de lei.
DL. POP MIHAI:-Nu este adevărat, noi am adus apă pentru scenă, curent pentru scenă.
DL. CONSILIER DURBACĂ:-Când organizați ceva aveți și responsabilități. Dumneavoastră știați din capul locului în ce condiții este acest stadion. Ați spus că este un lucru foarte bun pentru Valea Jiului, ce investitori au venit în urma acestui spectacol.
DL. POP MIHAI:-Este un prim pas.  Mergem la campionatul mondial. Vă invit să faceți parte din delegație.
DL. CONSILIER DURBACĂ:-Un prim pas ați făcut greșit. Veniți și ne acuzați pe noi că aia nu e, aia nu e…
DL. POP MIHAI:-Eu am venit și am spus că acest contract mi-a fost pus în față după ce eu am început să vând bilete.
DL. CONSILIER DURBACĂ:-Credeți că primăria poată să investească cu o mică sumă de bani și nici un investitor din Petroșani sau din Valea Jiului nu poate investi în Clubul Jiul.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-V-am cerut să-mi arătați o adresă în care Primăria nu va mai lasat să vindeți bilete .
DL. POP MIHAI:-Spune că nu mai am voie să intru pe gazon.
DL. CONSILIER VLADISLAV:-Ați spus că nu ați mai putut vinde  bilete.
ADMINISTRATOR PUBLIC POPESCU:-Aș dori să răspund de ce s-a semnat contractul așa de târziu, pentru că nu a venit să-l semneze. Atât eu cât și directorul CSM-ului l-am căutat să vină să semneze contractul. Contractul era gata cu două săptămâni înainte de a fi semnat

DL. POP MIHAI:-Eu aveam deja dat 1 miliard la artiști și am fost obligat într-un fel să semnez acest contract.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-Dar dumneavoastră plătiți artiști înainte de a avea asigurată locația?
DL. CONSILIER DRĂGOESCU:-Haideți să lămurim un pic lucrurile. Au pătruns spectatorii numai în tribună sau și pe gazon?
DL. POP MIHAI:-Da.
DL. CONSILIER VLADISLAV MILU:-D-le Pop va trebui să vă plătiți datoria pe care o aveți la primărie, după care o să mai discutăm.-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 28 iunie 2017.
Petroşani,  28 iunie 2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ     VLADISLAV MILU                                        SECRETAR                       ADRIAN NEGOE

Comments are closed