Proces verbal al sedintei CL 27.12.2016

încheiat azi 27 decembrie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1484/2016 emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă participă domnul primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi,domnul viceprimar Nicolae Florin, d-na jurist Delia Velici, șef birou juridic, legislație, resurse umane, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri.

Lipsesc motivat domnii consilierii Butulescu Valeriu, Codreanu Iulian, Durbacă Eusebiu-Bebi, Grigoriu Lavinia-Elena, Iliaș Nicolae, Lupu Constantin, Nița Dorina Veronica, Vladislav Milu.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.325/2016 preşedinte de şedinţă este doamna consilier Muntean Lucica Dina.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Voi supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi
-Cine este pentru? -11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroșani

DL.PRIMAR:
Prezintă Expunerea de motive

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Îl invit pe dl. director Vișan să prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:
-Dacă sunt întrebări, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? – 11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri?
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 359 /2016.

D-NA CONSILIER MUNTEAN LUCICA DINA:

-.Dacă nu mai sunt alte discuții declar închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 27 decembrie 2016.
Petroşani, 27 decembrie 2016.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
MUNTEAN LUCICA DINA SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed